Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć w projektach współpracy (collaborative projects) realizowanych w ramach trzech filarów Horyzontu 2020 – Doskonała baza naukowa, Wiodąca pozycja w przemyśle oraz Wyzwania społeczne. Projekty badawcze (research and innovation actions – RIA) i innowacyjne (innovation actions – IA) realizowane są w konsorcjach projektowych składających się z min. trzech partnerów pochodzących z trzech różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 [1]. Są to projekty typu top-down, czyli przedsięwzięcia, w których cele, rezultaty oraz obszary B+R+I zdefiniowane są w Programach Pracy.

Projekty badawcze (RIA) dofinansowywane są w 100%. Ich celem jest ustanowienie nowej wiedzy lub zbadanie wykonalności nowej technologii, produktów, procesów, bądź usług. Projekty innowacyjne (IA), czyli projekty typu close to market, finansowane są w 70% (lub w 100% dla podmiotów o charakterze niezarobkowym). Ich zadaniem jest przygotowanie technologii do wdrożenia. Działania mogą obejmować przygotowanie prototypów, testowanie, demonstrację, projekty pilotażowe, walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe.

Obszarami badawczymi, w których udział MŚP jest szczególnie oczekiwany, są kluczowe technologie prorozwojowe (Key Enabling Technologies – KET). Zaliczono do nich nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologie, mikro- i nanoelektronikę, fotonikę oraz zaawansowane technologie wytwarzania. Badania prowadzone w tych obszarach obejmują etapy od walidacji technologii na poziomie laboratoryjnym do zaawansowanych demonstratorów i linii pilotażowych.

Prace badawcze prowadzone w ramach tego Doskonałej bazy naukowej w celu Przyszłe i powstające technologie (Future and emerging technologies – FET) stanowią dopełnienie i kontynuację badań prowadzonych w zakresie grantów Europejskiej Rady Badań. Oczekuje się, że działania w obszarze FET będą zbliżały do siebie podmioty z obszaru nauki, technologii i innowacji. Badania mają być realizowane w ramach współpracy i będą prowadzone przez międzynarodowe konsorcja.

Budżet tego Celu Szczegółowego wynosi ponad 2,7 mld euro. 40% tego budżetu będzie przeznaczone na działanie FET Open, mające na celu wspieranie obciążonych wysokim ryzykiem wizjonerskich projektów badawczych we wszystkich obszarach nauki i technologii, bez definiowania konkretnego zakresu tematycznego, aktywnie pobudzając do niekonwencjonalnego sposobu myślenia. Działanie FET Proactive ma na celu wspieranie rozwoju wybranych nowatorskich obszarów poprzez finansowanie badań w tych obszarach oraz stymulowanie rozrostu i strukturyzacji środowisk naukowych i przemysłowych wokół takich obszarów. W ramach działania FET Flagship realizowane będą interdyscyplinarne i międzysektorowe inicjatywy badawcze na dużą skalę mające na celu ustanowienie wiodącej roli Europy we wspieranych obszarach. Obecnie ustanowione są dwie takie inicjatywy: dla badań nad grafenem oraz badań nad ludzkim mózgiem.

 

[1] Lista krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 dostępna jest na stronie: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf

 

Więcej informacji na temat ogłaszanych konkursów dostępnych jest na stronie: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html