Teaming – ma na celu utworzenie nowych (lub istotną modernizację istniejących) Centrów Doskonałości, mających siedzibę w państwach członkowskich/regionach, które są określone jako mniej rozwinięte w zakresie badań i innowacji poprzez mechanizm łączenia sił (Teaming) z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie (lub konsorcjum takich instytucji), a także krajowymi lub regionalnymi władzami, agencjami do spraw badań na poziomie krajowym lub regionalnym co będzie miało istotne znaczenie w tych partnerstwach. Wnioskodawcy muszą przedstawić długoterminową strategię w dziedzinie nauki i innowacji określającą przyszłość Centrum Doskonałości oraz podkreślić wyraźny związek ze Strategią Inteligentnej Specjalizacji. Zainteresowane strony będą mogły wypracowywać nowe modele współpracy i rozwoju, w tym ustanawianie sieci naukowych, klastrów badawczych i otwarcie dostępu do nowych rynków. Doskonałość naukowa pozwoli na poszukiwanie konkurencyjnych źródeł finansowania na arenie międzynarodowej a docelowo pozwoli na poprawę mierzalnych wskaźników intensywności badań naukowych, działań innowacyjnych, wzmocnienia strategii, tworzenia wartości i zwiększenia potencjału innowacyjnego państw uczestniczących.