Misją ERC jest wspieranie najwyższej jakości badań naukowych w Europie poprzez znaczne finansowanie oraz promowanie inicjowanych przez naukowców pionierskich badań we wszystkich dziedzinach nauki, na podstawie doskonałości naukowej.

Działania ERC uzupełniają działalność innych europejskich podmiotów finansujących, takich jak krajowe agencje finansowania badań naukowych, a także stanowią podstawowy element programu „Pomysły” (ang. Ideas), objętego Siódmym Programem Ramowym UE w zakresie badań (7PR).

Podejście ERC, z założenia nastawione na inicjatywę badacza lub „oddolne”, pozwala naukowcom na samodzielne określanie nowych możliwości i kierunków w dowolnej dziedzinie badań, nie jest natomiast ukierunkowane na priorytety wskazane przez polityków. Takie podejście zapewnia większą elastyczność w przekazywaniu środków finansowania nowym, obiecującym obszarom badań.

Granty ERC przyznaje się w drodze otwartego konkursu projektom kierowanym przez początkujących i doświadczonych naukowców, bez względu na ich pochodzenie, którzy pracują lub planują przeprowadzkę do Europy. Jedynym kryterium wyboru projektów jest doskonałość naukowa. Celem jest rozpoznanie najlepszych pomysłów, zatrzymanie oraz zapewnienie statusu i widoczności najlepszym wybitnym naukowcom Europy, a zarazem przyciągnięcie talentów zza granicy.

ERC nie ogranicza się tylko do finansowania badań naukowych. 

W dłuższym okresie Rada będzie dążyć do znacznego wzmocnienia i przekształcenia europejskiego systemu badań. Ten cel zostanie osiągnięty poprzez stosowanie niezwykle wymagającej metody weryfikacji wniosków (ang. peer review), ustanowienie międzynarodowych wzorców sukcesu oraz dostarczanie aktualnych informacji o tym, jaki profil naukowców i dlaczego osiąga sukcesy.

Tym działaniom przyświeca nadzieja, że powyższe procesy pomogą uniwersytetom i innym instytucjom badawczym w pomiarze osiąganych wyników oraz zachęcą je do udoskonalenia strategii, zapewniających im większą skuteczność działań na płaszczyźnie międzynarodowej.

Stawiając wyzwanie przez najtęższymi umysłami Europy, ERC oczekuje, że jej granty doprowadzą do dokonania nowych i nieprzewidywalnych odkryć naukowych i technicznych, które mogą dać początek nowym gałęziom przemysłu, rynkom oraz innowacjom społecznymi.

ERC pragnie umożliwić europejskiemu środowiskowi badawczemu bardziej efektywne reagowanie na potrzeby społeczeństwa opartego na wiedzy, oraz zapewnić Europie przygotowanie do prowadzenia tzw. „badań pionierskich", niezbędnych dla sprostania globalnym wyzwaniom.

 

ERC w skrócie

Cele ERC to:

 • Wspomaganie najlepszych projektów naukowych w Europie, we wszystkich dziedzinach nauki, edukacji i techniki
 • Promowanie pionierskich badań prowadzonych z inicjatywy badaczy lub o charakterze „oddolnym”
 • Wspieranie projektów najlepszych niezależnych naukowców prowadzących własne badania w Europie, zarówno tych o ugruntowanej pozycji, jak i tych należących dopiero do wschodzącego pokolenia badaczy
 • Finansowanie innowacyjnych wniosków poprzez położenie nacisku wyłącznie na jakość projektów, a nie na obszar badań
 • Wykorzystanie różnorodności naukowych talentów Europy i przyznanie środków finansowania najbardziej obiecującym lub wyróżniającym się badaczom
 • Podniesienie statusu i widoczności najlepszych badaczy europejskich oraz pionierskich badań w Europie
 • Traktowanie doskonałości naukowej jako podstawy europejskich badań naukowych

 

Czym są „badania pionierskie” i jakie płyną z nich korzyści?

Obecnie rozróżnienie między „podstawowymi” a „stosowanymi” badaniami naukowymi uległo zatarciu ze względu na fakt, że powstające dziedziny nauki i technologii często obejmują istotne elementy obu tych rodzajów badań. W rezultacie dla badań ERC ukuto termin „badania pionierskie”, gdyż są one ukierunkowane na dokonywanie fundamentalnych odkryć na granicach wiedzy.

ERC dąży do zapewnienia szerokiego wachlarza korzyści:

 • Poprzez wprowadzenie otwartej dla wszystkich i bezpośredniej rywalizacji o granty pomiędzy najlepszymi naukowcami w Europie, ERC doprowadzi do podniesienia poziomu aspiracji i osiągnięć naukowych. Umożliwi to wyszukiwanie najlepszych pomysłów i talentów w skali większej niż istniejąca na poziomie krajowym.
 • Konkurencyjne finansowanie ERC umożliwi kierowanie środków do najbardziej obiecujących nowych obszarów badań, z elastycznością nie zawsze osiągalną w przypadku krajowych programów finansowania.
 • ERC ma na celu zachęcanie organizacji badawczych do zwiększenia inwestycji we wspieranie obiecujących nowych talentów – nowego pokolenia europejskich naukowców prowadzących własne badania.
 • Patrząc od strony ekonomicznej, ERC będzie wspierać wykorzystanie osiągnięć nauki w przemyśle oraz zapewni silniejszy bodziec dla tworzenia przedsiębiorstw o charakterze badawczym.
 • Z perspektywy społecznej, ERC może zapewnić mechanizm inwestowania w badania ukierunkowane na rozwiązywanie nowych i powstających problemów trapiących społeczeństwo.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://erc.europa.eu/