MSCA/ITN: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks

CEL

Kompleksowe szkolenia początkujących naukowców realizowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze z udziałem sektora pozaakademickiego mają, z jednej strony, wspierać rozwój potencjału ludzkiego europejskich instytucji i przyczyniać się do ustrukturyzowania szkoleń doktorantów, z drugiej zaś zwiększać możliwości zatrudnienia indywidualnych naukowców na zróżnicowanym rynku pracy. Z różnych danych Komisji Europejskiej wynika bowiem, że tylko około 5% z nich ma możliwość pozostania w instytucjach akademickich.

ADRESACI

Projekty realizowane są przez instytucje posiadające osobowość prawną zaangażowane w prowadzenie badań i innowacje, pochodzące z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne).

Szkolenia są oferowane początkującym naukowcom (ERS: Early-Stage Researchers) każdej narodowości, pochodzącym z dowolnego kraju świata, którzy w momencie rekrutacji spełniają oba warunki formalne: (1) mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym; (2) mogą zostać zatrudnieni przez instytucję kraju, w którym nie przebywali (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed przyjęciem w ramach projektu.

ZASADY GRANTU

Projekty ITN mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematyki zaproponowanej przez wnioskodawców, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i wielodyscyplinarne. Ich podstawą jest opracowanie przez międzynarodowe konsorcjum wspólnego programu badawczo-szkoleniowego dla grupy początkujących naukowców rekrutowanych z całego świata. Powinien być on oparty na zasadach UE dot. innowacyjnego szkolenia doktorantów. Program składa się z indywidualnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców w poszczególnych instytucjach oraz różnorodnego, ale spójnego programu szkoleniowego, tak w obszarze badawczym projektu, jak i z zakresu dodatkowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy (np. przedsiębiorczość, zarządzanie projektem czy zespołem, etyka, prawa własności intelektualnej, pisanie projektów i prac naukowych). Program powinien być uzupełniony o możliwości udziału naukowców w konferencjach, warsztatach, spotkaniach projektowych oraz o ich zaangażowanie w popularyzację nauki i rozpowszechnianie wyników osiągniętych w czasie realizacji grantu.

Projekt ITN realizowany jest do 48 miesięcy przez konsorcjum kilku instytucji z kilku krajów i zwykle różnych sektorów i branż wpisujących się w założenia i tematykę proponowanego wspólnego programu badawczo-szkoleniowego. Instytucje zatrudniające naukowców mają status beneficjenta (podpisują umowę grantową z Komisją Europejską), a te które przyjmują ich tylko na szkolenia lub staże – instytucji partnerskiej (nie podpisują umowy, a ich koszty pokrywane są przez beneficjentów).

Początkujący naukowcy są zatrudniani na okres od 3 do 36 miesięcy. Każdy z nich powinien mieć mentora. Dla tych, którzy zostaną przyjęci na okres dłuższy niż 6 miesięcy przygotowywany jest plan rozwoju kariery zawodowej (personal Career Development Plan) zawierający cele krótkoterminowe (do osiągnięcia w czasie trwania grantu) oraz cele długoterminowe (do osiągnięcia po zakończeniu grantu). Istnieje możliwość czasowego oddelegowania naukowców do jednego lub kilku partnerów projektu, jeśli tematyka badań wpisuje się w rozwój ich kariery. Realizacja projektów odbywa się zgodnie z zasadami Europejskiej Kart Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Istnieją trzy typy projektów ITN różniące się założeniami szczegółowymi oraz wymogami co do minimalnego składu konsorcjum, powyżej którego może brać udział dowolna liczba instytucji z dowolnych krajów i sektorów (również pozaeuropejskich):

ETN: European Training Networks – minimalne konsorcjum to trzy instytucje znajdujące się w trzech różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, że średnia wielkość konsorcjów waha się pomiędzy 6 a 10 beneficjentów. Każdy beneficjent musi zatrudnić przynajmniej jednego naukowca. Umowa konsorcjum (Consortium Agreement) nie jest wymogiem, ale jest zalecana.

EID: European Industrial Doctorates – konsorcjum składa się z minimum dwóch instytucji, które (1) znajdują się w dwóch różnych krajach członkowskich i stowarzyszonych z H2020 oraz (2) pochodzą z różnych sektorów, przy czym instytucja akademicka musi mieć uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a w przypadku sektora pozaakademickiego kładziony jest nacisk na udział przedsiębiorstw. Do tej pory EID są najczęściej realizowane przez dwóch lub trzech beneficjentów. Naukowcy muszą zostać przyjęci na studia doktoranckie i mieć zapewnioną opiekę merytoryczną instytucji z obydwu sektorów oraz spędzić przynajmniej 50% czasu u partnera z sektora pozaakademickiego. Zakłada się, że naukowcy będą zatrudniani na maksymalny okres 36 miesięcy. Wymagane jest podpisanie umowy konsorcjum (Consortium Agreement).

EJD: European Joint Doctorates – konsorcjum to minimum trzy instytucje z trzech różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z H2020 i uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora. Zwykle projekty realizowane są przez 4 do 8 beneficjentów. Przynajmniej dwie z nich muszą przyznawać wspólny lub podwójny stopień doktora, potwierdzony listem intencyjnym załączonym do wniosku. Naukowcy przyjmowani są na studia doktoranckie (zakłada się, że będą zatrudniani na okres 36 miesięcy) i objęci wspólną opieką naukową. Umowa konsorcjum (Consortium Agreement) nie jest wymogiem, ale jest zalecana.

ZASADY FINANSOWANIA

Budżet projektu kalkulowany jest na podstawie zaplanowanej liczby osobomiesięcy nowo zatrudnianych początkujących naukowców. Można aplikować o maksymalnie 540 osobomiesięce na 4 lata (w przypadku EID z dwoma partnerami o 180). Stawki w grantach MSCA są ryczałtowe i liczone automatycznie przez system przy wypełnianiu część administracyjnej formularzy na Participant Portal. Z wyjątkiem EID, budżet przypadający na jeden kraj, bez względu na liczbę pochodzących instytucji, nie może przekroczyć 40% całkowitego finansowania Komisji Europejskiej.

W projektach mogą uczestniczyć instytucje krajów trzecich, a część z nich może mieć status beneficjenta i otrzymać finansowanie z KE. Lista uprawnionych znajduje się w General Annex A Programu Pracy.

Granty ITN pokrywają następujące kategorie kosztów:

Koszty osobowe zatrudnianych początkujących naukowców:

Living allowance – wynagrodzenie o bazowej kwocie 3110 euro/osobomiesiąc. Kwota ta podlega tzw. współczynnikowi korekcyjnemu (dane w Programach Pracy dla MSCA) właściwemu dla kraju, w którym naukowiec jest zatrudniony i jest kwotą brutto, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie oraz podatki (zarówno naukowca, jak i instytucji);

Mobility allowance - dodatek relokacyjny w wysokości 600 euro/osobomiesiąc;

Family allowance - dodatek 500 euro/osobomiesiąc dla naukowców posiadających rodzinę w momencie rekrutacji.

Koszty instytucjonalne związane z:

badaniami i szkoleniami naukowca w wysokości 1800 euro/osobomiesiąc

zarządzaniem i kosztami pośrednimi w kwocie 1200 euro/osobomiesiąc.

ZASADY APLIKOWANIA

Zasady ogłaszanych konkursów, dokumenty oraz system elektronicznego składania wniosków znajdują się na stronach Participant Portal (PP). Wnioski składają się z części administracyjnej (wypełnianej w systemie) i opisowej (dołączanej jako załącznik pdf) udostępniane po zarejestrowaniu się na PP. Każda osoba aplikująca i realizująca granty H2020, 7. Programu Ramowego, czy też będąca ekspertem KE ma osobiste konto na PP. Każda instytucja (uczelnia, firma) ma swój pojedynczy numer identyfikacyjny (PIC – Participant Identification Code) używany w H2020. Dzięki temu następuje automatyczne przeniesienie danych instytucji do formularzy po wybraniu numeru PIC. Do części opisowej wniosku muszą zostać dołączone zeskanowane listy intencyjne instytucji partnerskich. Ich brak skutkuje automatycznym wykreśleniem danego partnera z konsorcjum.

Wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów (zwykle trzech) dobranych adekwatnie do słów kluczowych i tematyki wskazanych we wniosku. Są trzy kryteria oceny: Excellence, Impact i Implementation. Eksperci opiniują również czy potencjał i zasoby (operational capacity) poszczególnych instytucji są wystarczające do realizacji planowanych zadań. W przypadku negatywnej opinii dana instytucja zostaje wykreślona z konsorcjum a budżet jest odpowiednio zmniejszany. Może to również skutkować uznaniem całego projektu jako niespełniającego minimalnych wymogów konkursowych. Należy pamiętać, że nie ma fazy negocjacji projektu, co oznacza, że eksperci nie przygotowują rekomendacji (z wyjątkiem kwestii etycznych) a projekt jest realizowany zgodnie z propozycją konsorcjum.

KWESTIE ETYCZNE

KE w H2020 przywiązuje ogromną wagę do kwestii etycznych, objętych Art. 34 Umowy Grantowej. Wszystkie wnioski skierowane do finansowania podlegają przeglądowi pod względem przestrzegania zaleceń etycznych opisanych w „Charter of Fundamental Rights of the EU”. Jeśli proponowane badania mocno wiążą się z kwestiami etycznymi lub kwestie te są słabo opisane, wnioski są oceniane przez specjalny panel ekspertów ds. etycznych. Wnioskodawcy w części administracyjnej wniosku wypełniają specjalną tabelę identyfikującą aspekty etyczne mogące pojawić się na etapie realizacji projektu (np. związane z badaniami klinicznymi, korzystaniem z danych osób, wywiadami przeprowadzanymi z indywidualnymi osobami, etc.) a następnie w jego części opisowej podają szczegółowe informacje, w jaki sposób będą przestrzegali prawodawstwa kraju, w którym aspekty etyczne mogą mieć miejsce, włącznie z przesłaniem odpowiednich dokumentów. Projekty mogą otrzymać dodatkowe zalecenia związane z przestrzeganiem kwestii etycznych, np. powołanie w konsorcjum osoby zajmującej się kwestami etycznymi. Dlatego zalecane jest zapoznanie się z dokumentem „How to complete your ethics self-assessment”, dostępnym na stronie konkursu, w zakładce „Call documents”.