CEL

Wymiana pracowników pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami uwzględniająca rozwój ich kariery zawodowej, służąca zacieśnianiu współpracy międzynarodowej i/lub międzysektorowej pomiędzy instytucjami krajów UE, stowarzyszonymi z H2020 oraz pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi).

ADRESACI

Pracownicy instytucji akademickich i pozaakademickich (uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, banki, szpitale, muzea itp.) zaangażowani w badania i innowacje, którzy pracują w instytucjach tworzących konsorcja projektów. Do pracowników zaliczani są naukowcy (w tym doktoranci), kadra zarządzająca i administracyjna oraz personel techniczny.

ZASADY GRANTU

Pracownicy biorą udział w zadaniach przewidzianych w projekcie RISE: oddelegowania, udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach, działaniach rozpowszechniających osiągnięte rezultaty, czy popularyzujących naukę. Mogą oni zostać wysłani do jednej lub kilku organizacji tworzących konsorcjum projektu pod warunkiem ich aktywnego, przynajmniej 6-miesięcznego zaangażowania (przed oddelegowaniem) w działania badawczo-rozwojowe prowadzone przez instytucję macierzystą. Po powrocie muszą ponownie zostać włączeni w pracę swojej jednostki. Oddelegowanie może trwać od 1 do 12 miesięcy, przy czym ten sam pracownik może w sumie przebywać w jednej lub kilku instytucjach nie dłużej niż 12 miesięcy w czasie trwania projektu. Pobyty mogą być dzielone, jeżeli jest to uzasadnione ze względów merytorycznych.

ZASADY FINANSOWANIA

Budżet projektu jest liczony według stawek ryczałtowych proporcjonalnie do liczby osobo-miesięcy przewidzianych na oddelegowywania pracowników. Projekt finansuje (1) koszty podróży i utrzymania oddelegowywanych pracowników, ale nie ich wynagrodzenia, (2) koszty badań, szkoleń, udziału w konferencjach, (3) koszty zarządzania projektem i koszty pośrednie instytucji. Szczegółowe zasady finansowania planowanych działań są ustalane przez konsorcjum.

KONKURSY

W trakcie trwania H2020 planowane jest ogłaszanie jednego konkursu rocznie. Wszystkie dokumenty, dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków oraz wyniki publikowane są na stronie danego konkursu na Participant Portal.

  ogłoszenie zamknięcie Informacje, dokumenty, FAQ, formularze, wyniki
2018 22.11.2017 21.03.2018 H2020-MSCA-RISE-2018
2019 04.12.2018 02.04.2019  

 

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY