W związku z nowelizacją ustawy o cudzoziemcach (przepisy weszły w życie w kwietniu b.r.), informujemy, że instytucje (uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze, firmy) zatrudniające cudzoziemców z krajów spoza UE w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych powinny być wcześniej zatwierdzane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z przepisami, zatwierdzenie jednostki jest warunkiem wydania cudzoziemcowi wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (karty pobytu), a zatem może mieć wpływ na wydłużenie procesu zatrudnienia zagranicznego pracownika.

Podstawa prawna – Ustawa o cudzoziemcach:

Rozdział 1 art. 64a ust. 1 i 2 (wizy), Rozdział 6 art. 144 ust. 1 (zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach) oraz Rozdział 7 art. 151 ust. 1 (zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych).

Zatwierdzeniu w celu zatrudniania cudzoziemców do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych podlegają wszyscy pracodawcy z sektora publicznego i prywatnego. Natomiast obowiązkowi zatwierdzenia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów nie podlegają:

1) uczelnie akademickie w rozumieniu art. 14 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) uczelnie zawodowe w rozumieniu art. 15 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które są publicznymi uczelniami zawodowymi;

3) uczelnie wojskowe, o których mowa w art. 433 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

4) uczelnie służb państwowych, o których mowa w art. 433 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

5) uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek do RP reguluje umowa międzynarodowa lub ustawa.

(Źródło: art. 144 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach)

Z obowiązku tego nie zostały zwolnione instytuty PAN i instytuty badawcze prowadzące studia/szkoły doktorskie.

Jak wystąpić o zatwierdzenie

Ministerstwem odpowiedzialnym za zatwierdzanie instytucji jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Informacje o zatwierdzaniu jednostek dostępne są na stronie MSWiA oraz pod numerem telefonu: 22 60 133 34.

Zatwierdzenie ww. instytucji następuje na ich wniosek. Wniosek w wersji papierowej należy przesyłać pocztą do MSWiA. Zatwierdzeniu podlega cała instytucja, a nie jej poszczególne jednostki (wydziały, katedry, instytuty, filie itd.).

Wniosek powinien zawierać m.in. ogólną informację o tym, że instytucja będzie przyjmować cudzoziemców w ww. celu w ramach projektów i nie tylko (nie trzeba podawać żadnych danych obcokrajowców), o istnieniu jednostki przez co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i prowadzeniu w tym czasie działalności naukowej samodzielnie i w sposób ciągły. Do pisma należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych przesłanek. Wydanie decyzji może trwać między 30 a 60 dni, ponieważ wnioski są również konsultowane z innymi organami, jak np. Straż Graniczna czy ABW.

Aktualna lista zatwierdzonych jednostek naukowych ma być ogłaszana w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw wewnętrznych (jednak jeszcze nie jest dostępna online).

W związku z powyższym zachęcamy instytucje zatrudniające zagranicznych naukowców o występowanie do MSWiA.

WAŻNE: Należy również dodać, że brak zatwierdzenia instytucji nie uniemożliwia zatrudniania cudzoziemców. W przypadku braku zatwierdzenia, cudzoziemiec może ubiegać się o „zwykłą” wizę w celu wykonywania pracy oraz/lub zezwolenie (karta pobytu) na pobyt czasowy i pracę. Są to dokumenty wydawane wszystkim cudzoziemcom (bez względu na rodzaj pracy) przyjeżdżającym do Polski. Jednak, aby cudzoziemiec wybrał odpowiedni rodzaj wizy (przed przyjazdem do Polski) oraz typ zezwolenia na pobyt (już w trakcie pobytu w Polsce) należy tę osobę odpowiednio wcześniej o tym poinformować, ponieważ zmiana typu wizy lub karty pobytu wiąże się z koniecznością złożenia innych dokumentów, a zatem z wydłużonym okresem oczekiwania.

Szczegółowych informacji dot. wiz i legalizacji pobytu cudzoziemców udziela:

Monika Zaremba, EURAXESS Polska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 500 207 842

Przydatne linki:

– Artykuł o nowych przepisach dot. przyjmowania cudzoziemców naukowców i studentów na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców

– więcej informacji o wizach dla cudzoziemców oraz legalizacji pobytu cudzoziemców (kartach pobytu) na stronach EURAXESS

– Ustawa o cudzoziemcach