Zrównoważone rozwiązania i prostsze zasady – to dwie najczęściej powtarzające się odpowiedzi w kwestionariuszach dotyczących kształtowania programu Horyzont Europa. W dwóch ankietach Komisji Europejskiej głos zabrało online ponad 8000 respondentów. To innowacyjne podejście do wspólnego projektowania kolejnego programu ramowego dotyczącego badań i innowacji.

 

Pierwsza ankieta, która trwała od 28 czerwca do 4 października 2019 r., dotyczyła kluczowych kierunków wsparcia badań i innowacji w pierwszych czterech latach programu, a także przewidywanych skutków i obszarów interwencji, które należy wziąć pod uwagę. Otrzymano 6806 odpowiedzi z 99 krajów, w tym ze wszystkich państw członkowskich UE, które stanowiły 87% głosów. Nieco ponad 50% odpowiedzi pochodziło z uniwersytetów lub organizacji badawczych,  około 15% z przedsiębiorstw lub przemysłu, 7% z organizacji pozarządowych, 6% z innych organów publicznych i 3% z organizacji międzynarodowych.

Drugie badanie, które trwało od 31 lipca do 4 października, dotyczyło strategii wdrażania programu Horyzont Europa. Otrzymano w sumie 1550 odpowiedzi, pochodzących z 64 krajów, w tym ze wszystkich państw członkowskich UE (88% odpowiedzi). Nieco ponad 40% pochodziło z uniwersytetów lub organizacji badawczych, 35% z biznesu lub przemysłu, 9% od władz publicznych, 6% z organizacji pozarządowych i 2% z organizacji międzynarodowych.

Respondenci docenili uproszczenia wprowadzane w trakcie programu Horyzont 2020, ale zwrócili też uwagę na potrzebę dalszych ulepszeń (mniej złożone zaproszenia do składania wniosków, prostsze szablony wniosków, ulepszone informacje zwrotne z oceny, dalszą poprawę systemów informatycznych i portalu Funding & tenders) w całym cyklu życia projektu.

Komisja szczegółowo analizuje wyniki obu badań, uwzględniając również wyniki sesji i spotkań, które odbyły się podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji (Bruksela, 24-26 września 2019 r.). Pełne wyniki będą dostępne pod koniec października i będą stanowić informację o procesie planowania strategicznego Horyzontu Europa.

 

(Źródło:www.kpk.gov.pl)