Europejskie granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (European Individual Fellowships, MSCA IEF) są to granty badawczo-szkoleniowe przyznawane naukowcom mającym stopień doktora lub cztery lata doświadczenia na przyjazd do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z programem Horyzont 2020 na okres od 1 do 2 lat. Naukowcy mogą pochodzić z dowolnego kraju świata, jednak muszą spełnić wymóg mobilności, tj. nie mogą przebywać (uczyć się, pracować) w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat bezpośrednio przed zamknięciem konkursu. Tematyka wniosku jest proponowana przez naukowców w porozumieniu z instytucją przyjmującą.

Ponieważ istnieją znaczne dysproporcje w liczbie grantów indywidualnych MSCA realizowanych w poszczególnych krajach UE i stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, Komisja Europejska postanowiła wprowadzić mechanizm mający na celu zwiększenie liczby grantów indywidualnych realizowanych w krajach widening*, aby odwrócić niekorzystny trend i przyciągnąć tam obiecujących naukowców.

Granty Widening Fellowships są wyjątkową szansą dla polskich instytucji na ściągnięcie do swoich zespołów badawczych obiecujących naukowców z całego świata. Przy spełnieniu reguły mobilności mogą to być również Polacy, którzy długo mieszkają za granicą. Dzięki temu mechanizmowi naukowcy, którzy będą starać się o granty indywidualne MSCA wraz z polskimi instytucjami, będą mieli większe szanse na otrzymanie grantu. Warto rozważyć przygotowanie zaproszenia dla naukowców z zagranicy do wspólnego aplikowania o grant indywidualny MSCA w tym roku.

Począwszy od ogłoszonego 12 kwietnia 2018 konkursu na MSCA IEF wprowadzone zostały Widening Fellowships, czyli granty dla naukowców, którzy aplikują wraz z instytucją znajdującą się w jednym z krajów widening, a ich wnioski zostały wysoko ocenione, jednak z powodu wyczerpania budżetu nie otrzymały finansowania. Wnioski te (za wcześniejszą zgodą aplikującego naukowca i instytucji goszczącej) zostaną przeniesione do konkursu Widening Fellowships i tam zostaną sfinansowane z budżetu obszaru Spreading Excellence and Widening Participation w programie Horyzont 2020 zgodnie z listą rankingową utworzoną na podstawie wyników konkursu MSCA IF. Wnioski nie będą podlegać powtórnej ocenie.

Widening Fellowships wprowadzone zostały na zasadzie pilotażu; w 2018 roku budżet przeznaczony na te granty wynosi 5 milionów euro, w 2019: 6 milionów euro, a w 2020: 7 milionów euro. O grant mogą się starać naukowcy, którzy składali wnioski do następujących paneli MSCA European Fellowships:

  • Standard European Fellowships (ST) – stypendia przynawane w ramach ośmiu paneli naukowych: CHE, SOC, ECO, ENG, ENV, LIF, MAT, PHY;
  • Career Restart Panel (CAR) – multidyscyplinarny panel dla naukowców pragnących powrócić do kariery naukowej po przerwie;
  • Reintegration Panel (RI) – multidyscyplinarny panel dla naukowców powracających do Europy;
  • Society and Enterprise Panel (SE) – multidyscyplinarny panel dla składających wniosek z instytucją goszczącą z sektora pozaakademickiego.

W ramach grantu instytucja goszcząca jest zobowiązana do zatrudnienia naukowca na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, a finansowanie jest identyczne z tym, jakie przyznawane jest grantach indywidualnych MSCA: budżet wniosku liczony automatycznie na podstawie planowanych osobomiesięcy, podstawą wyliczeń są tzw. unit costs (koszty jednostkowe), a nie koszty rzeczywiste. Budżet jest niezmienny w trakcie trwania projektu, a raportowanie wydatkowanych środków polega na podaniu zrealizowanych osobomiesięcy. Na unit costs składają się:

  • living allowance (koszty wynagrodzenia naukowca) w kwocie 4880 € miesięcznie (po przemnożeniu przez współczynnik korekcyjny w Polsce wynosi ono 3684,4 € miesięcznie),
  • mobility allowance, czyli dodatek mobilnościowy w wysokości 600 € miesięcznie,
  • dodatek rodzinny (family allowance) w wysokości 500 € miesięcznie,
  • ryczałt na koszty badań i szkoleń w wysokości 800 € miesięcznie,
  • ryczałt na koszty pośrednie i koszty zarządzania: 650 € miesięcznie.

Obecny konkurs jest otwarty do 12 września 2018 roku. Przygotowanie aplikacji jest proste, a wnioski składane są wyłącznie elektronicznie. Informacje konkursowe (wraz z dokumentacją) oraz elektroniczny system składania wniosków znajduje się w serwisie Participant Portal