Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 to oferta także dla instytucji publicznych i prywatnych.

 

Ponieważ rozwój gospodarczy Unii Europejskiej uzależniony jest od wielotorowego pobudzenia rozwoju i innowacji, bez znacznego postępu w tej dziedzinie rozwój gospodarki europejskiej nie pozwoli na szybki przyrost trwałych miejsc pracy oraz zamożność obywateli państw Unii.

 

Instytucje publiczne i prywatne mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach trzech głównych priorytetów:


I Doskonałość w nauce (Excellence in science) 

Priorytet ten obejmuje instrumenty umożliwiające instytucji publicznej lub prywatnej zwiększenie jej potencjału badawczo-rozwojowego poprzez goszczenie u siebie naukowców prowadzących badania naukowe, kształcenie kadry badawczej, a także wymianę pracowników i rozwój ich kompetencji. W ramach filaru dostępne są następujące instrumenty:

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych wspiera twórcze i innowacyjne pomysły na projekty badawcze o dużym stopniu naukowego ryzyka, prowadzące do ważnych i przełomowych odkryć we wszystkich dziedzinach nauki. Instytucja publiczna lub prywatna każdego typu ma możliwość pełnienia funkcji tzw. instytucji goszczącej, czyli instytucji, w ramach której projekt ten będzie realizowany powodując jednocześnie ogromny wzrost prestiżu tej instytucji na arenie międzynarodowej.

→ Dowiedz się więcej

Innowacyjne szkolenie naukowców (Innovative Training Networks - ITN) 

Instrument służy kształtowaniu nowego pokolenia kreatywnych, innowacyjnych i przedsiębiorczych naukowców zdolnych stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom, będących w stanie przełożyć wiedzę i pomysły na produkty i usługi dla gospodarki i społeczeństwa.  Celem jest również usprawnienie i poprawienie jakości procesu szkolenia doktorantów i zwiększenie możliwości zdobycia pracy przez początkujących naukowców. W ramach instrumentu instytucja poprzez udział w konsorcjum może organizować szkoły letnie, specjalistyczne kursy i szkolenia, otwarte także dla naukowców oraz instytucji spoza konsorcjum instytucji tworzących projekt. W ramach instrumentu wyróżnia się trzy typy projektów: European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID), a także European Joint Doctorates (EJD).

→ Dowiedz się więcej

Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (Research & Innovation Staff Exchange - RISE) 

Wspiera promowanie międzynarodowej i/lub międzysektorowej współpracy (w tym z krajami trzecimi) instytucji publicznych i prywatnych, poprzez wymianę pracowników naukowych, technicznych i kadry zarządzającej celem prowadzenia badań i zdobycia wiedzy dotyczącej m.in. komercjalizacji wyników badań, zarządzania projektami B+R oraz własnością intelektualną, metod pozyskiwania funduszy na badania naukowe. Umożliwia wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami z różnych sektorów nauki i gospodarki, wzrost potencjału i przewagi konkurencyjnej.

→ Dowiedz się więcej

Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych (COFUND)

Celem instrumentu jest wzmacnianie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych wspierających doskonałość szkoleń naukowców, mobilność i rozwój kariery naukowej, czerpanie korzyści z wykorzystania funduszy strukturalnych. Wspieranie istniejących lub nowo utworzonych projektów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne szkolenia i mobilność naukowców. Instrument zapewnia dofinansowanie dla projektów składanych i realizowanych przez jedną instytucję w ramach programów doktoranckich i stypendialnych.

→ Dowiedz się więcej

Europejska Noc Naukowców (European Researchers Night - NIGHT)  

Instrument służy wsparciu organizacji Nocy Naukowców, czyli wydarzenia, którego zadaniem jest przybliżenie społeczeństwu tajników zawodu naukowca, zwiększenie jego popularności wśród dzieci i młodzieży, a także zwiększenie świadomości społecznej w zakresie badań i innowacji. Założeniem programu jest organizacja „Nocy Naukowca” tego samego dnia w całej Europie, gdzie głównym adresatem będzie lokalna społeczność. Szczególna uwaga zostanie poświęcona uczniom i studentom oraz promocji europejskiego wymiaru badań i podejścia do równowagi płci w nauce i innowacjach. Program wymaga zaangażowania naukowców, których badania finansowane są ze środków Programu Ramowego Horyzont 2020.

→ Dowiedz się więcej


II Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership)

Priorytet ma na celu przyśpieszenie rozwoju technologii i innowacji, które zapewnią podstawy działania innowacyjnym przedsiębiorcom i pomogą MŚP na terenie Europy zyskać pozycję wiodącą na światowych rynkach. W ramach priorytetu instytucje mogą skorzystać z następujących instrumentów:

Projekty badawcze i innowacyjne (Research and Innovation Actions - RIA)

W ramach instrument wsparcie zyskać mogą projekty prowadzone przez międzynarodowe konsorcja, których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii, produktów, usług i rozwiązań. Projekty mogą zawierać również elementy demonstracyjne lub pilotażowe. Instrument umożliwia wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach konsorcjum kliku podmiotów zorganizowanych (instytucje, jednostki akademickie, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, etc.) i dzięki temu opracowanie rozwiązań problemów będących przyczynkiem do zainicjowania realizacji projektu z wykorzystaniem instrumentu RIA.  

→ Dowiedz się więcej

Projekty innowacyjne (Innovation Actions - IA) 

Instrument oferuje wsparcie projektów składających się gównie z działań nastawionych bezpośrednio na plany produkcyjne i/lub projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Działania projektowe mogą dotyczyć prototypowania, testowania, demonstrowania lub pilotażu produktu na dużą skalę przed wprowadzeniem na rynek. Projekty innowacyjne mogą w minimalnym stopniu realizować działania badawcze lub rozwojowe.

→ Dowiedz się więcej

Działania wspierające i koordynujące (Coordination and Support Actions - CSA) 

Instrument dedykowany jest prowadzeniu działań koordynujących i wspierających realizację projektów badawczych i innowacyjnych realizowanych w ramach innych instrumentów (w szczególności RIA/IA). W ramach instrumentu dofinansowanie otrzymać można na organizację konferencji, warsztatów, promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej finansowanej na szczeblu krajowym, wspieranie realizacji programów ramowych definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi lub łącznymi inicjatywami oraz takie działania jak standaryzacja, upowszechnianie, sieciowanie, koordynowanie oraz wspieranie, organizowanie konferencji, spotkań, studia, wymiany personelu, wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich.

→ Dowiedz się więcej

Budowa zdolności w zakresie transferu technologii (Capacity Building in Technology Transfer)

Instrument ma na celu wsparcie centrów transferu technologii działających przy uniwersytetach, instytutach badawczych oraz innych publicznych organizacjach, jak również funduszy działających na rzecz wspierania tych centrów. Przewidziane działania to m.in. mentoring zaawansowanych centrów, popularyzacja dobrych praktyk, coaching, etc.

→ Dowiedz się więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne (Public Private Partnerships)

Partnerstwo publiczno-prywatne jest instrumentem mającym na celu wdrażanie technologicznych map drogowych w określonych dziedzinach gospodarki. Wdrożenie następuje albo przez dedykowane konkursy (tzw. kontraktowe partnerstwa publiczno–prywatne) lub też poprzez tzw. Wspólne Inicjatywy Technologiczne.

→ Dowiedz się więcej


III Wyzwania społeczne (Societal challenges)

Priorytet ten obejmuje zagadnienia o charakterze społecznym i te dziedziny, gdzie w opinii Komisji Europejskiej prowadzenie badań naukowych przyniesie Europie największe korzyści. W ramach priorytetu dostępne są następujące instrumenty:

Projekty badawcze i innovacyjne (Research and Innovation Actions - RIA)

W ramach instrument wsparcie zyskać mogą projekty prowadzone przez międzynarodowe konsorcja, których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii, produktów, usług i rozwiązań. Projekty mogą zawierać również elementy demonstracyjne lub pilotażowe. Instrument umożliwia wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach konsorcjum kliku podmiotów zorganizowanych (instytucje, jednostki akademickie, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, etc.) i dzięki temu opracowanie rozwiązań problemów będących przyczynkiem do zainicjowania realizacji projektu z wykorzystaniem instrumentu RIA.  

→ Dowiedz się więcej

Projekty innowacyjne (Innovation Actions - IA)

Instrument oferuje wsparcie projektów składających się gównie z działań nastawionych bezpośrednio na plany produkcyjne i/lub projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Działania projektowe mogą dotyczyć prototypowania, testowania, demonstrowania lub pilotażu produktu na dużą skalę przed wprowadzeniem na rynek. Projekty innowacyjne mogą w minimalnym stopniu realizować działania badawcze lub rozwojowe.

→ Dowiedz się więcej

Działania wspierające i koordynujące (Coordination and Support Actions - CSA)

Instrument dedykowany jest prowadzeniu działań koordynujących i wspierających realizację projektów badawczych i innowacyjnych realizowanych w ramach innych instrumentów (w szczególności RIA/IA). W ramach instrumentu dofinansowanie otrzymać można na organizację konferencji, warsztatów, promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej finansowanej na szczeblu krajowym, wspieranie realizacji programów ramowych definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi lub łącznymi inicjatywami oraz takie działania jak standaryzacja, upowszechnianie, sieciowanie, koordynowanie oraz wspieranie, organizowanie konferencji, spotkań, studia, wymiany personelu, wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich.

→ Dowiedz się więcej

Przedkomercyjne zamówienia publiczne (Pre-commercial Procurement)

Działania podejmowane w ramach tego instrumentu mają na celu rozwój tworzenia ukierunkowanych innowacyjnych i przełomowych rozwiązań określonych potrzeb sektora publicznego i porównywanie lub zatwierdzanie pochodzących od różnych dostawców rozwiązań alternatywnych. PCP zastosowanie znajdą tam, gdzie istnieje potencjalnie duża liczba wykonawców mogących zaoferować rozwiązania alternatywne danego problemu, lecz zarazem nie ma pewności, które z oferowanych rozwiązań byłoby najbardziej efektywne w rozwiązaniu danego problemu sektora publicznego.

→ Dowiedz się więcej

Zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (Public Procurement of Innovative Solutions - PPI)

Umożliwiają kilku nabywcom publicznym zakup i szybkie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań konkretnych potrzeb sektora publicznego, których albo w ogóle nie było do tej pory na rynku, albo też rozpowszechnione były jedynie na małą skalę w formie przedkomercyjnej. PPI dotyczy także rozwiązań, które mimo iż zostały przetestowane na małą skalę to brakuje zamawiających, którzy zdecydowaliby się zamówić innowacyjne rozwiązanie z jednoczesnym zobowiązaniem się do zakupu w przyszłości jego znacznej (krytycznej) ilości.

→ Dowiedz się więcej

Nagrody motywacyjne (Inducement Prizes)

Instrument ten to zachęta do udziału w H2020 możliwie dużej liczby innowacyjnych podmiotów z sektora akademickiego i poza akademickiego przez zmniejszenie barier udziału dla nowych beneficjentów, innowacyjnych przedsiębiorców i raczkujących przedsiębiorstw (start-ups). Instrument ograniczy bariery wejścia na rynek i przyczyni się do zmobilizowania nowych talentów i uzupełnienia tradycyjnych instrumentów wsparcia, jak granty i stypendia. Instrument ma być inicjatorem badań nad problemami mającymi krytyczne znaczenie dla przyszłości Europy (tj. bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatyczne, starzenie się społeczeństwa, itp.). Nagroda przyznawana jest za osiągnięcie określonego rezultatu bez względu na poniesione koszty.

→ Dowiedz się więcej


Cele szczegółowe uzupełniające 3 priorytety główne:

Teaming of Excellence - rozwój potencjału badawczego

Instrument służy niwelowaniu różnic  w zakresie innowacyjności regionów w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez tworzenie  w najmniej innowacyjnych państwach nowych/modernizację istniejących centrów badań i rozwoju w partnerstwie strategicznym z wiodącymi ośrodkami badawczymi z innego kraju UE/AC. Narzędzie wyklucza możliwość finansowania zakupu dużej aparatury/infrastruktury badawczej.

→ Dowiedz się więcej

Twinning of Excellence - rozwój potencjału badawczego

Narzędzie wzmocnienia określonej dziedziny badań w instytucji, której działalność opiera się na wiedzy; wzmocnienie jest wynikiem łączenia potencjałów badawczych w określonej dziedzinie badań. Obejmuje działania w zakresie m.in. wymiany pracowników, wizyt eksperckich, krótkoterminowych tradycyjnych/wirtualnych szkoleń, warsztatów i konferencji, organizacji szkół letnich, itp.  

→ Dowiedz się więcej

Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA Chairs)

Instrument ma na celu wsparcie uniwersytetów oraz innych instytucji badawczych o wyraźnym potencjale doskonałości badawczej dla umożliwienia im przyciągania i utrzymania wysokiej jakości zasobów ludzkich oraz wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości. Pozwoli to na uwolnienie ich potencjału i stworzenie lepszych warunków prowadzenia badań i działań innowacyjnych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a także na istotny wpływ na rozwój regionu.

→ Dowiedz się więcej


Program Horyzont 2020 to także oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego oraz konkursy ogłaszane w ramach Programu EUROATOM

Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre - JRC)

Program Ramowy  Horyzont 2020 wspiera bezpośrednie działania naukowe i technologiczne nienależące do obszaru badań jądrowych prowadzone przez Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej. W skład centrum wchodzi siedem instytutów badawczych w pięciu krajach europejskich, a ich priorytetowe dziedziny aktywności obejmują następujące obszary: zrównoważony rozwój, zmiany klimatu, żywność, energia, transport, chemikalia, metody badań alternatywne wobec testów na zwierzętach, polityka badawcza, technologie informacyjne, materiały i metody referencyjne, biotechnologia, ryzyka, zagrożenia i skutki społeczno-gospodarcze.

→ Dowiedz się więcej

Program Ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM)

Jest programem wsparcia badań jądrowych oraz szkoleń w tej dziedzinie, z naciskiem na  trwałą poprawę bezpieczeństwa nuklearnego, ochronę przeciwradiacyjną oraz bezpieczną dekarbonizację  systemów energetycznych. Program EURATOM wesprze wysiłki realizowane w trzech priorytetach programu Horyzont 2020: Doskonałość w nauce, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne. Pośrednio, EURATOM koncentrować się będzie na dwóch obszarach: fuzji jądrowej i ocenie przeciwradiacyjnej oraz na badaniach nad fuzją magnetycznie zamkniętą jako źródłem energii elektrycznej. Program ma za zadanie umożliwić Europie utrzymanie pozycji światowego lidera w bezpieczeństwie jądrowym i zarządzaniu odpadami radioaktywnymi oraz uzyskać najwyższy poziom ochrony przeciwradiacyjnej; program obejmie także badania nad wykorzystaniem radiacji w medycynie na potrzeby zdrowia. Zgodnie z traktatem założycielskim, program EURATOM trwać będzie 5 lat (od 2014 do 2018 roku).

→ Dowiedz się więcej