Nazwa „granty kaskadowe” (cascading grantszwiązana jest z wielopoziomowym procesem rozdysponowania budżetu projektu, w ramach którego dopuszcza się przeprowadzenie konkursu dla stron trzecich (financial support to third parties).

 

Na pierwszym poziomie „kaskady” znajduje się konsorcjum projektowe wybrane w ramach konkursów ogłaszanych przez Komisję Europejską (publikowanych na Participant Portal), w tematach, których zapisy dopuszczają tego typu finansowanie. W obszarze ICT do takich tematów w konkursach 2016-2017 należały np.:

Tematy z konkursów ICT 2016-2017, w których KE dopuszczała finansowanie kaskadowe Budżet konkursu w ramach WP ICT
ICT-04-2017: Smart Anything Everywhere Initiative (a) 25.5 mln
ICT-12-2016: Net Innovation Initiative (a) 15 mln
ICT-13-2016: Future Internet Experimentation – Building a European experimental Infrastructure (a – Research and Innovation Action) 25 mln
ICT-14-2016-2017: Big Data PPP: cross-sectorial and cross-lingual data integration and experimentation (b) 27 mln
ICT-26-2016: System abilities, development and pilot installations (c) 18 mln
ICT-27-2017: System abilities, SME & benchmarking actions, safety certification (b) 11 mln
ICT-30-2017: Photonics KET 2017 (b) 43 mln
ICT-36-2016: Boost synergies between artists, creative people and technologists (a) 3 mln
ICT-40-2017: Reinforcing European presence in international ICT standardisation 2 mln

Konsorcjum, które zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania z Komisji Europejskiej, może mieć w ramach swoich działań budżet przewidziany na ogłoszenie konkursów dla stron trzecich – znajdujących się na drugim poziome „kaskady” – na działania np. związane z:

  • przeprowadzeniem eksperymentów
  • opracowaniem planu komercjalizacji technologii
  • opracowaniem planu walidacji technologii
  • przeprowadzenia studium wykonalności technologii

Pieniądze na przeprowadzenie zdefiniowanych przez konsorcjum zadań wypłacane są bezpośrednio przez beneficjenta, czyli koordynatora danego projektu.

Budżety projektów dla stron trzecich:
zazwyczaj: 25.000 – 60.000 EUR
najmniejsze granty: 1.000 – 8.000 EUR

Rodzaje stron trzecich:
W zależności od zdefiniowanych przez konsorcjum projektowe zadań, mogą to być: MŚP, start-upy, naukowcy, studenci uczelni technicznych, dostawcy usług, organizacje badawczo-technologiczne (RTO), itp.

Lista konkursów dla stron trzecich znajduje się pod linkiem:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html

Finansowanie dla stron trzecich opisane jest w załączniku K, General Annexes:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf

oraz w dokumencie KE
Guidance note on financial support to third parties under H2020

Należy podkreślić, iż finansowanie kaskadowe będzie kontynuowane w wielu obszarach (nie tylko ICT), w konkursach planowanych na lata 2018-2020, w programie H2020. W obszarze ICT z tego modelu finansowania będzie można skorzystać w ramach  Smart Anything Everywhere Initiative oraz inicjatywy I4MS.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem więcej szczegółów prosimy o kontakt.