W ramach programu na rzecz badań naukowych Horyzont 2020 na lata 2014–2020 Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) uruchomiły nowatorskie instrumenty finansowe i usługi doradcze – „InnovFin — Fundusze unijne dla innowatorów”, które mają ułatwić innowacyjnym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania.

Historia instrumentów

Instrumenty InnovFin czerpią z doświadczeń mechanizmu finansowania, który był oparty na podziale ryzyka – działał w ramach 7. Programu Ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR). Dzięki mechanizmowi opartemu o podział ryzyka, w latach 2007-2013 udało się przeznaczyć 11,3 mld euro na 114 projektów z dziedziny badań naukowych i innowacji. EBI udzieliło również pośrednikom finansowym gwarancji na wypłacenie pożyczek o wartości ponad 1,4 mld euro.

Aktualna edycja

W nowym okresie programowania, w odniesieniu do poprzedniej edycji tego instrumentu, UE i Grupa EBI zwiększyły swoje łączne wsparcie ponad dwukrotnie. Przewiduje się, że w latach 2014–2020 produkty InnovFin udostępnią przedsiębiorstwom ponad 24 mld euro na badania naukowe i innowacje. Zważywszy na specyfikę finansowania projektów przez EBI, które zazwyczaj finansuje do 50% kosztów inwestycji, szacuje się, że instrument InnovFin udzieli wsparcia ostatecznym inwestycjom w dziedzinie badań naukowych i innowacji o wartości 48 mld euro.

Dla kogo

Instrument InnovFin to szereg zintegrowanych i uzupełniających się narzędzi finansowania, obejmujących cały łańcuch inwestycji w badania naukowe i innowacje. Instrumenty te są dostępne dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz promotorów infrastruktur badawczych, na różnym etapie rozwoju, we wszystkich sektorach, krajach i regionach uprawnionych do udziału w programie[1].

Więcej informacji na temat instrumentów.

Cel instrumentu

Innowacje to kluczowa siła napędowa zrównoważonego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i zapewniającego Europie długoterminową konkurencyjność. InnovFin ma na celu zapewnienie innowacyjnym przedsiębiorstwom i innym podmiotom w Europie szybszego i łatwiejszego dostępu do finansowania.

Baza informacji

 

[1] W programie Horyzont 2020 biorą udział kraje Unii Europejskiej oraz kraje stowarzyszone z programem.

Lista krajów stowarzyszonych dostępna na: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf