CEL

Kompleksowe szkolenia początkujących naukowców realizowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze z udziałem sektora pozaakademickiego mają, z jednej strony, wspierać rozwój potencjału ludzkiego europejskich instytucji i przyczyniać się do ustrukturyzowania szkoleń doktorantów, z drugiej zaś zwiększać możliwości zatrudnienia indywidualnych naukowców na zróżnicowanym rynku pracy. Z różnych danych Komisji Europejskiej wynika bowiem, że tylko około 5% z nich ma możliwość pozostania w instytucjach akademickich.

ADRESACI

Projekty realizowane są przez instytucje posiadające osobowość prawną zaangażowane w prowadzenie badań i innowacje, pochodzące z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne).

Szkolenia są oferowane początkującym naukowcom (ERS: Early-Stage Researchers) każdej narodowości, pochodzącym z dowolnego kraju świata, którzy w momencie rekrutacji spełniają oba warunki formalne: (1) mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym; (2) mogą zostać zatrudnieni przez instytucję kraju, w którym nie przebywali (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed przyjęciem w ramach projektu.

ZASADY GRANTU

Projekty ITN mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematyki zaproponowanej przez wnioskodawców, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i wielodyscyplinarne. Ich podstawą jest opracowanie przez międzynarodowe konsorcjum wspólnego programu badawczo-szkoleniowego dla grupy początkujących naukowców rekrutowanych z całego świata. Powinien być on oparty na zasadach UE dot. innowacyjnego szkolenia doktorantów. Program składa się z indywidualnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców w poszczególnych instytucjach oraz różnorodnego, ale spójnego programu szkoleniowego, tak w obszarze badawczym projektu, jak i z zakresu dodatkowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy (np. przedsiębiorczość, zarządzanie projektem czy zespołem, etyka, prawa własności intelektualnej, pisanie projektów i prac naukowych). Program powinien być uzupełniony o możliwości udziału naukowców w konferencjach, warsztatach, spotkaniach projektowych oraz o ich zaangażowanie w popularyzację nauki i rozpowszechnianie wyników osiągniętych w czasie realizacji grantu.

Projekt ITN realizowany jest do 48 miesięcy przez konsorcjum kilku instytucji z kilku krajów i zwykle różnych sektorów i branż wpisujących się w założenia i tematykę proponowanego wspólnego programu badawczo-szkoleniowego. Instytucje zatrudniające naukowców mają status beneficjenta (podpisują umowę grantową z Komisją Europejską), a te które przyjmują ich tylko na szkolenia lub staże – instytucji partnerskiej (nie podpisują umowy, a ich koszty pokrywane są przez beneficjentów).

Początkujący naukowcy są zatrudniani na okres od 3 do 36 miesięcy. Każdy z nich powinien mieć mentora. Dla tych, którzy zostaną przyjęci na okres dłuższy niż 6 miesięcy przygotowywany jest plan rozwoju kariery zawodowej (personal Career Development Plan) zawierający cele krótkoterminowe (do osiągnięcia w czasie trwania grantu) oraz cele długoterminowe (do osiągnięcia po zakończeniu grantu). Istnieje możliwość czasowego oddelegowania naukowców do jednego lub kilku partnerów projektu, jeśli tematyka badań wpisuje się w rozwój ich kariery. Realizacja projektów odbywa się zgodnie z zasadami Europejskiej Kart Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Istnieją trzy typy projektów ITN różniące się założeniami szczegółowymi oraz wymogami co do minimalnego składu konsorcjum, powyżej którego może brać udział dowolna liczba instytucji z dowolnych krajów i sektorów (również pozaeuropejskich):

 • ETN: European Training Networks – minimalne konsorcjum to trzy instytucje znajdujące się w trzech różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, że średnia wielkość konsorcjów waha się pomiędzy 6 a 10 beneficjentów. Każdy beneficjent musi zatrudnić przynajmniej jednego naukowca. Umowa konsorcjum (Consortium Agreement) nie jest wymogiem, ale jest zalecana.
 • EID: European Industrial Doctorates – konsorcjum składa się z minimum dwóch instytucji, które (1) znajdują się w dwóch różnych krajach członkowskich i stowarzyszonych z H2020 oraz (2) pochodzą z różnych sektorów, przy czym instytucja akademicka musi mieć uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a w przypadku sektora pozaakademickiego kładziony jest nacisk na udział przedsiębiorstw. Do tej pory EID są najczęściej realizowane przez dwóch lub trzech beneficjentów. Naukowcy muszą zostać przyjęci na studia doktoranckie i mieć zapewnioną opiekę merytoryczną instytucji z obydwu sektorów oraz spędzić przynajmniej 50% czasu u partnera z sektora pozaakademickiego. Zakłada się, że naukowcy będą zatrudniani na maksymalny okres 36 miesięcy. Wymagane jest podpisanie umowy konsorcjum (Consortium Agreement).
 • EJD: European Joint Doctorates – konsorcjum to minimum trzy instytucje z trzech różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z H2020 i uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora. Zwykle projekty realizowane są przez 4 do 8 beneficjentów. Przynajmniej dwie z nich muszą przyznawać wspólny lub podwójny stopień doktora, potwierdzony listem intencyjnym załączonym do wniosku. Naukowcy przyjmowani są na studia doktoranckie (zakłada się, że będą zatrudniani na okres 36 miesięcy) i objęci wspólną opieką naukową. Umowa konsorcjum (Consortium Agreement) nie jest wymogiem, ale jest zalecana.

ZASADY FINANSOWANIA

Budżet projektu kalkulowany jest na podstawie zaplanowanej liczby osobomiesięcy nowo zatrudnianych początkujących naukowców. Można aplikować o maksymalnie 540 osobomiesięce na 4 lata (w przypadku EID z dwoma partnerami o 180). Stawki w grantach MSCA są ryczałtowe i liczone automatycznie przez system przy wypełnianiu część administracyjnej formularzy na Participant Portal. Z wyjątkiem EID, budżet przypadający na jeden kraj, bez względu na liczbę pochodzących instytucji, nie może przekroczyć 40% całkowitego finansowania Komisji Europejskiej.

W projektach mogą uczestniczyć instytucje krajów trzecich, a część z nich może mieć status beneficjenta i otrzymać finansowanie z KE. Lista uprawnionych znajduje się w General Annex A Programu Pracy.

Granty ITN pokrywają następujące kategorie kosztów:

Koszty osobowe zatrudnianych początkujących naukowców:

 • Living allowance – wynagrodzenie o bazowej kwocie 3110 euro/osobomiesiąc. Kwota ta podlega tzw. współczynnikowi korekcyjnemu (dane w Programach Pracy dla MSCA) właściwemu dla kraju, w którym naukowiec jest zatrudniony i jest kwotą brutto, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie oraz podatki (zarówno naukowca, jak i instytucji);
 • Mobility allowance - dodatek relokacyjny w wysokości 600 euro/osobomiesiąc;
 • Family allowance - dodatek 500 euro/osobomiesiąc dla naukowców posiadających rodzinę w momencie rekrutacji.

Koszty instytucjonalne związane z:

 • badaniami i szkoleniami naukowca w wysokości 1800 euro/osobomiesiąc
 • zarządzaniem i kosztami pośrednimi w kwocie 1200 euro/osobomiesiąc.

ZASADY APLIKOWANIA

Zasady ogłaszanych konkursów, dokumenty oraz system elektronicznego składania wniosków znajdują się na stronach Participant Portal (PP). Wnioski składają się z części administracyjnej (wypełnianej w systemie) i opisowej (dołączanej jako załącznik pdf) udostępniane po zarejestrowaniu się na PP. Każda osoba aplikująca i realizująca granty H2020, 7. Programu Ramowego, czy też będąca ekspertem KE ma osobiste konto na PP. Każda instytucja (uczelnia, firma) ma swój pojedynczy numer identyfikacyjny (PIC – Participant Identification Code) używany w H2020. Dzięki temu następuje automatyczne przeniesienie danych instytucji do formularzy po wybraniu numeru PIC. Do części opisowej wniosku muszą zostać dołączone zeskanowane listy intencyjne instytucji partnerskich. Ich brak skutkuje automatycznym wykreśleniem danego partnera z konsorcjum.

Wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów (zwykle trzech) dobranych adekwatnie do słów kluczowych i tematyki wskazanych we wniosku. Są trzy kryteria oceny: Excellence, Impact i Implementation. Eksperci opiniują również czy potencjał i zasoby (operational capacity) poszczególnych instytucji są wystarczające do realizacji planowanych zadań. W przypadku negatywnej opinii dana instytucja zostaje wykreślona z konsorcjum a budżet jest odpowiednio zmniejszany. Może to również skutkować uznaniem całego projektu jako niespełniającego minimalnych wymogów konkursowych. Należy pamiętać, że nie ma fazy negocjacji projektu, co oznacza, że eksperci nie przygotowują rekomendacji (z wyjątkiem kwestii etycznych) a projekt jest realizowany zgodnie z propozycją konsorcjum.

KWESTIE ETYCZNE

KE w H2020 przywiązuje ogromną wagę do kwestii etycznych, objętych Art. 34 Umowy Grantowej. Wszystkie wnioski skierowane do finansowania podlegają przeglądowi pod względem przestrzegania zaleceń etycznych opisanych w „Charter of Fundamental Rights of the EU”. Jeśli proponowane badania mocno wiążą się z kwestiami etycznymi lub kwestie te są słabo opisane, wnioski są oceniane przez specjalny panel ekspertów ds. etycznych. Wnioskodawcy w części administracyjnej wniosku wypełniają specjalną tabelę identyfikującą aspekty etyczne mogące pojawić się na etapie realizacji projektu (np. związane z badaniami klinicznymi, korzystaniem z danych osób, wywiadami przeprowadzanymi z indywidualnymi osobami, etc.) a następnie w jego części opisowej podają szczegółowe informacje, w jaki sposób będą przestrzegali prawodawstwa kraju, w którym aspekty etyczne mogą mieć miejsce, włącznie z przesłaniem odpowiednich dokumentów. Projekty mogą otrzymać dodatkowe zalecenia związane z przestrzeganiem kwestii etycznych, np. powołanie w konsorcjum osoby zajmującej się kwestami etycznymi. Dlatego zalecane jest zapoznanie się z dokumentem „How to complete your ethics self-assessment”, dostępnym na stronie konkursu, w zakładce „Call documents”.

KONKURSY

W trakcie trwania H2020 planowane jest ogłaszanie jednego konkursu rocznie. Wszystkie dokumenty, dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków oraz wyniki publikowane są na stronie danego konkursu na Participant Portal.

  ogłoszenie zamknięcie Informacje, dokumenty, FAQ, formularze, wyniki
2018 12.10.2017 17.01.2018 H2020-MSCA-ITN-2018
2019 13.09.2018 15.01.2019 H2020-MSCA-ITN-2019


LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

ZASADY REALIZACJI GRANTU

ZARZĄDZENIE

 • Zarządzanie grantem, raportowanie, przesyłanie dokumentów i komunikacja z oficerem projektu z REA odbywa się poprzez konto stworzone dla każdego projektu na Participant Portal (zakładki: „My Area” – „My projects„). Wpisywane informacje, dane pojawiają się automatycznie w raportach;
 • Wzór umowy grantowej dla ITN: który jest dostosowywany do poszczególnych zaakceptowanych projektów;
 • W H2020 nie przewiduje się tworzenia dodatkowych przewodników dotyczących realizacji grantu. Dokumentem zawierającym wyjaśnienia poszczególnych artykułów umowy grantowej, wraz z przykładami jest Annotated Grant Agreement dostępny na stronie danego konkursu;
 • Grant jest rozliczany na podstawie zrealizowanej liczby osobomiesięcy nowozatrudnionych początkujących naukowców;
 • Każde konsorcjum powinno mieć tzw. supervisory board czuwające nad merytorycznymi aspektami realizacji projektu, w skład którego powinni wchodzić beneficjenci, partnerzy oraz inne instytucje zainteresowane realizacją grantu;
 • European IPR Helpdesk (informacje o prawach własności intelektualnej, dokumenty w tym wzór umowy konsorcjum): http://www.iprhelpdesk.eu/services/pl

PRZYJMOWANI NAUKOWCY

 • Naukowcy są rekrutowani w drodze otwartych i przejrzystych, szeroko promowanych konkursów. Istnieje obowiązek zamieszczania ofert na europejskim portalu EURAXESS;
 • Naukowiec (ESR) spełniający wymogi formalne (doświadczenie, zasada mobilności) powinien zostać zatrudniony na czasową umowę o pracę i mieć zapewnione warunki pracy takie same, jak inni pracownicy na podobnych stanowiskach (w niektórych krajach ze względu na przepisy krajowe, naukowiec jest przyjmowany na stypendium, co wpływa na obniżenie wysokość wynagrodzenia otrzymywanego z H2020). KE zdecydowanie preferuje czasowe umowy o pracę;
 • W ciągu 20 dni dla każdego zrekrutowanego naukowca instytucja przyjmująca musi wypełnić deklaracja Researchers Declaration (RD) zawierającą między innymi dane osobowe oraz początkową i końcową datę jego zatrudnienia. Jest ona warunkiem uznania przez KE kosztów. Deklaracja może być modyfikowana w trakcie trwania projektu;
 • Realizacja grantu wymaga stosowania się do zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Art.32 umowy grantowej);
 • Każdy początkujący naukowiec zatrudniony do realizacji grantu może zostać oddelegowany do innego beneficjenta w konsorcjum lub do instytucji partnerskiej na okres nie przekraczający 30% czasu jego zatrudnienia w ramach projektu. W przypadku ITN EID każdy naukowiec musi spędzić 50% czasu pracy u partnera z sektora pozaakademickiego, a oprócz tego może jeszcze zostać oddelegowany na okres nieprzekraczający 30% czasu jego zatrudnienia;
 • Na zakończenie pobytu, każdy naukowiec wypełnia kwestionariusz ewaluacyjny dotyczący pobytu, a następny po 2 latach od zakończenia grantu dotyczący jego rozwoju kariery.

Misją ERC jest wspieranie najwyższej jakości badań naukowych w Europie poprzez znaczne finansowanie oraz promowanie inicjowanych przez naukowców pionierskich badań we wszystkich dziedzinach nauki, na podstawie doskonałości naukowej.

Działania ERC uzupełniają działalność innych europejskich podmiotów finansujących, takich jak krajowe agencje finansowania badań naukowych, a także stanowią podstawowy element programu „Pomysły” (ang. Ideas), objętego Siódmym Programem Ramowym UE w zakresie badań (7PR).

Podejście ERC, z założenia nastawione na inicjatywę badacza lub „oddolne”, pozwala naukowcom na samodzielne określanie nowych możliwości i kierunków w dowolnej dziedzinie badań, nie jest natomiast ukierunkowane na priorytety wskazane przez polityków. Takie podejście zapewnia większą elastyczność w przekazywaniu środków finansowania nowym, obiecującym obszarom badań.

Granty ERC przyznaje się w drodze otwartego konkursu projektom kierowanym przez początkujących i doświadczonych naukowców, bez względu na ich pochodzenie, którzy pracują lub planują przeprowadzkę do Europy. Jedynym kryterium wyboru projektów jest doskonałość naukowa. Celem jest rozpoznanie najlepszych pomysłów, zatrzymanie oraz zapewnienie statusu i widoczności najlepszym wybitnym naukowcom Europy, a zarazem przyciągnięcie talentów zza granicy.

ERC nie ogranicza się tylko do finansowania badań naukowych. 

W dłuższym okresie Rada będzie dążyć do znacznego wzmocnienia i przekształcenia europejskiego systemu badań. Ten cel zostanie osiągnięty poprzez stosowanie niezwykle wymagającej metody weryfikacji wniosków (ang. peer review), ustanowienie międzynarodowych wzorców sukcesu oraz dostarczanie aktualnych informacji o tym, jaki profil naukowców i dlaczego osiąga sukcesy.

Tym działaniom przyświeca nadzieja, że powyższe procesy pomogą uniwersytetom i innym instytucjom badawczym w pomiarze osiąganych wyników oraz zachęcą je do udoskonalenia strategii, zapewniających im większą skuteczność działań na płaszczyźnie międzynarodowej.

Stawiając wyzwanie przez najtęższymi umysłami Europy, ERC oczekuje, że jej granty doprowadzą do dokonania nowych i nieprzewidywalnych odkryć naukowych i technicznych, które mogą dać początek nowym gałęziom przemysłu, rynkom oraz innowacjom społecznymi.

ERC pragnie umożliwić europejskiemu środowiskowi badawczemu bardziej efektywne reagowanie na potrzeby społeczeństwa opartego na wiedzy, oraz zapewnić Europie przygotowanie do prowadzenia tzw. „badań pionierskich", niezbędnych dla sprostania globalnym wyzwaniom.

 

ERC w skrócie

Cele ERC to:

 • Wspomaganie najlepszych projektów naukowych w Europie, we wszystkich dziedzinach nauki, edukacji i techniki
 • Promowanie pionierskich badań prowadzonych z inicjatywy badaczy lub o charakterze „oddolnym”
 • Wspieranie projektów najlepszych niezależnych naukowców prowadzących własne badania w Europie, zarówno tych o ugruntowanej pozycji, jak i tych należących dopiero do wschodzącego pokolenia badaczy
 • Finansowanie innowacyjnych wniosków poprzez położenie nacisku wyłącznie na jakość projektów, a nie na obszar badań
 • Wykorzystanie różnorodności naukowych talentów Europy i przyznanie środków finansowania najbardziej obiecującym lub wyróżniającym się badaczom
 • Podniesienie statusu i widoczności najlepszych badaczy europejskich oraz pionierskich badań w Europie
 • Traktowanie doskonałości naukowej jako podstawy europejskich badań naukowych

 

Czym są „badania pionierskie” i jakie płyną z nich korzyści?

Obecnie rozróżnienie między „podstawowymi” a „stosowanymi” badaniami naukowymi uległo zatarciu ze względu na fakt, że powstające dziedziny nauki i technologii często obejmują istotne elementy obu tych rodzajów badań. W rezultacie dla badań ERC ukuto termin „badania pionierskie”, gdyż są one ukierunkowane na dokonywanie fundamentalnych odkryć na granicach wiedzy.

ERC dąży do zapewnienia szerokiego wachlarza korzyści:

 • Poprzez wprowadzenie otwartej dla wszystkich i bezpośredniej rywalizacji o granty pomiędzy najlepszymi naukowcami w Europie, ERC doprowadzi do podniesienia poziomu aspiracji i osiągnięć naukowych. Umożliwi to wyszukiwanie najlepszych pomysłów i talentów w skali większej niż istniejąca na poziomie krajowym.
 • Konkurencyjne finansowanie ERC umożliwi kierowanie środków do najbardziej obiecujących nowych obszarów badań, z elastycznością nie zawsze osiągalną w przypadku krajowych programów finansowania.
 • ERC ma na celu zachęcanie organizacji badawczych do zwiększenia inwestycji we wspieranie obiecujących nowych talentów – nowego pokolenia europejskich naukowców prowadzących własne badania.
 • Patrząc od strony ekonomicznej, ERC będzie wspierać wykorzystanie osiągnięć nauki w przemyśle oraz zapewni silniejszy bodziec dla tworzenia przedsiębiorstw o charakterze badawczym.
 • Z perspektywy społecznej, ERC może zapewnić mechanizm inwestowania w badania ukierunkowane na rozwiązywanie nowych i powstających problemów trapiących społeczeństwo.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://erc.europa.eu/

CEL

Rozwój naukowy i poszerzanie kompetencji początkujących naukowców w ramach programów oferujących uzyskanie stopnia doktora jest głównym celem dofinansowywania przez Komisję Europejską programów istniejących lub nowo utworzonych przez instytucje krajów członkowskich UE, stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 lub międzynarodowe organizacje.

ADRESACI

Granty przeznaczone są dla początkujących naukowców, zwłaszcza doktorantów (early-stage researchers – ESR) każdej narodowości i pochodzących z dowolnego kraju świata, którzy spełniają dwa warunki formalne:

(1) mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu magistra lub równoważnego (pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym);

(2) nie przebywali w kraju instytucji przyjmującej (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed przyznaniem grantu w ramach projektu COFUND.

ZASADY GRANTU

Projekty COFUND mogą być realizowane przez jedną instytucję (np. krajową agencję przyznającą stypendia, uczelnię) albo przez konsorcjum kilku instytucji z jednego lub kliku krajów czy sektorów. Oznacza to duże zróżnicowanie zasad, zawartości i struktury poszczególnych programów. Cechą wspólną jest przyjmowanie naukowców na studia doktoranckie, oferowanie im prowadzenia indywidualnych projektów badawczych, udziału w szkoleniach (w tym z umiejętności pozabadawczych), stażach (w tym w sektorze pozaakademickim) czy udziału w konferencjach oraz działaniach popularyzujących naukę. Każdy naukowiec powinien mieć opiekuna do spraw merytorycznych, pomagającego także w planowaniu dalszej kariery naukowej. Granty indywidualne finansowane są przez Komisję Europejską od 3 miesięcy do 36 miesięcy. Instytucje mogą przedłużać umowy, pod warunkiem finansowania ich z własnych środków. Zazwyczaj długość grantu powinna pozwalać na uzyskanie stopnia doktora w danym kraju przyjmującym.

Instytucje muszą realizować projekty COFUND zgodnie z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz europejskimi Zasadami dot. Innowacyjnego szkolenia doktorantów.

ZASADY FINANSOWANIA

Naukowcy realizujący granty powinni być zatrudnieni na czas realizacji grantu i być objęci przynajmniej ubezpieczeniem zdrowotnym. Naukowcy otrzymują wynagrodzenie – minimalna kwota to 2597 euro/osobomiesiąc, przy czym obejmuje ona podatki tak instytucji, jak i naukowca zgodne z przepisami danego kraju. Instytucja zapewnia również pokrycie kosztów badań i szkoleń.

ZASADY APLIKOWANIA              

Granty są przyznawane początkującym naukowcom przez instytucje, których projekty zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Zainteresowani naukowcy po znalezieniu oferty wysyłają wymagane dokumenty na podany w ogłoszeniu adres. Instytucje po przeprowadzeniu selekcji i wyborze spełniającego wymogi najlepszego kandydata podpisują z nim umowę o pracę lub stypendium, zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem, przy czym Komisja Europejska preferuje czasowe umowy o pracę.

Oferty poszczególnych programów będą dostępne w II połowie 2015 r. w poniższych bazach danych. Ułatwieniem dla naukowców jest możliwość zamieszczenia na portalu EURAXESS swojego CV i automatycznego otrzymywania sprofilowanych ofert pracy i grantów.

KONKURSY

W trakcie trwania H2020 planowane jest ogłaszanie jednego konkursu rocznie. Wszystkie dokumenty, dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków oraz wyniki publikowane są na stronie danego konkursu na Participant Portal.

  ogłoszenie zamknięcie Informacje, dokumenty, FAQ, formularze, wyniki
2018 12.04.2018 27.09.2018 H2020-MSCA-COFUND-2018
2019 04.04.2019 11.09.2019 H2020-MSCA-COFUND-2019

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

 

Cel szczegółowy NAUKA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA I DLA SPOŁECZEŃSTWA (462,2 mln euro)

Celem tego programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością.
Program Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for society) przyczyni się do rozwiązania europejskich problemów społecznych wskazanych w Horyzoncie 2020, budowania potencjału i rozwijania innowacyjnych metod włączania nauki do społeczeństwa. Dzięki temu nauka będzie bardziej atrakcyjna (zwłaszcza dla młodych ludzi), zwiększy się  zainteresowanie społeczeństwa innowacjami i umożliwi się dalsze działania badawcze i innowacyjne.
W ramach programu wszystkie podmioty społeczne (naukowcy, obywatele, decydenci polityczni, biznesowi, organizacje trzeciego sektora, itp.) mają możliwość współpracy w trakcie całego procesu badań i innowacji w celu lepszego dostosowania zarówno procesu, jak i jego wyników do wartości, potrzeb i oczekiwań społeczeństwa europejskiego. Takie podejście do badań naukowych i innowacji nazwano odpowiedzialnymi badaniami naukowymi i innowacjami (RRI – Responsible Research and Innovation).

Odpowiedzialne badania i innowacje (RRI)

RRI ma na celu zapewnienie współpracy podmiotów społecznych podczas całego procesu badań naukowych i innowacji. W ujęciu ogólnym, RRI oznacza przewidywanie i ocenę potencjalnych skutków i oczekiwań społecznych w odniesieniu do badań naukowych i innowacji.

W praktyce, odpowiedzialne badania naukowe i innowacje składają się z projektowania i wdrażania polityki badań naukowych i innowacji, które będą:

 • szerzej zaangażować społeczeństwo w swoich działaniach badawczych i innowacyjnych,
 • zwiększać dostęp do wyników badań naukowych,
 • zapewniać równość płci, zarówno w procesie badawczym jak i zakresie prowadzonych badań,
 • uwzględniać wymiar etyczny,
 • promować formalną i nieformalną edukację w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

CEL

Wymiana pracowników pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami uwzględniająca rozwój ich kariery zawodowej, służąca zacieśnianiu współpracy międzynarodowej i/lub międzysektorowej pomiędzy instytucjami krajów UE, stowarzyszonymi z H2020 oraz pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi).

ADRESACI

Pracownicy instytucji akademickich i pozaakademickich (uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, banki, szpitale, muzea itp.) zaangażowani w badania i innowacje, którzy pracują w instytucjach tworzących konsorcja projektów. Do pracowników zaliczani są naukowcy (w tym doktoranci), kadra zarządzająca i administracyjna oraz personel techniczny.

ZASADY GRANTU

Pracownicy biorą udział w zadaniach przewidzianych w projekcie RISE: oddelegowania, udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach, działaniach rozpowszechniających osiągnięte rezultaty, czy popularyzujących naukę. Mogą oni zostać wysłani do jednej lub kilku organizacji tworzących konsorcjum projektu pod warunkiem ich aktywnego, przynajmniej 6-miesięcznego zaangażowania (przed oddelegowaniem) w działania badawczo-rozwojowe prowadzone przez instytucję macierzystą. Po powrocie muszą ponownie zostać włączeni w pracę swojej jednostki. Oddelegowanie może trwać od 1 do 12 miesięcy, przy czym ten sam pracownik może w sumie przebywać w jednej lub kilku instytucjach nie dłużej niż 12 miesięcy w czasie trwania projektu. Pobyty mogą być dzielone, jeżeli jest to uzasadnione ze względów merytorycznych.

ZASADY FINANSOWANIA

Budżet projektu jest liczony według stawek ryczałtowych proporcjonalnie do liczby osobo-miesięcy przewidzianych na oddelegowywania pracowników. Projekt finansuje (1) koszty podróży i utrzymania oddelegowywanych pracowników, ale nie ich wynagrodzenia, (2) koszty badań, szkoleń, udziału w konferencjach, (3) koszty zarządzania projektem i koszty pośrednie instytucji. Szczegółowe zasady finansowania planowanych działań są ustalane przez konsorcjum.

KONKURSY

W trakcie trwania H2020 planowane jest ogłaszanie jednego konkursu rocznie. Wszystkie dokumenty, dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków oraz wyniki publikowane są na stronie danego konkursu na Participant Portal.

  ogłoszenie zamknięcie Informacje, dokumenty, FAQ, formularze, wyniki
2018 22.11.2017 21.03.2018 H2020-MSCA-RISE-2018
2019 04.12.2018 02.04.2019  

 

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

 

Cel szczegółowy UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA (816,5 mln euro)

Celem Upowszechniania doskonałości i zapewnienia szerszego uczestnictwa (Spreading Excellence and Widening Participation) jest pełne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe oraz szeroko rozpowszechniane w całej Unii zgodnie z zasadą doskonałości.

Unia Europejska wkłada wiele wysiłku w wyrównywanie poziomu innowacyjności między poszczególnymi krajami i regionami. Różnice krajowe i regionalne w rozwoju doskonałości w badaniach naukowych stanowią istotne bariery w rozwoju innowacji, konkurencyjności, rozwoju przedsięwzięć gospodarczych, a także w tworzeniu nowych miejsc pracy. Nierówności strukturalne są spowodowane niewystarczającym poziomem inwestycji w badania, rozwój i innowacje oraz ograniczony dostęp do międzynarodowych sieci współpracy. Spośród 266 regionów Europy zaledwie w 35 intensywność nakładów na B+R była powyżej 3% PKB.  Powoduje to ogromne różnice między krajami. Obecny kryzys finansowy wymusza ograniczenia w budżetach krajowych, a to grozi dalszym pogłębianiem różnic pomiędzy liderami w zakresie innowacji a „skromnymi” innowatorami.

Dla podniesienia konkurencyjności Europy i sprostania stojącym przed nią wyzwaniom społecznym należy wykorzystać dostępną wiedzę i uwolnić obiecujący potencjał w zakresie badań i innowacji.

W programie Horyzont 2020 przeznaczono fundusze na upowszechnianie doskonałości naukowej i poszerzanie uczestnictwa. Środki finansowe są dedykowane uniwersytetom i instytucjom badawczym w słabiej rozwiniętych regionach Europy. Inicjatywa ta ma zmniejszyć przepaść w zakresie innowacji pomiędzy krajami/regionami UE. Działania wspierające rozwój i współpracę europejskich ośrodków doskonałości przyczynią się do wzmocnienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB), która stanowi centralny element strategii Europa 2020 i Inicjatywy Przewodniej „Unia Innowacji”.

Kluczowe działania w ramach budżetu 816,5 mln euro dla celu szczegółowego Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa będą następujące:

 • Teaming – ma na celu utworzenie nowych (lub istotną modernizację istniejących) Centrów Doskonałości, mających siedzibę w państwach członkowskich/regionach, które są określone jako mniej rozwinięte w zakresie badań i innowacji poprzez mechanizm łączenia sił (Teaming) z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie (lub konsorcjum takich instytucji), a także krajowymi lub regionalnymi władzami, agencjami do spraw badań na poziomie krajowym lub regionalnym co będzie miało istotne znaczenie w tych partnerstwach. Wnioskodawcy muszą przedstawić długoterminową strategię w dziedzinie nauki i innowacji określającą przyszłość Centrum Doskonałości oraz podkreślić wyraźny związek ze Strategią Inteligentnej Specjalizacji. Zainteresowane strony będą mogły wypracowywać nowe modele współpracy i rozwoju, w tym ustanawianie sieci naukowych, klastrów badawczych i otwarcie dostępu do nowych rynków. Doskonałość naukowa pozwoli na poszukiwanie konkurencyjnych źródeł finansowania na arenie międzynarodowej a docelowo pozwoli na poprawę mierzalnych wskaźników intensywności badań naukowych, działań innowacyjnych, wzmocnienia strategii, tworzenia wartości i zwiększenia potencjału innowacyjnego państw uczestniczących.
 • Twinning – ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez utworzenie powiązań z co najmniej dwiema instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Będzie to rodzaj współpracy sieciowej w oparciu o przedstawioną strategię naukową dla intensyfikacji i stymulowania zdolności doskonałości naukowej i innowacyjnej w określonej dziedzinie badań przy wykorzystaniu doskonałości naukowej partnerów zaangażowanych w realizację projektu w schemacie Twinning. Pożądane będzie odniesienie do krajowych lub regionalnych Strategii Inteligentnej Specjalizacji.
 • ERA Chairs – ustanowienie katedr Europejskiej Przestrzeni Badawczej ma na celu wsparcie uniwersytetów oraz innych instytucji badawczych o wyraźnym potencjale doskonałości badawczej dla umożliwienia im przyciągania i utrzymania wysokiej jakości zasobów ludzkich oraz wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości. Stanowiska ERA Chairs powinni obejmować wybitni badacze w wybranej dziedzinie badań, którzy powołają zespół, aby pomóc organizacji badawczej znacząco poprawić rezultaty badawcze i być bardziej skuteczną w pozyskiwaniu finansowania. Pozwoli to na uwolnienie ich potencjału i stworzenie lepszych warunków prowadzenia badań i działań innowacyjnych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a także na istotny wpływ na rozwój regionu.
 • Policy Support Facility – zmierza do poprawy jakości projektowania, realizacji i oceny krajowych/regionalnych polityk w zakresie badań naukowych i innowacji, oferując usługi i porady ekspertów adresowane do decydentów na szczeblu krajowym/regionalnym, w tym: helpdesk, bazę danych z dobrych praktyk w zakresie rozwiązywanie problemów oraz działania w zakresie upowszechniania.
 • COST – jest międzyrządową strukturą założoną w Europie w 1971 roku w celu wspierania współpracy między naukowcami z całej Europy. Obecnie jest integralną częścią Unii Innowacji i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Ma przyczynić się do realizacji strategii Europa 2020 i kluczowej inicjatywy Unia Innowacji. W programie Horyzont 2020, COST rozszerzy swoją gamę tradycyjnych instrumentów współpracy o zestaw nowych narzędzi mających na celu zapewnienie wsparcia strukturalnego dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej, poszerzenia bazy badawczej w Europie, a także wspierania współpracy naukowo-technicznej z innymi krajami. COST przyczyni się do wspierania integracyjnej polityki badań i innowacji poprzez połączenie „pockets of excellence”, które nie są jeszcze w pełni zintegrowane z badaniami na poziomie europejskim i światowym.
 • NCP Network – tworzenie transnarodowej sieci krajowych punktów kontaktowych oraz zwiększanie jej zdolności administracyjnych i operacyjnych, tak aby doskonaliły swoje możliwości w zakresie wspierania potencjalnych uczestników celu szczegółowego Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa programu Horyzont 2020.