DLA KOGO

Instrument MŚP skierowany jest do podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również mają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Zaproponowane innowacyjne rozwiązanie powinno adresować konkretny problem lub lukę na rynku. Preferowane są też rozwiązania, które plasują się wysoko w skali gotowości technologicznej (TLR 6) – „Demonstracja produktu – dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”. Aplikować mogą zarówno pojedyncze MŚP, ale także możliwe są konsorcja narodowe lub międzynarodowe, które składają się z MŚP.

CO OFERUJE

Wsparcie finansowe oferowane w zakresie instrumentu ma umożliwić skuteczną komercjalizację tego rozwiązania na rynku europejskim, poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną (Faza I), doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie gotowa do wdrożenia (Faza II) oraz opiekę ze strony ekspertów (Faza III). Wnioski projektowe w Fazie I i II instrumentu należy składać w określonych obszarach tematycznych. Dofinansowanym projektom przysługiwać będzie również wsparcie w postaci bezpłatnego coachingu oferowanego za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network.

Faza I – Studium wykonalności
Celem tego etapu jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii będących przedmiotem projektu. Ocena włącza także ewaluację potencjalnego ryzyka, zarządzanie własnością intelektualną oraz znalezienie partnerów do projektu. Rezultatem projektu jest sformułowanie wstępnego biznesplanu. Projekty, które zajmą najwyższe miejsca na liście rankingowej, w Fazie I otrzymają ryczałt w wysokości 50 000 euro. Czas trwania projektu w tej fazie wynosi do 6 miesięcy.

Faza II  Realizacja
Przedmiotem tego etapu jest przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji. Faza II przewiduje możliwość sfinansowania następujących działań: skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz powielanie rynkowe. Realizacja projektów objętych dofinansowaniem powinna trwać od 12 do 24 miesięcy, a wartość projektu zawierać się pomiędzy 0,5 a 2,5 mln euro to 70% kosztów kwalifikowanych dla projektu, w wybranych przypadkach może być to także 100%.

Faza III – Komercjalizacja i coaching
Projekty zakwalifikowane do tej fazy będą objęte pośrednim wsparciem polegającym na ułatwieniach w dostępie przedsiębiorstw do kapitałowych i dłużnych instrumentów finansowych, pomocy w networkingu, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz dotarciem z produktem na nowe rynki. Wsparcie będzie udzielone podmiotom, które otrzymały dofinansowanie w fazie 1 lub 2 Instrumentu MŚP.

WSPIERANE OBSZARY INNOWACJI W LATACH 2016-2017

 • Open Disruptive Innovation Scheme
 • Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs
 • Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to market
 • Engaging SMEs in space research and development
 • Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector
 • Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well
 • Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors
 • Supporting SMEs efforts for the development – deployment and market replication of innovative solutions for blue growth
 • Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system
 • Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility
 • Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials
 • New business models for inclusive, innovative and reflective societies
 • Engaging SMEs in security research and development

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW – CUT OFFs

Faza I
15 lutego 2017
3 maja 2017
6 września 2017
8 listopada 2017

 

Faza II
18 stycznia 2017
6 kwietnia 2017
1 czerwca 2017
18 października 2017

UWAGI

 • W ramach Instrumentu MŚP, przedsiębiorstwo jednorazowo może składać tylko jeden wniosek do Fazy I lub II w danym obszarze tematycznym. Kolejny wniosek można składać w momencie otrzymania wyników ewaluacji lub zakończenia realizacji projektu w dowolnej fazie.
 • Składanie wniosków, podpisywanie umów (Grant Agreement) odbywa się elektronicznie, poprzez Partcicpant Portal .

BAZA INFORMACJI

 POLECANE PUBLIKACJE