CEL

Rozwój naukowy i poszerzanie kompetencji początkujących naukowców w ramach programów oferujących uzyskanie stopnia doktora jest głównym celem dofinansowywania przez Komisję Europejską programów istniejących lub nowo utworzonych przez instytucje krajów członkowskich UE, stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 lub międzynarodowe organizacje.

ADRESACI

Granty przeznaczone są dla początkujących naukowców, zwłaszcza doktorantów (early-stage researchers – ESR) każdej narodowości i pochodzących z dowolnego kraju świata, którzy spełniają dwa warunki formalne:

(1) mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu magistra lub równoważnego (pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym);

(2) nie przebywali w kraju instytucji przyjmującej (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed przyznaniem grantu w ramach projektu COFUND.

ZASADY GRANTU

Projekty COFUND mogą być realizowane przez jedną instytucję (np. krajową agencję przyznającą stypendia, uczelnię) albo przez konsorcjum kilku instytucji z jednego lub kliku krajów czy sektorów. Oznacza to duże zróżnicowanie zasad, zawartości i struktury poszczególnych programów. Cechą wspólną jest przyjmowanie naukowców na studia doktoranckie, oferowanie im prowadzenia indywidualnych projektów badawczych, udziału w szkoleniach (w tym z umiejętności pozabadawczych), stażach (w tym w sektorze pozaakademickim) czy udziału w konferencjach oraz działaniach popularyzujących naukę. Każdy naukowiec powinien mieć opiekuna do spraw merytorycznych, pomagającego także w planowaniu dalszej kariery naukowej. Granty indywidualne finansowane są przez Komisję Europejską od 3 miesięcy do 36 miesięcy. Instytucje mogą przedłużać umowy, pod warunkiem finansowania ich z własnych środków. Zazwyczaj długość grantu powinna pozwalać na uzyskanie stopnia doktora w danym kraju przyjmującym.

Instytucje muszą realizować projekty COFUND zgodnie z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz europejskimi Zasadami dot. Innowacyjnego szkolenia doktorantów.

ZASADY FINANSOWANIA

Naukowcy realizujący granty powinni być zatrudnieni na czas realizacji grantu i być objęci przynajmniej ubezpieczeniem zdrowotnym. Naukowcy otrzymują wynagrodzenie – minimalna kwota to 2597 euro/osobomiesiąc, przy czym obejmuje ona podatki tak instytucji, jak i naukowca zgodne z przepisami danego kraju. Instytucja zapewnia również pokrycie kosztów badań i szkoleń.

ZASADY APLIKOWANIA              

Granty są przyznawane początkującym naukowcom przez instytucje, których projekty zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Zainteresowani naukowcy po znalezieniu oferty wysyłają wymagane dokumenty na podany w ogłoszeniu adres. Instytucje po przeprowadzeniu selekcji i wyborze spełniającego wymogi najlepszego kandydata podpisują z nim umowę o pracę lub stypendium, zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem, przy czym Komisja Europejska preferuje czasowe umowy o pracę.

Oferty poszczególnych programów będą dostępne w II połowie 2015 r. w poniższych bazach danych. Ułatwieniem dla naukowców jest możliwość zamieszczenia na portalu EURAXESS swojego CV i automatycznego otrzymywania sprofilowanych ofert pracy i grantów.

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY