Na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej konsorcjum złożone z firm: EPRD, CSES, PPMI oraz Innova+ przeprowadza w chwili obecnej badanie dotyczące wspierania mobilności pracowników pomiędzy sektorem nauki a sektorem prywatnym na poziomie europejskim.

Celem badania jest przeprowadzanie studium wykonalności co do wprowadzenia dodatkowych inicjatyw na szczeblu UE, dążących do zwiększenia poziomu mobilności międzysektorowej w Europie. W trakcie badania opracowany i oceniony zostanie kształt i zakres proponowanych inicjatyw, które mogą posłużyć jako najlepsze praktyki dla szkół wyższych i partnerów z sektora prywatnego.

Cele szczegółowe badania to:

  • ustalenie poziomu mobilności międzysektorowej (intersectoral mobility - ISM) pracowników naukowych w 28 państwach członkowskich UE, EFTA/EEA, państwach kandydujących oraz między UE a państwami trzecimi;
  • wskazanie przykładów krajowych i międzynarodowych programów mobilności międzysektorowej w celu zidentyfikowania najlepszych praktyk oraz oceny efektów programów mobilności międzysektorowej;
  • lepsze zrozumienie barier i czynników wpływających na praktyczne wykorzystanie przez pracowników naukowych wsparcia płynącego z mobilności międzysektorowej, w tym szkoleń i finansowania;
  • ocenienie czy istnieje potrzeba dalszych działań na poziomie UE w zakresie mobilności międzysektorowej pracowników naukowych oraz opracowanie zaleceń co do możliwego kształtu tych działań.

W ramach badania dostępne są trzy ankiety z udziałem:

  1. pracowników naukowych uczestniczących w mobilności międzysektorowej: https://www.surveymonkey.co.uk/r/5FB7T6L,
  2. przedstawicieli sektora prywatnego / MŚP: https://www.surveymonkey.co.uk/r/5XSB7PG,
  3. uczelni wyższych i instytucji badawczych: https://www.surveymonkey.co.uk/r/5F9TW7D.

W związku z powyższym, bylibyśmy bardzo wdzięczni, za udział w badaniu i wypełnienie ankiet. Pragniemy podkreślić, że ankiety przeznaczone są jedynie dla osób, które brały / biorą udział w inicjatywach dotyczących mobilności międzysektorowej.