Fast Track to Innovation (FTI) to akcja pilotażowa zaplanowana na lata 2015 r. i 2016 r. Budżet inicjatywy na poszczególne lata wynosi po 100 mln euro. Co roku Komisja Europejska zamierza wesprzeć od 50 do 70 projektów, a zakładany na dzisiaj stopień sukcesu to 5-10%. FTI wspiera zaawansowane i wyspecjalizowane rozwiązania B+R, m.in. działania związane z wyznaczaniem standardów, zaawansowanym testowaniem, pilotaże i demonstracje, walidacja w warunkach rzeczywistych, certyfikacja i walidacja modelu biznesowego.

Ewaluacja projektów jest znacznie szybsza w porównaniu z innymi projektami innowacyjnymi, a time-to-grant (czyli czas od momentu zamknięcia konkursu do rozpoczęcia projektu) w tym schemacie wynosi 6 miesięcy. Maksymalna wielkość grantu to 3 mln euro, a poziom dofinansowania 70%. Podmioty non for profit (np. uniwersytety, instytuty badawcze) mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%.

DLA KOGO

Fast Track to Innovation dedykowany jest innowacjom, które wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na rynku oraz mają szansę na sukces. Inicjatywa dotyczy pomysłów w dowolnym obszarze technologii i jest dostępna dla wszystkich podmiotów prawnych w UE i w krajach stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020.

WYMAGANIA

W ramach inicjatywy FTI wymagane jest:

 • utworzenie konsorcjum projektowego, składającego się z min. 3 i max. 5 partnerów z krajów członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych z Horyzontem 2020. W przypadku konsorcjum składającego się z 3-4 partnerów, przynajmniej 2 powinny stanowić podmioty prywatne (private for profit), w przypadku konsorcjum składającego się z 5 partnerów, wymaganych jest min. 3 partnerów biznesowych
 • opcjonalnie 60% budżetu grantu powinno trafić do sektora prywatnego
 •  innowacja powinna znaleźć się na rynku w ciągu 36 miesięcy (od rozpoczęcia projektu), wyjątkiem są rozwiązania z zakresu zdrowia
 • wspierane rozwiązania powinny być dojrzałe – na poziomie min. TRL 6, a w przypadku innowacji nie-technologicznych wykazywać podobny poziom. FTI ma doprowadzić technologię do poziomu 9, aby mogła być wdrożona na rynek i przynieść korzyści gospodarce i społeczeństwu europejskiemu.

OBSZARY TEMATYCZNE

 • Wiodąca pozycja w obszarze technologii wspomagających i przemysłowych: ICT, nanotechnologie, zaawansowana produkcja i przetwarzanie, zaawansowane materiały, biotechnologia, przemysł kosmiczny
 • Wyzwania społeczne: zdrowie, rolnictwo, gospodarka morska i biogospodarka, energetyka, transport, ochrona klimatu i środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami i surowcami oraz problematyka społeczna i bezpieczeństwo obywateli.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W 2016 R.

 • 15/03/2016
 • 01/06/2016
 • 25/10/2016

Ewaluacja wniosków projektowych będzie trwała do 3 miesięcy.

PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE WNIOSKÓW

Konsorcjum projektowe musi spełniać przedstawione wymagania, aby móc złożyć wniosek projektowy. W przypadku niewystarczającej liczby partnerów z sektora prywatnego system nie pozwoli na złożenie wniosku. Ponadto partnerzy będą musieli przejść przez serię pytań, które zweryfikuje potem KE. Długość wniosku projektowego wynosi 30 stron.

Wniosek będzie oceniany według następujących kryteriów:

 • wpływ
 • doskonałość
 • implementacja.

Logika wniosku powinna opierać się na business planie i uwzględniać następujące elementy: m.in.:

 • dane dotyczące rynku
 • strategię związaną z prawami własności intelektualnej
 • dane finansowe
 • planowany zwrot z inwestycji i poziom inwestycji.

Istotna jest także europejska wartość dodana projektu, jak również innowacyjność projektu (beyond current state of the art).

JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁA OCENA

Wnioski projektowe będą ocenione przez panel ekspertów, którzy mają wiedzę o rynku i doświadczenie biznesowe oraz inwestycyjne. Projekt powinien zdobyć min. 12 na 15 punktów, aby znaleźć się na liście rankingowej. Najistotniejsze kryterium ewaluacyjne to wpływ (Impact) – tutaj należy otrzymać min. 4 z 5 punktów.

W przypadku projektów, które otrzymają taką samą liczbę punktów, decydujące będą następujące elementy:

 • liczba punktów otrzymana w zakresie kryterium wpływ
 • wielkość budżetu dedykowana MŚP
 • liczba partnerów przemysłowych, którzy biorą udział w Horyzoncie 2020 po raz pierwszy (newcomers)
 • liczba partnerów przemysłowych, równowaga płci w konsorcjum projektowym.

KIEDY MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ WYNIKÓW

Jeśli projekt otrzyma mniej niż 12 punktów, wnioskodawcy otrzymają wyniki zaraz po jego ewaluacji. Konsorcja, których wnioski dostaną 12 i więcej punktów, otrzymają wyniki dopiero po zakończeniu danej tury procesu ewaluacji. Ponowne złożenie wniosku będzie możliwe dopiero po otrzymaniu wyników.

UMOWY GRANTOWE

Konsorcja, których wnioski zostaną dofinansowane, podpiszą z KE umowę grantową bez procesu negocjacji. Wysokość zaliczki będzie regulowana każdorazowo w umowie, maksymalnie może wynosić ona 90%. Maksymalna długość projektu to 36 miesięcy, natomiast spodziewana średnia długość to 24 miesiące.

UWAGI

Partnerzy z krajów trzecich mogą być włączeni w projekt, ale jedynie jako podwykonawcy po spełnieniu określonych warunków.

BAZA INFORMACJI