CEL

Rozwój naukowy i poszerzanie kompetencji początkujących naukowców w ramach programów oferujących uzyskanie stopnia doktora jest głównym celem dofinansowywania przez Komisję Europejską programów istniejących lub nowo utworzonych przez instytucje krajów członkowskich UE, stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 lub międzynarodowe organizacje.

ADRESACI

Granty przeznaczone są dla początkujących naukowców, zwłaszcza doktorantów (early-stage researchers – ESR) każdej narodowości i pochodzących z dowolnego kraju świata, którzy spełniają dwa warunki formalne:

(1) mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu magistra lub równoważnego (pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym);

(2) nie przebywali w kraju instytucji przyjmującej (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed przyznaniem grantu w ramach projektu COFUND.

ZASADY GRANTU

Projekty COFUND mogą być realizowane przez jedną instytucję (np. krajową agencję przyznającą stypendia, uczelnię) albo przez konsorcjum kilku instytucji z jednego lub kliku krajów czy sektorów. Oznacza to duże zróżnicowanie zasad, zawartości i struktury poszczególnych programów. Cechą wspólną jest przyjmowanie naukowców na studia doktoranckie, oferowanie im prowadzenia indywidualnych projektów badawczych, udziału w szkoleniach (w tym z umiejętności pozabadawczych), stażach (w tym w sektorze pozaakademickim) czy udziału w konferencjach oraz działaniach popularyzujących naukę. Każdy naukowiec powinien mieć opiekuna do spraw merytorycznych, pomagającego także w planowaniu dalszej kariery naukowej. Granty indywidualne finansowane są przez Komisję Europejską od 3 miesięcy do 36 miesięcy. Instytucje mogą przedłużać umowy, pod warunkiem finansowania ich z własnych środków. Zazwyczaj długość grantu powinna pozwalać na uzyskanie stopnia doktora w danym kraju przyjmującym.

Instytucje muszą realizować projekty COFUND zgodnie z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz europejskimi Zasadami dot. Innowacyjnego szkolenia doktorantów.

ZASADY FINANSOWANIA

Naukowcy realizujący granty powinni być zatrudnieni na czas realizacji grantu i być objęci przynajmniej ubezpieczeniem zdrowotnym. Naukowcy otrzymują wynagrodzenie – minimalna kwota to 2597 euro/osobomiesiąc, przy czym obejmuje ona podatki tak instytucji, jak i naukowca zgodne z przepisami danego kraju. Instytucja zapewnia również pokrycie kosztów badań i szkoleń.

ZASADY APLIKOWANIA              

Granty są przyznawane początkującym naukowcom przez instytucje, których projekty zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Zainteresowani naukowcy po znalezieniu oferty wysyłają wymagane dokumenty na podany w ogłoszeniu adres. Instytucje po przeprowadzeniu selekcji i wyborze spełniającego wymogi najlepszego kandydata podpisują z nim umowę o pracę lub stypendium, zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem, przy czym Komisja Europejska preferuje czasowe umowy o pracę.

Oferty poszczególnych programów będą dostępne w II połowie 2015 r. w poniższych bazach danych. Ułatwieniem dla naukowców jest możliwość zamieszczenia na portalu EURAXESS swojego CV i automatycznego otrzymywania sprofilowanych ofert pracy i grantów.

KONKURSY

W trakcie trwania H2020 planowane jest ogłaszanie jednego konkursu rocznie. Wszystkie dokumenty, dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków oraz wyniki publikowane są na stronie danego konkursu na Participant Portal.

  ogłoszenie zamknięcie Informacje, dokumenty, FAQ, formularze, wyniki
2018 12.04.2018 27.09.2018 H2020-MSCA-COFUND-2018
2019 04.04.2019 11.09.2019 H2020-MSCA-COFUND-2019

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY