Działania bezpośrednie WSPÓLNEGO CENTRUM BADAWCZEGO (JRC) nienależące do obszaru badań jądrowych (1 902,6 mln euro)

Wspólne Centrum Badawcze jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, z siedzibą główną w Brukseli.

JRC koncentruje się na 6 obszarach tematycznych, wpisujących się w strategię Europa 2020, a także Europejską Przestrzeń Badawczą:

  1. Unia Gospodarcza i Walutowa
  2. Rynek wewnętrzny: wzrost, miejsca pracy, innowacje
  3. Gospodarka niskoemisyjna i efektywne wykorzystanie zasobów (środowisko, zmiany klimatu, energia, transport)
  4. Rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe
  5. Zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i ochrona
  6. Ochrona i bezpieczeństwo jądrowe.

Obok brukselskiej centrali, strukturę Wspólnego Centrum Badawczego tworzy 7 instytutów badawczych usytuowanych w 5 krajach europejskich:

WSPÓŁPRACA Z JRC

Wspólne Centrum Badawcze oferuje możliwości współpracy:

  • indywidualnej – naukowcom na różnym etapie ich kariery, w formie:
  • personelu statutowego – urzędnicy KE, pracownicy tymczasowi i kontraktowi oraz
  • personelu niestatutowego – tymczasowe stanowiska naukowe, staże, delegowani krajowi eksperci;
  • instytucjonalnej – organizacjom badawczym, instytutom naukowym oraz instytucjom administracji publicznej, we wspólnych projektach badawczych (również finansowanych w ramach programów ramowych), sieci współpracy, a nawet dwustronnych umów o współpracy.

Dodatkowo, corocznie publikowana jest lista warsztatów i zaawansowanych szkoleń, organizowanych przez instytuty JRC. Lista takich wydarzeń znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/jrc/en/training-events-list