W związku z otwarciem 26 lipca br. konkursu WIDESPREAD-04-2019 ERA Chairs, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie dot. przygotowywania wniosków projektowych w ramach niniejszego konkursu.

Działania ERA Chairs to jeden z celów szczegółowych w ramach UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA. 

Celem Upowszechniania doskonałości i zapewnienia szerszego uczestnictwa (Spreading Excellence and Widening Participation) jest pełne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe oraz szeroko rozpowszechniane w całej Unii zgodnie z zasadą doskonałości.

Unia Europejska wkłada wiele wysiłku w wyrównywanie poziomu innowacyjności między poszczególnymi krajami i regionami. Różnice krajowe i regionalne w rozwoju doskonałości w badaniach naukowych stanowią istotne bariery w rozwoju innowacji, konkurencyjności, rozwoju przedsięwzięć gospodarczych, a także w tworzeniu nowych miejsc pracy. Nierówności strukturalne są spowodowane niewystarczającym poziomem inwestycji w badania, rozwój i innowacje oraz ograniczony dostęp do międzynarodowych sieci współpracy. Spośród 266 regionów Europy zaledwie w 35 intensywność nakładów na B+R była powyżej 3% PKB.  Powoduje to ogromne różnice między krajami. Obecny kryzys finansowy wymusza ograniczenia w budżetach krajowych, a to grozi dalszym pogłębianiem różnic pomiędzy liderami w zakresie innowacji a „skromnymi” innowatorami.

Dla podniesienia konkurencyjności Europy i sprostania stojącym przed nią wyzwaniom społecznym należy wykorzystać dostępną wiedzę i uwolnić obiecujący potencjał w zakresie badań i innowacji.

W programie Horyzont 2020 przeznaczono fundusze na upowszechnianie doskonałości naukowej i poszerzanie uczestnictwa. Środki finansowe są dedykowane uniwersytetom i instytucjom badawczym w słabiej rozwiniętych regionach Europy. Inicjatywa ta ma zmniejszyć przepaść w zakresie innowacji pomiędzy krajami/regionami UE. Działania wspierające rozwój i współpracę europejskich ośrodków doskonałości przyczynią się do wzmocnienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB), która stanowi centralny element strategii Europa 2020 i Inicjatywy Przewodniej „Unia Innowacji”.

Era Chairs tj. ustanowienie katedr Europejskiej Przestrzeni Badawczej, które ma na celu wsparcie uniwersytetów oraz innych instytucji badawczych o wyraźnym potencjale doskonałości badawczej dla umożliwienia im przyciągania i utrzymania wysokiej jakości zasobów ludzkich oraz wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości. Stanowiska ERA Chairs powinni obejmować wybitni badacze w wybranej dziedzinie badań, którzy powołają zespół, aby pomóc organizacji badawczej znacząco poprawić rezultaty badawcze i być bardziej skuteczną w pozyskiwaniu finansowania. Pozwoli to na uwolnienie ich potencjału i stworzenie lepszych warunków prowadzenia badań i działań innowacyjnych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a także na istotny wpływ na rozwój regionu.

Szkolenie będzie składało się z dwóch części. Podczas pierwszej zostaną omówione ogólne zasady konkursu, poszczególne punkty części merytorycznej, najczęściej popełniane błędy oraz zasady tworzenia budżetu. Podczas drugiej części szkolenia, swoimi doświadczeniami z realizacji projektów ERA Chairs podzielą się koordynatorzy projektu MOSAiC z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz ERA Chair Holder w projekcie CREATE z Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Planowany jest również udział ewaluatora oceniającego wnioski ERA Chairs.

Warsztaty odbędą się 4 września 2018r w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN przy ul. Pawińskiego 5B w sali Rady Naukowej (II piętro) w godzinach 9:30 – 14:00.

Agenda ERA Chairs 04 09 2018

Rejestracja na szkolenie na stronie wydarzenia.