Posiadamy już pierwsze statystyki składanych wniosków na konkurs Indywidualnych stypendiów w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie 2016 (MSCA IF 2016). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe (MSCA) mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim (szczególnie w przedsiębiorstwach) w Europie i/lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. Umowa grantowa jest zawsze podpisywana pomiędzy KE a instytucją kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z H2020.

Ten rodzaj działań MSCA obejmuje dwa typy projektów:

European Fellowships, które umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym (obowiązuje reguła mobilności). W ich ramach dostępne są także granty związane z powrotem do kariery naukowej po co najmniej 12 miesięcznej przerwie oraz granty reintegracyjne umożliwiające powrót naukowcom do Europy;

Global Fellowships, dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy, przy wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności, można grant realizować także w Polsce).

W ramach obu typów projektu można zaplanować realizację części działań w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy.

W konkursie na stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie  w 2016 roku (MSCA-IF-2016) złożono 8 946 wniosków. Podział wniosków pomiędzy poszczególne panele przedstawia się następująco:

  • Standard European Fellowships (ST): 7 140 wniosków,
  • Career Restart Panel (CAR): 251 wniosków,
  • Reintegration Panel (RI): 528 wniosków,
  • Society & Enterprise Panel (SE): 111 wniosków,
  • Global Fellowships (GF): 916 wniosków.

Budżet konkursu wynosi 218,5 mln euro, z czego 179,5 mln euro przypada łącznie na panele: standardowe stypendia europejskie (ST), powrotu do kariery naukowej (CAR) i stypendia reintegracyjne (RI), 10 mln euro na panel dla beneficjentów w sektora nieakademickiego (SE) oraz 29 mln euro na stypendia globalne (GF).

Szczegółowe wyniki konkursu mają być ogłoszone w lutym 2017 r.

Kolejny nabór wniosków na MSCA IF otwarty zostanie 11.04.2017 r., a zakończony 14.09.2017 r.