MSCA/GF: Marie Skłodowska Curie Global Fellowships

CEL

Rozwój międzynarodowej kariery zawodowej doświadczonych naukowców poprzez realizację indywidualnych projektów badawczych oraz poszerzanie i rozwijanie kompetencji badawczych i pozanaukowych w instytucjach akademickich oraz organizacjach z sektora pozaakademickiego znajdujących się w krajach pozaeuropejskich oraz w Europie.

ADRESACI

Doświadczeni naukowcy (ER – Experienced Researchers), którzy są obywatelami krajów Unii Europejskiej lub stowarzyszonych z H2020 spełniający w momencie zamknięcia konkursu dwa warunki formalne:

  1. mają stopień doktora. W przypadku jego braku mogą wykazać się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych (liczonym od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otwarcie przewodu doktorskiego w kraju macierzystym lub przyjmującym). O granty mogą ubiegać się także naukowcy innych narodowości, którzy prowadzili badania w krajach europejskich przynajmniej przez 5 lat bez przerw.
  2. nie przebywali w instytucji przyjmującej zlokalizowanej w kraju trzecim (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed datą zamknięcia danego konkursu.

 

ZASADY GRANTU

Global Fellowships to granty badawczo-szkoleniowe realizowane przez naukowca w dwóch następujących po sobie fazach. W pierwszej naukowiec wyjeżdża do kraju pozaeuropejskiego (tzw. kraju trzeciego, np. USA, Afryka Południowa, Chiny, Ukraina, Kanada) na okres od 12 do 24 miesięcy. Druga to obowiązkowy powrót na okres 12 miesięcy do Europy (kraj członkowski Unii Europejskiej lub stowarzyszony z programem H2020. Można wrócić do instytucji, w której pracowało się przed wyjazdem do kraju trzeciego). Dziedzina i temat projektu jest proponowany przez naukowca w porozumieniu z instytucjami przyjmującymi, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multi-dyscyplinarne. Oprócz prowadzenia badań, naukowcy uczestniczą w konferencjach i różnych szkoleniach, w tym z umiejętności pozabadawczych (autoprezentacja, etyka, zarządzanie, przedsiębiorczość itp.), angażują się w popularyzowanie nauki oraz transfer wiedzy pomiędzy uczestniczącymi instytucjami i krajami.

W trakcie drugiej „europejskiej” fazy można także wykonać różne zadania wpisujących się w cele projektu w dowolnej instytucji/instytucjach znajdujących się w tym samym lub innym kraju europejskim co instytucja goszcząca (np. uczelnia, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, bank, szpital). Pobyt w takiej instytucji odbywa się na zasadzie oddelegowania (secondment) i może trwać do 6 miesięcy.

W trakcie obu faz realizowanego grantu można realizować krótkie wizyty (short visits) w innych instytucjach niż goszcząca celem zebrania materiału, udziału w konferencji czy szkoleniu.