Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.3 PO IR „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej w terminie: od 16 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

 Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

W ramach poddziałania 2.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych realizujący projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 5 mln zł;
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 55 mln zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 tys. zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 6 mln zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra – do 50% kosztów kwalifikowalnych;
2) w przypadku pomocy dla członka klastra:
a) w zakresie pomocy publicznej na udział MŚP w targach – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
albo
b) w zakresie pomocy de minimis:
i. do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących mikro lub małymi przedsiębiorcami;
ii. do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;
iii. do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących dużymi przedsiębiorcami.

Więcej informacji o konkursie na stronie PARP.

 Status Krajowego Klastra Kluczowego otrzymali:

I runda

 • Klaster Dolina Lotnicza, reprezentowany przez Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”
 • Klaster Interizon, reprezentowany przez Fundację Interizon
 • Klaster Obróbki Metali, reprezentowany przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
 • Mazowiecki Klaster ICT, reprezentowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”
 • Polski Klaster Aluminium, reprezentowany przez City Consulting Institute Sp. z.o.o.
 • Wschodni Klaster Budowlany, reprezentowany przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
 • Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”, reprezentowany przez Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”

II runda

 • Klaster Lifescience Kraków, reprezentowany przez Fundację Klaster LifeScience Kraków
 • MedSilesie – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, reprezentowany przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
 • NUTRIBIOMED Klaster, reprezentowany przez Wrocławski Park Technologiczny S. A.
 • Śląski Klaster Lotniczy, reprezentowany przez Federację Firm Lotniczych Bielsko
 • Wschodni Klaster ICT, reprezentowany przez Wschodnią Agencję Rozwoju Sp. z o.o.
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, reprezentowany przez Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o.o.
 • Klaster Zrównoważona Infrastruktura, reprezentowany przez Instytut Doradztwa Sp. z.o.o.
 • Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe, reprezentowany przez Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o.
 • Bydgoski Klaster Przemysłowy, reprezentowany przez Bydgoski Klaster Przemysłowy