Szanowni Państwo, będziemy wdzięczni za Państwa ocenę webinaru pt. Pitching i prezentacje publiczne

Szanowni Państwo, będziemy wdzięczni za Państwa ocenę webinaru pt. Zarządzanie projektami badawczymi.

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (6 162 mln euro)

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA) koncentrują się na tworzeniu optymalnych warunków do rozwoju i korzystania z kapitału intelektualnego Europy w celu kreowania umiejętności, wiedzy i innowacji. Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie badań naukowych i wymianę wiedzy wspieranych rozwijaniem innowacyjnych programów badawczo-szkoleniowych, współpracą pomiędzy sektorem akademickim i pozaakademickim oraz krajami trzecimi, tworzeniem atrakcyjnych warunków pracy i zatrudnienia, a także promowaniem kariery naukowej.

Adresaci

Działania Marii Skłodowskiej-Curie skierowane są do instytucji działających w obszarze badań i innowacji, tj. uczelni, instytutów badawczych i przedsiębiorstw oraz innych organizacji sektora B+R zainteresowanych rozwijaniem zasobów ludzkich poprzez (1) przyjmowanie naukowców z całego świata, (2) wysyłanie pracowników naukowych do placówek zagranicznych oraz (3) wymianę personelu naukowego, technicznego i zarządzającego pomiędzy instytucjami partnerskimi biorącymi udział w projekcie. Działania MSCA oferują (4) indywidualnym naukowcom możliwość prowadzenia badań i udziału w szkoleniach, zarówno w sektorze akademickim jak i pozaakademickim, rozwijających wiedzę badawczą i umiejętności wspierające rozwój ich kariery zawodowej.

 • Instytucje uczestniczące w działaniach Marii Skłodowskiej-Curie mogą pochodzić z sektora akademickiego, do którego zaliczane są publiczne i prywatne uczelnie przyznające stopnie naukowe, publiczne i prywatne instytuty badawcze o charakterze  non-profit, międzynarodowe organizacje o znaczeniu europejskim  (np. CERN, EMBL) oraz Wspólne Centrum Badawcze (JRC). Do sektora pozaakademickiego należą przedsiębiorstwa, w tym MŚP oraz wszystkie inne organizacje nie wpisujące się w powyższą definicję sektora akademickiego, np. banki, szpitale, muzea, organizacje pozarządowe.  Instytucje w projektach MSCA mogą mieć status beneficjenta podpisującego umowę grantową z KE i zatrudniających naukowców albo status organizacji partnerskiej. Instytucja taka nie występuje w kontrakcie z KE, za to dołącza do wniosku potwierdzenie chęci udziału w projekcie. Jej rolą jest szkolenie i przyjmowanie naukowców na staże/praktyki, a koszty jej udziału są pokrywane przez jednego z beneficjentów.
 • Naukowcy, każdej narodowościuprawnieni do otrzymania grantu MSCA to osoby, które ukończyły studia wyższe umożliwiające otwarcie przewodu doktorskiego (tytuł magistra lub jego odpowiednik). W momencie ubiegania się o grant nie muszą być zatrudnieni, a ich udział w poszczególnych typach działań MSCA zależy od długości stażu naukowego, który także warunkuje wysokość wynagrodzenia: (1) początkujący naukowcy – do 4 lat stażu po uzyskaniu tytułu magistra, (2) doświadczeni naukowcy – stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra.
Ogólne cechy programu
  • obszary badawcze i tematy naukowe proponowane są przez aplikujące instytucje i naukowców, a projekty są oceniane w ramach kilku paneli tematycznych; składane projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy, z wyjątkiem tych, które są objęte Traktatem EURATOM;
  • zasadą nadrzędną jest mobilność międzynarodowa (przekraczanie granic państwowych) oraz sektorowa (sektor akademicki <-> sektor pozaakademicki). Naukowcy muszą spełniać regułę mobilności mówiącą, że nie mogą realizować grantu w kraju, w którym przebywali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat do daty zamknięcia danego konkursu (odstępstwa w grantach Indywidualnych) lub rekrutacji (pozostałe rodzaje MSCA, odstępstwo dla RISE);
  • rodzaj działania MSCA warunkuje składanie projektu do KE przez (1) konsorcjum instytucji lub (2) pojedynczą organizację albo przez (3) indywidualnego naukowca w porozumieniu z instytucją go przyjmującą. Umowa grantowa (kontrakt) jest zawsze zawierana pomiędzy KE a instytucją.  Finansowane przez MSCA organizacje są zobowiązane do podpisania umowy zatrudnienia z naukowcami, zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem i z uwzględnieniem zasad KE;
  • nacisk kładziony jest na aktywny udział sektora pozaakademickiego, szczególnie przemysłu i MŚP oraz na rozwijaniu innowacyjnych kompetencji naukowców;
  • działania MSCA są finansowane na INNYCH zasadach niż ogólnie przyjęte dla H2020. Budżety tworzone są automatycznie na podstawie liczby osobo-miesięcy, na jakie zatrudniani lub oddelegowywani są naukowcy, zgodnie z przyjętymi przez KE stawkami na poszczególne kategorie kosztów (tzw. unit costs). Finansowanie obejmuje (1) wynagrodzenia lub oddelegowywania naukowców, (2) koszty realizacji badań, organizacji i/lub konferencji, szkoleń i kursów, (3) zarządzania oraz kosztów pośrednich;
  • kraje stowarzyszone z programem H2020 (Associated Countries) biorą udział w MSCA na takich samych zasadach jak kraje członkowskie UE (Member States – MS);
  • w projektach mogą uczestniczyć zarówno organizacje jak i naukowcy z krajów trzecich, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dla H2020 zawartymi w Rules of Participation. Część z tych krajów może otrzymać finansowanie z H2020;
  • przy ocenie i realizacji projektów brane są pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 • TYPY PROJEKTÓW:
 • SZKOLENIE POCZĄTKUJĄCYCH NAUKOWCÓW – SIECI MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE (INNOVATIVE TRAINING NETWORK – ITN)
 • STYPENDIA INDYWIDUALNE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE STYPENDIA EUROPEJSKIE (EUROPEAN FELLOWSHIPS - EF)
 • STYPENDIA INDYWIDUALNE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE STYPENDIA ŚWIATOWE (GLOBAL FELLOWSHIPS - GF)

GRANTY EUROPEJSKIEJ RADY ds. BADAŃ NAUKOWYCH (ERC – European Research Council)

ERC/ADG: ADVANCED GRANT

CEL

Granty te wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku, mających już praktykę w kierowaniu zespołem.

ADRESACI

Naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.

ZASADY GRANTU

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Instytucja goszcząca lidera i jego zespół zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat.

ZASADY FINANSOWANIA

Budżet projektu może dochodzić do 2,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 3,5 mln euro; szczegóły w Programie Pracy). Można z niego pokryć następujące wydatki:

 • Koszty osobowe, czyli wynagrodzenie osób pracujących w projekcie, także doktorantów, studentów, personelu technicznego itp., zgodnie z umową o pracę na czas nieokreślony lub określony, na cały etat albo część etatu. Obowiązują stawki stosowane w danym kraju i instytucji. Ponadto wynagrodzenie lidera zespołu może być zwiększone o równowartość kwoty 8000 € rocznie w przypadku pracy na rzecz projektu w wymiarze pełnego etatu lub – w przypadku części etatu – proporcjonalną część tej kwoty.
 • Zakupy aparatury i usług. W przypadku aparatury chodzi o koszty amortyzacji zgodnie z zasadami stosowanymi w danej instytucji.
 • Szkolenia. Można sfinansować przeszkolenie zarówno obsługi technicznej, jak i przyszłych użytkowników aparatury.
 • Wyjazdy. Finansować można koszty podróży i pobytu, także udział w konferencjach, w tym wpisowe.
 • Podwykonawstwo, czyli zlecenia zewnętrzne (subcontracting). W zasadzie projekt powinien być wykonany siłami instytucji goszczącej. Zlecenia zewnętrzne mogą dotyczyć jedynie ograniczonej części projektu, a konieczność skorzystania z nich musi zostać uzasadniona w opisie projektu.
 • Publikacja i rozpowszechnianie wyników badań, w tym zgodnie z zasadami Open Access
 • Koszty pośrednie wynoszą do 25% kosztów bezpośrednich, bez podwykonawstwa.

Ponadto MNiSW uruchomiło w 2010 r. program „IDEAS Plus”, finansujący projekty złożone do ERC na konkursy Starting Grants, Consolidator Grants i Advanced Grants, które uzyskały wysoką ocenę, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania. Zaproszenia do tego programu kierowane są przez MNiSW imiennie, po ogłoszeniu przez ERC wyników konkursów w danym roku. Komunikat o utworzeniu programu IDEAS Plus znajduje się pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/dce610fabcfe085e566d0d34452e0b84.pdf.

ZASADY APLIKOWANIA

Wniosek przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją goszczącą. Wniosek przesyła się do Komisji Europejskiej poprzez Participant Portal (–>Funding Opportunities –> Calls). Pod adresem każdego konkursu dostępne są dokumenty niezbędne do przygotowania projektu: Program Pracy (Work Programme) i Informacja dla Wnioskodawców (Information for Applicants).

Każdego roku planowane jest ogłoszenie jednego konkursu na Advanced Grants. Jedynym kryterium oceny projektu jest jakość naukowa: kwalifikacje i dorobek głównego badacza oraz oryginalność pomysłu. Ocena jest dwustopniowa.

Konkursy

2017:

Ogłoszenie: 16.05.2017           Zamknięcie: 31.08.2017; godz. 17:00

ZASADY REALIZACJI GRANTU

Instytucja goszcząca podpisuje z Europejska Radą ds. Badań Naukowych (ERC) umowę o grant, a z głównym badaczem – umowę dodatkową, w której zobowiązuje się m.in. do wspierania realizacji projektu oraz do zapewnienia głównemu badaczowi autonomii badawczej i niezależności w zarządzaniu funduszami projektu. Umowa dodatkowa określa także obowiązki głównego badacza.

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

Projekty ERC (obecnie około 4500) oferują miejsca pracy naukowcom i doktorantom. Bieżąca oferta dostępna jest na stronie EURAXESS, przy użyciu filtru ERC.

Politechnika Białostocka zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego rpkbialystok.pb.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego rpkbialystok.pb.edu.pl .

Data publikacji serwisu internetowego: 2014-07-22.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-05-31.

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

 • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo. Aktualnie trwają prace nad konwersją plików WORD i PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
 • Ze względu na dużą liczbę stron www serwisu, może zdarzyć się sytuacja, że do fotografii oraz grafik nie dodano tekstów alternatywnych.
 • Może się zdarzyć, że formularze nie są w pełni dostępne cyfrowo. Aktualnie trwają prace nad zapewnieniem dostępności rzeczonego elementu.
 • Może się zdarzyć, że elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym. Aktualnie trwają prace nad zapewnieniem dostępności rzeczonych elementów.
 • Niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast.
 • Dopracowania wymaga możliwość nawigacji za pomocą klawiatury.
 • Brak mechanizmu jakim są skip linki służące do pominięcia pewnych sekcji (bloków) w serwisie.
 • Udostępniane filmy nie mają audiodeskrypcji oraz napisów rozszerzonych (dla niesłyszących), gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Może się zdarzyć, że w archiwalnych wpisach z kategorii: Aktualności nagłówki są użyte niehierarchicznie, w znacznikach nagłówków (h1, h2 itd.) jest wstawiona duża ilość tekstu, teksty alternatywne dla fotografii w galeriach zdjęć powtarzają się.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. Dane teleadresowe Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w Białymstoku, działającego przy Politechnice Białostockiej są dostępne w formie tekstowej na stronie www O nas / Kontakt.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na serwisie internetowym można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Jastrzębski, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 501 032 551. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku, w którym znajduje się Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej działający przy Politechnice Białostockiej.

Działania bezpośrednie WSPÓLNEGO CENTRUM BADAWCZEGO (JRC) nienależące do obszaru badań jądrowych (1 902,6 mln euro)

Wspólne Centrum Badawcze jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, z siedzibą główną w Brukseli.

JRC koncentruje się na 6 obszarach tematycznych, wpisujących się w strategię Europa 2020, a także Europejską Przestrzeń Badawczą:

 1. Unia Gospodarcza i Walutowa
 2. Rynek wewnętrzny: wzrost, miejsca pracy, innowacje
 3. Gospodarka niskoemisyjna i efektywne wykorzystanie zasobów (środowisko, zmiany klimatu, energia, transport)
 4. Rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe
 5. Zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i ochrona
 6. Ochrona i bezpieczeństwo jądrowe.

Obok brukselskiej centrali, strukturę Wspólnego Centrum Badawczego tworzy 7 instytutów badawczych usytuowanych w 5 krajach europejskich:

WSPÓŁPRACA Z JRC

Wspólne Centrum Badawcze oferuje możliwości współpracy:

 • indywidualnej – naukowcom na różnym etapie ich kariery, w formie:
 • personelu statutowego – urzędnicy KE, pracownicy tymczasowi i kontraktowi oraz
 • personelu niestatutowego – tymczasowe stanowiska naukowe, staże, delegowani krajowi eksperci;
 • instytucjonalnej – organizacjom badawczym, instytutom naukowym oraz instytucjom administracji publicznej, we wspólnych projektach badawczych (również finansowanych w ramach programów ramowych), sieci współpracy, a nawet dwustronnych umów o współpracy.

Dodatkowo, corocznie publikowana jest lista warsztatów i zaawansowanych szkoleń, organizowanych przez instytuty JRC. Lista takich wydarzeń znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/jrc/en/training-events-list

GRANTY EUROPEJSKIEJ RADY ds. BADAŃ NAUKOWYCH (ERC – European Research Council)

ERC/STG: STARTING GRANT

CEL

Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu.

ADRESACI

Naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego do 1 stycznia 2017 r. minęło 2-7 lat. Pożądane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału promotora.

ZASADY GRANTU

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Instytucja goszcząca zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat.

ZASADY FINANSOWANIA

Budżet projektu może dochodzić do 1,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 2 mln euro; szczegóły w Programie Pracy). Można z niego pokryć następujące wydatki:

 • Koszty osobowe, czyli wynagrodzenie osób pracujących w projekcie, także doktorantów, studentów, personelu technicznego itp., zgodnie z umową o pracę na czas nieokreślony lub określony, na cały etat albo część etatu. Obowiązują stawki stosowane w danym kraju i instytucji.
 • Zakupy aparatury i usług. W przypadku zakupu aparatury chodzi o koszty amortyzacji zgodnie z zasadami stosowanymi w danej instytucji.
 • Szkolenia. Można sfinansować przeszkolenie zarówno obsługi technicznej, jak i przyszłych użytkowników aparatury.
 • Wyjazdy. Finansować można koszty podróży i pobytu lidera i członków zespołu, także udział w konferencjach, w tym wpisowe.
 • Podwykonawstwo, czyli zlecenia zewnętrzne (subcontracting). W zasadzie projekt powinien być wykonany siłami instytucji goszczącej. Zlecenia zewnętrzne mogą dotyczyć jedynie ograniczonej części projektu, a konieczność skorzystania z nich musi zostać uzasadniona w opisie projektu.
 • Publikacja i rozpowszechnianie wyników badań, w tym zgodnie z zasadami Open Access.
 • Koszty pośrednie wynoszą do 25% kosztów bezpośrednich, bez podwykonawstwa.

Dodatkowo, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznaje polskim laureatom konkursów Starting Grants 3-letnie stypendium, którego wysokość i okres otrzymywania są uzależnione od charakteru i czasu realizacji projektu badawczego finansowanego z grantu ERC, a także od oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych laureata. W 2014 roku maksymalna wysokość przyznawanych stypendiów będzie wynosić 9000 zł miesięcznie. Szczegóły pod adresem http://www.fnp.org.pl/oferta/idee-dla-polski/.

Ponadto MNiSW uruchomiło w 2015 r. program „IDEAS Plus II”, finansujący projekty złożone do ERC na konkursy Starting Grants, Consolidator Grants i Advanced Grants, które uzyskały wysoką ocenę, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania. Wnioski o dofinansowanie można składać co roku po ogłoszeniu przez MNiSW informacji o otwarciu naboru. Komunikat o utworzeniu programu IDEAS Plus II znajduje się pod adresem: http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2015/1062/1.

ZASADY APLIKOWANIA

Wniosek przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją goszczącą. Wniosek przesyła się do Komisji Europejskiej poprzez Participant Portal (–> Funding Opportunities –> Calls). Pod adresem każdego konkursu dostępne są dokumenty niezbędne do przygotowania projektu: Program Pracy (Work Programme) i Informacja dla Wnioskodawców (Information for Applicants).

Każdego roku planowane jest ogłoszenie jednego konkursu na Starting Grants. Jedynym kryterium oceny projektu jest jakość naukowa: kwalifikacje i dorobek głównego badacza oraz oryginalność pomysłu. Ocena jest dwustopniowa, w drugim etapie przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z autorem wniosku.

Konkurs 2017

Ogłoszenie: 26.07.2016             Zamknięcie: 18.10.2016; godz.17:00            Budżet: 605 mln euro

Przewiduje się sfinansowanie około 415 projektów.

ZASADY REALIZACJI GRANTU

Instytucja goszcząca podpisuje z Europejska Radą ds. Badań Naukowych (ERC) umowę o grant, a z głównym badaczem – umowę dodatkową, w której zobowiązuje się m.in. do wspierania realizacji projektu oraz do zapewnienia głównemu badaczowi autonomii badawczej i niezależności w zarządzaniu funduszami projektu. Umowa dodatkowa określa także obowiązki głównego badacza.

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

Projekty ERC (obecnie około 4500) oferują miejsca pracy naukowcom i doktorantom. Bieżąca oferta dostępna jest na stronie EURAXESS, przy użyciu filtru ERC.

Europejskie granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (European Individual Fellowships, MSCA IEF) są to granty badawczo-szkoleniowe przyznawane naukowcom mającym stopień doktora lub cztery lata doświadczenia na przyjazd do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z programem Horyzont 2020 na okres od 1 do 2 lat. Naukowcy mogą pochodzić z dowolnego kraju świata, jednak muszą spełnić wymóg mobilności, tj. nie mogą przebywać (uczyć się, pracować) w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat bezpośrednio przed zamknięciem konkursu. Tematyka wniosku jest proponowana przez naukowców w porozumieniu z instytucją przyjmującą.

Ponieważ istnieją znaczne dysproporcje w liczbie grantów indywidualnych MSCA realizowanych w poszczególnych krajach UE i stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, Komisja Europejska postanowiła wprowadzić mechanizm mający na celu zwiększenie liczby grantów indywidualnych realizowanych w krajach widening*, aby odwrócić niekorzystny trend i przyciągnąć tam obiecujących naukowców.

Granty Widening Fellowships są wyjątkową szansą dla polskich instytucji na ściągnięcie do swoich zespołów badawczych obiecujących naukowców z całego świata. Przy spełnieniu reguły mobilności mogą to być również Polacy, którzy długo mieszkają za granicą. Dzięki temu mechanizmowi naukowcy, którzy będą starać się o granty indywidualne MSCA wraz z polskimi instytucjami, będą mieli większe szanse na otrzymanie grantu. Warto rozważyć przygotowanie zaproszenia dla naukowców z zagranicy do wspólnego aplikowania o grant indywidualny MSCA w tym roku.

Począwszy od ogłoszonego 12 kwietnia 2018 konkursu na MSCA IEF wprowadzone zostały Widening Fellowships, czyli granty dla naukowców, którzy aplikują wraz z instytucją znajdującą się w jednym z krajów widening, a ich wnioski zostały wysoko ocenione, jednak z powodu wyczerpania budżetu nie otrzymały finansowania. Wnioski te (za wcześniejszą zgodą aplikującego naukowca i instytucji goszczącej) zostaną przeniesione do konkursu Widening Fellowships i tam zostaną sfinansowane z budżetu obszaru Spreading Excellence and Widening Participation w programie Horyzont 2020 zgodnie z listą rankingową utworzoną na podstawie wyników konkursu MSCA IF. Wnioski nie będą podlegać powtórnej ocenie.

Widening Fellowships wprowadzone zostały na zasadzie pilotażu; w 2018 roku budżet przeznaczony na te granty wynosi 5 milionów euro, w 2019: 6 milionów euro, a w 2020: 7 milionów euro. O grant mogą się starać naukowcy, którzy składali wnioski do następujących paneli MSCA European Fellowships:

 • Standard European Fellowships (ST) – stypendia przynawane w ramach ośmiu paneli naukowych: CHE, SOC, ECO, ENG, ENV, LIF, MAT, PHY;
 • Career Restart Panel (CAR) – multidyscyplinarny panel dla naukowców pragnących powrócić do kariery naukowej po przerwie;
 • Reintegration Panel (RI) – multidyscyplinarny panel dla naukowców powracających do Europy;
 • Society and Enterprise Panel (SE) – multidyscyplinarny panel dla składających wniosek z instytucją goszczącą z sektora pozaakademickiego.

W ramach grantu instytucja goszcząca jest zobowiązana do zatrudnienia naukowca na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, a finansowanie jest identyczne z tym, jakie przyznawane jest grantach indywidualnych MSCA: budżet wniosku liczony automatycznie na podstawie planowanych osobomiesięcy, podstawą wyliczeń są tzw. unit costs (koszty jednostkowe), a nie koszty rzeczywiste. Budżet jest niezmienny w trakcie trwania projektu, a raportowanie wydatkowanych środków polega na podaniu zrealizowanych osobomiesięcy. Na unit costs składają się:

 • living allowance (koszty wynagrodzenia naukowca) w kwocie 4880 € miesięcznie (po przemnożeniu przez współczynnik korekcyjny w Polsce wynosi ono 3684,4 € miesięcznie),
 • mobility allowance, czyli dodatek mobilnościowy w wysokości 600 € miesięcznie,
 • dodatek rodzinny (family allowance) w wysokości 500 € miesięcznie,
 • ryczałt na koszty badań i szkoleń w wysokości 800 € miesięcznie,
 • ryczałt na koszty pośrednie i koszty zarządzania: 650 € miesięcznie.

Obecny konkurs jest otwarty do 12 września 2018 roku. Przygotowanie aplikacji jest proste, a wnioski składane są wyłącznie elektronicznie. Informacje konkursowe (wraz z dokumentacją) oraz elektroniczny system składania wniosków znajduje się w serwisie Participant Portal

Infrastruktura badawcza to różnego typu laboratoria, obserwatoria, banki danych, specjalistyczne archiwa, biblioteki lub zbiory, statki i samoloty badawcze, a także infrastruktura informatyczna (e-infrastruktura). Budowa i działanie infrastruktur to przedsięwzięcia kosztowne, a prace nad ich powstaniem wymagają szerokiej wiedzy specjalistycznej. Dlatego też granty Horyzontu 2020 służyć mają rozwojowi i jak najlepszemu wykorzystaniu infrastruktur badawczych w Europie, m.in. budowie nowych infrastruktur o ogólnoeuropejskim znaczeniu, służących wszystkim dziedzinom nauki i techniki.

Specjalne granty zapewniają bezpłatny dostęp naukowców do najlepszych europejskich infrastruktur.

W Programie Horyzont 2020 na rzecz infrastruktur badawczych przeznaczono 2,488 mln euro. Na lata 2016-2017 przewidziano następujące typy konkursów (szczegółowe informacje – w Programie Pracy).

I. Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures

 • INFRADEV-01-2017: Design Studies (termin – 29 marca 2017)
 • INFRADEV-02-2016: Preparatory Phase of ESFRI projects (termin – 22 czerwca 2016)
 • INFRADEV-03-2016-2017: Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures (termin – 30 marca 2016)
 • INFRADEV-04-2016: European Open Science Cloud for Research (termin – 22 czerwca 2016)

 II. Integrating and opening research infrastructures of European interest

 • INFRAIA-01-2016-2017: Integrating Activities for Advanced Communities (termin – 30 marca 2016)
 • INFRAIA-02-2017: Integrating Activities for Starting Communities (termin – 30 marca 2016, 29 marca 2017)

Działania integracyjne (Integrating Activities) zapewniają naukowcom możliwość bezpłatnego dostępu do infrastruktur – przeprowadzenia badań w najlepszych europejskich ośrodkach, z wykorzystaniem najlepszej aparatury, a dostęp do specjalistycznych zbiorów. Fundusze projektów pozwalają na pokrycie kosztów nie tylko badań, ale także podróży i pobytu (do 3 miesięcy). Warunkiem jest wyjazd do innego kraju niż kraj aktualnego pobytu. Jednak wyjazd nie zawsze jest konieczny: można wysłać próbki do laboratorium lub otrzymać materiał referencyjny. Możliwe jest też pokrycie kosztów elektronicznego dostępu do zasobów. Informację o projektach finansowanych z Programu Horyzont 2020 znaleźć można na stronie: http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html .
Informacje o warunkach dostępu do infrastruktur znajdują się na stronach internetowych poszczególnych projektów.
Ponadto, dzięki projektowi RICH naukowcy mają możliwość szybkiego znalezienia infrastruktur oferujących możliwość bezpłatnego wykonania badań. Usługa ta jest dostępna poprzez stronę: http://www.rich2020.eu/tas_calls .

III. e-Infrastructures

 • EINFRA-11-2016: Support to the next implementation phase of Pan-European High Performance Computing infrastructure and services (PRACE) (termin – 30 marca 2016)
 • EINFRA-12-2017: Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science (termin – 29 marca 2017)
 • EINFRA-21-2017: Platform-driven e-infrastructure innovation (termin – 20 września 2016 – PPI; 2 marca 2017 – RIA)
 • EINFRA-22-2016: User-driven e-infrastructure innovation (termin – 30 marca 2016)

 IV. Fostering the innovation potential of Research Infrastructures

 • INFRAINNOV-01-2017: Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies (termin – 29 marca 2017)
 • INFRAINNOV-02-2016: Support to Technological Infrastructures (termin – 30 marca 2016)

V. Support to policy and international cooperation

 • INFRASUPP-01-2016: Policy and international cooperation measures for research infrastructures (termin – 30 marca 2016)
 • INFRASUPP-02-2017: Policy and international cooperation measures for research infrastructures (termin – 29 marca 2017)
 • INFRASUPP-03-2016: Support to policies and international cooperation for e-infrastructures (termin – 30 marca 2016: CSA, RIA)

Projekt RICH

 

logo_richPartnerami projektu realizowanego w latach 2014-2018 są punkty kontaktowe infrastruktury badawczej z większości krajów członkowskich i stowarzyszonych oraz wielu krajów trzecich. Projekt ma za zadanie promowanie Programu „Infrastruktury badawcze”. Na stronie internetowej projektu http://www.rich2020.eu/tas_calls znaleźć można kontakty do infrastruktur oferujących – dzięki funduszom projektów typu Integrating Activities – możliwość bezpłatnego wykonania badań.

GRANTY EUROPEJSKIEJ RADY ds. BADAŃ NAUKOWYCH (ERC – European Research Council)

ERC/ADG: ADVANCED GRANT

CEL

Granty te wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku, mających już praktykę w kierowaniu zespołem.

ADRESACI

Naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.

ZASADY GRANTU

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Instytucja goszcząca lidera i jego zespół zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat.

ZASADY FINANSOWANIA

Budżet projektu może dochodzić do 2,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 3,5 mln euro; szczegóły w Programie Pracy). Można z niego pokryć następujące wydatki:

 • Koszty osobowe, czyli wynagrodzenie osób pracujących w projekcie, także doktorantów, studentów, personelu technicznego itp., zgodnie z umową o pracę na czas nieokreślony lub określony, na cały etat albo część etatu. Obowiązują stawki stosowane w danym kraju i instytucji. Ponadto wynagrodzenie lidera zespołu może być zwiększone o równowartość kwoty 8000 € rocznie w przypadku pracy na rzecz projektu w wymiarze pełnego etatu lub – w przypadku części etatu – proporcjonalną część tej kwoty.
 • Zakupy aparatury i usług. W przypadku aparatury chodzi o koszty amortyzacji zgodnie z zasadami stosowanymi w danej instytucji.
 • Szkolenia. Można sfinansować przeszkolenie zarówno obsługi technicznej, jak i przyszłych użytkowników aparatury.
 • Wyjazdy. Finansować można koszty podróży i pobytu, także udział w konferencjach, w tym wpisowe.
 • Podwykonawstwo, czyli zlecenia zewnętrzne (subcontracting). W zasadzie projekt powinien być wykonany siłami instytucji goszczącej. Zlecenia zewnętrzne mogą dotyczyć jedynie ograniczonej części projektu, a konieczność skorzystania z nich musi zostać uzasadniona w opisie projektu.
 • Publikacja i rozpowszechnianie wyników badań, w tym zgodnie z zasadami Open Access
 • Koszty pośrednie wynoszą do 25% kosztów bezpośrednich, bez podwykonawstwa.

Ponadto MNiSW uruchomiło w 2010 r. program „IDEAS Plus”, finansujący projekty złożone do ERC na konkursy Starting Grants, Consolidator Grants i Advanced Grants, które uzyskały wysoką ocenę, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania. Zaproszenia do tego programu kierowane są przez MNiSW imiennie, po ogłoszeniu przez ERC wyników konkursów w danym roku. Komunikat o utworzeniu programu IDEAS Plus znajduje się pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/dce610fabcfe085e566d0d34452e0b84.pdf.

ZASADY APLIKOWANIA

Wniosek przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją goszczącą. Wniosek przesyła się do Komisji Europejskiej poprzez Participant Portal (–>Funding Opportunities –> Calls). Pod adresem każdego konkursu dostępne są dokumenty niezbędne do przygotowania projektu: Program Pracy (Work Programme) i Informacja dla Wnioskodawców (Information for Applicants).

Każdego roku planowane jest ogłoszenie jednego konkursu na Advanced Grants. Jedynym kryterium oceny projektu jest jakość naukowa: kwalifikacje i dorobek głównego badacza oraz oryginalność pomysłu. Ocena jest dwustopniowa.

Konkursy

2017:

Ogłoszenie: 16.05.2017           Zamknięcie: 31.08.2017; godz. 17:00

ZASADY REALIZACJI GRANTU

Instytucja goszcząca podpisuje z Europejska Radą ds. Badań Naukowych (ERC) umowę o grant, a z głównym badaczem – umowę dodatkową, w której zobowiązuje się m.in. do wspierania realizacji projektu oraz do zapewnienia głównemu badaczowi autonomii badawczej i niezależności w zarządzaniu funduszami projektu. Umowa dodatkowa określa także obowiązki głównego badacza.

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

Projekty ERC (obecnie około 4500) oferują miejsca pracy naukowcom i doktorantom. Bieżąca oferta dostępna jest na stronie EURAXESS, przy użyciu filtru ERC.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (13 094,8 mln euro)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (frontier research).

ERBN składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz Agencji Wykonawczej (European Research Council Executive Agency – ERCEA). Członkowie Rady Naukowej – 20 najwyższej rangi przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego – działają we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych lub narodowych. Przewodniczącym jest profesor Jean-Pierre Bourguignon z Francji.

Rada Naukowa określa specyfikę grantów i poziom ich finansowania, opracowuje roczny program prac, ustala procedurę oceny wniosków, powołuje ekspertów oceniających wnioski, a także monitoruje wdrożenie programu z naukowego punktu widzenia.

Budżet będący w dyspozycji ERBN w programie Horyzont 2020 to ok. 12,8 mld euro.

ERBN finansuje kilka rodzajów grantów badawczych:

 • ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
 • ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
 • ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.

Zwiększenie budżetu o – odpowiednio – 500 000 euro, 750 000 euro, 1 mln euro, możliwe jest w trzech przypadkach:

 • przyjazdu lidera projektu z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego,
 • zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości,
 • konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej.

Z funduszy projektu można pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia dla lidera i członków zespołu, badań, aparatury (zgodnie z zasadami amortyzacji), odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej.

Projekty są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal Investigator). Lider może pracować samodzielnie (co zdarza się wyjątkowo rzadko) bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.

Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta.

Wniosek składa lider zespołu, w porozumieniu z instytucją goszczącą, która zobowiązuje się do zapewnienia liderowi wraz zespołem niezależności badawczej i udzielenia wszelkiego wsparcia w czasie trwania projektu. Udział w projekcie innych instytucji wymaga uzasadnienia.
Wniosek składa się drogą elektroniczną, poprzez Participant Portal.

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące wielokrotnego składania wniosków (ograniczenia te ulegają zmianom; należy sprawdzić aktualny Program Pracy lub Przewodnik dla wnioskodawców).

Jedynym kryterium oceny jest jakość naukowa projektu, w rozbiciu na 2 elementy: osoba i dorobek lidera oraz naukowa wartość pomysłu. Szczegóły – w Programie Pracy.

ERBN finansuje także dwa dodatkowe rodzaje projektów:

 • dla wykonawców ww. grantów badawczych – Proof of Concept Grant – na komercjalizację wyników badań osiągniętych w projekcie ERBN (do 150 000 euro),
 • akcje koordynujące i wspierające – Coordination and Support Actions – projekty dla realizacji zadań określonych przez Radę Naukową.

Aktualnie otwarte są konkursy z następującymi terminami składania wniosków:

 • Proof of Concept 2017: 25 kwietnia 2017 r., 5 września 2017 r.

Informacje o wszystkich zaakceptowanych projektach można znaleźć na stronie: http://erc.europa.eu/projects-and-results/erc-funded-projects .
Informację o projektach w poszczególnych dziedzinach można uzyskać wpisując symbol panelu (np. LS1, PE2 SH5, itd.) w polu „Keywords”.

MSCA/ITN: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks

CEL

Kompleksowe szkolenia początkujących naukowców realizowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze z udziałem sektora pozaakademickiego mają, z jednej strony, wspierać rozwój potencjału ludzkiego europejskich instytucji i przyczyniać się do ustrukturyzowania szkoleń doktorantów, z drugiej zaś zwiększać możliwości zatrudnienia indywidualnych naukowców na zróżnicowanym rynku pracy. Z różnych danych Komisji Europejskiej wynika bowiem, że tylko około 5% z nich ma możliwość pozostania w instytucjach akademickich.

ADRESACI

Projekty realizowane są przez instytucje posiadające osobowość prawną zaangażowane w prowadzenie badań i innowacje, pochodzące z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne).

Szkolenia są oferowane początkującym naukowcom (ERS: Early-Stage Researchers) każdej narodowości, pochodzącym z dowolnego kraju świata, którzy w momencie rekrutacji spełniają oba warunki formalne: (1) mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym; (2) mogą zostać zatrudnieni przez instytucję kraju, w którym nie przebywali (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed przyjęciem w ramach projektu.

ZASADY GRANTU

Projekty ITN mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematyki zaproponowanej przez wnioskodawców, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i wielodyscyplinarne. Ich podstawą jest opracowanie przez międzynarodowe konsorcjum wspólnego programu badawczo-szkoleniowego dla grupy początkujących naukowców rekrutowanych z całego świata. Powinien być on oparty na zasadach UE dot. innowacyjnego szkolenia doktorantów. Program składa się z indywidualnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców w poszczególnych instytucjach oraz różnorodnego, ale spójnego programu szkoleniowego, tak w obszarze badawczym projektu, jak i z zakresu dodatkowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy (np. przedsiębiorczość, zarządzanie projektem czy zespołem, etyka, prawa własności intelektualnej, pisanie projektów i prac naukowych). Program powinien być uzupełniony o możliwości udziału naukowców w konferencjach, warsztatach, spotkaniach projektowych oraz o ich zaangażowanie w popularyzację nauki i rozpowszechnianie wyników osiągniętych w czasie realizacji grantu.

Projekt ITN realizowany jest do 48 miesięcy przez konsorcjum kilku instytucji z kilku krajów i zwykle różnych sektorów i branż wpisujących się w założenia i tematykę proponowanego wspólnego programu badawczo-szkoleniowego. Instytucje zatrudniające naukowców mają status beneficjenta (podpisują umowę grantową z Komisją Europejską), a te które przyjmują ich tylko na szkolenia lub staże – instytucji partnerskiej (nie podpisują umowy, a ich koszty pokrywane są przez beneficjentów).

Początkujący naukowcy są zatrudniani na okres od 3 do 36 miesięcy. Każdy z nich powinien mieć mentora. Dla tych, którzy zostaną przyjęci na okres dłuższy niż 6 miesięcy przygotowywany jest plan rozwoju kariery zawodowej (personal Career Development Plan) zawierający cele krótkoterminowe (do osiągnięcia w czasie trwania grantu) oraz cele długoterminowe (do osiągnięcia po zakończeniu grantu). Istnieje możliwość czasowego oddelegowania naukowców do jednego lub kilku partnerów projektu, jeśli tematyka badań wpisuje się w rozwój ich kariery. Realizacja projektów odbywa się zgodnie z zasadami Europejskiej Kart Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Istnieją trzy typy projektów ITN różniące się założeniami szczegółowymi oraz wymogami co do minimalnego składu konsorcjum, powyżej którego może brać udział dowolna liczba instytucji z dowolnych krajów i sektorów (również pozaeuropejskich):

ETN: European Training Networks – minimalne konsorcjum to trzy instytucje znajdujące się w trzech różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, że średnia wielkość konsorcjów waha się pomiędzy 6 a 10 beneficjentów. Każdy beneficjent musi zatrudnić przynajmniej jednego naukowca. Umowa konsorcjum (Consortium Agreement) nie jest wymogiem, ale jest zalecana.

EID: European Industrial Doctorates – konsorcjum składa się z minimum dwóch instytucji, które (1) znajdują się w dwóch różnych krajach członkowskich i stowarzyszonych z H2020 oraz (2) pochodzą z różnych sektorów, przy czym instytucja akademicka musi mieć uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a w przypadku sektora pozaakademickiego kładziony jest nacisk na udział przedsiębiorstw. Do tej pory EID są najczęściej realizowane przez dwóch lub trzech beneficjentów. Naukowcy muszą zostać przyjęci na studia doktoranckie i mieć zapewnioną opiekę merytoryczną instytucji z obydwu sektorów oraz spędzić przynajmniej 50% czasu u partnera z sektora pozaakademickiego. Zakłada się, że naukowcy będą zatrudniani na maksymalny okres 36 miesięcy. Wymagane jest podpisanie umowy konsorcjum (Consortium Agreement).

EJD: European Joint Doctorates – konsorcjum to minimum trzy instytucje z trzech różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z H2020 i uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora. Zwykle projekty realizowane są przez 4 do 8 beneficjentów. Przynajmniej dwie z nich muszą przyznawać wspólny lub podwójny stopień doktora, potwierdzony listem intencyjnym załączonym do wniosku. Naukowcy przyjmowani są na studia doktoranckie (zakłada się, że będą zatrudniani na okres 36 miesięcy) i objęci wspólną opieką naukową. Umowa konsorcjum (Consortium Agreement) nie jest wymogiem, ale jest zalecana.

ZASADY FINANSOWANIA

Budżet projektu kalkulowany jest na podstawie zaplanowanej liczby osobomiesięcy nowo zatrudnianych początkujących naukowców. Można aplikować o maksymalnie 540 osobomiesięce na 4 lata (w przypadku EID z dwoma partnerami o 180). Stawki w grantach MSCA są ryczałtowe i liczone automatycznie przez system przy wypełnianiu część administracyjnej formularzy na Participant Portal. Z wyjątkiem EID, budżet przypadający na jeden kraj, bez względu na liczbę pochodzących instytucji, nie może przekroczyć 40% całkowitego finansowania Komisji Europejskiej.

W projektach mogą uczestniczyć instytucje krajów trzecich, a część z nich może mieć status beneficjenta i otrzymać finansowanie z KE. Lista uprawnionych znajduje się w General Annex A Programu Pracy.

Granty ITN pokrywają następujące kategorie kosztów:

Koszty osobowe zatrudnianych początkujących naukowców:

Living allowance – wynagrodzenie o bazowej kwocie 3110 euro/osobomiesiąc. Kwota ta podlega tzw. współczynnikowi korekcyjnemu (dane w Programach Pracy dla MSCA) właściwemu dla kraju, w którym naukowiec jest zatrudniony i jest kwotą brutto, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie oraz podatki (zarówno naukowca, jak i instytucji);

Mobility allowance - dodatek relokacyjny w wysokości 600 euro/osobomiesiąc;

Family allowance - dodatek 500 euro/osobomiesiąc dla naukowców posiadających rodzinę w momencie rekrutacji.

Koszty instytucjonalne związane z:

badaniami i szkoleniami naukowca w wysokości 1800 euro/osobomiesiąc

zarządzaniem i kosztami pośrednimi w kwocie 1200 euro/osobomiesiąc.

ZASADY APLIKOWANIA

Zasady ogłaszanych konkursów, dokumenty oraz system elektronicznego składania wniosków znajdują się na stronach Participant Portal (PP). Wnioski składają się z części administracyjnej (wypełnianej w systemie) i opisowej (dołączanej jako załącznik pdf) udostępniane po zarejestrowaniu się na PP. Każda osoba aplikująca i realizująca granty H2020, 7. Programu Ramowego, czy też będąca ekspertem KE ma osobiste konto na PP. Każda instytucja (uczelnia, firma) ma swój pojedynczy numer identyfikacyjny (PIC – Participant Identification Code) używany w H2020. Dzięki temu następuje automatyczne przeniesienie danych instytucji do formularzy po wybraniu numeru PIC. Do części opisowej wniosku muszą zostać dołączone zeskanowane listy intencyjne instytucji partnerskich. Ich brak skutkuje automatycznym wykreśleniem danego partnera z konsorcjum.

Wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów (zwykle trzech) dobranych adekwatnie do słów kluczowych i tematyki wskazanych we wniosku. Są trzy kryteria oceny: Excellence, Impact i Implementation. Eksperci opiniują również czy potencjał i zasoby (operational capacity) poszczególnych instytucji są wystarczające do realizacji planowanych zadań. W przypadku negatywnej opinii dana instytucja zostaje wykreślona z konsorcjum a budżet jest odpowiednio zmniejszany. Może to również skutkować uznaniem całego projektu jako niespełniającego minimalnych wymogów konkursowych. Należy pamiętać, że nie ma fazy negocjacji projektu, co oznacza, że eksperci nie przygotowują rekomendacji (z wyjątkiem kwestii etycznych) a projekt jest realizowany zgodnie z propozycją konsorcjum.

KWESTIE ETYCZNE

KE w H2020 przywiązuje ogromną wagę do kwestii etycznych, objętych Art. 34 Umowy Grantowej. Wszystkie wnioski skierowane do finansowania podlegają przeglądowi pod względem przestrzegania zaleceń etycznych opisanych w „Charter of Fundamental Rights of the EU”. Jeśli proponowane badania mocno wiążą się z kwestiami etycznymi lub kwestie te są słabo opisane, wnioski są oceniane przez specjalny panel ekspertów ds. etycznych. Wnioskodawcy w części administracyjnej wniosku wypełniają specjalną tabelę identyfikującą aspekty etyczne mogące pojawić się na etapie realizacji projektu (np. związane z badaniami klinicznymi, korzystaniem z danych osób, wywiadami przeprowadzanymi z indywidualnymi osobami, etc.) a następnie w jego części opisowej podają szczegółowe informacje, w jaki sposób będą przestrzegali prawodawstwa kraju, w którym aspekty etyczne mogą mieć miejsce, włącznie z przesłaniem odpowiednich dokumentów. Projekty mogą otrzymać dodatkowe zalecenia związane z przestrzeganiem kwestii etycznych, np. powołanie w konsorcjum osoby zajmującej się kwestami etycznymi. Dlatego zalecane jest zapoznanie się z dokumentem „How to complete your ethics self-assessment”, dostępnym na stronie konkursu, w zakładce „Call documents”.