Priorytet WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE (17 015,5 mln euro)

Priorytet Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii i innowacji, które zapewnią podstawy działania przedsiębiorstwom przyszłości i pomogą innowacyjnym europejskim MŚP przeobrazić się w wiodące firmy na rynku światowym.

Składa się z następujących celów szczegółowych:

Oferta programu Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w gospodarce europejskiej. Stanowią główne źródło przedsiębiorczości, innowacji i zatrudnienia. W Unii Europejskiej działa ok. 23 miliony MŚP, które generują 75 milionów miejsc pracy i stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa tego typu muszą często radzić sobie z niedoskonałościami rynku, jak np. utrudniony dostęp do kapitału lub kredytu, zwłaszcza na etapie start-upu. Brak wystarczających środków w konsekwencji ogranicza ich dostęp do nowych technologii i innowacji.

Wsparcie dla MŚP jest zatem jednym z priorytetów KE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a także spójności społecznej.

 

W RAMACH PROGRAMU HORYZONT 2020 PRZEWIDZIANO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA DLA MŚP:

PRZEDSIĘBIORSTWA KWALIFIKOWANE JAKO MŚP: 

 • Mechanizmy skierowane do MŚP wymagają, aby starający się o dofinansowanie podmiot posiadał status małego i średniego przedsiębiorstwa zgodnie z definicją przygotowaną przez Komisję Europejską:
  „Do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zaliczają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i mają obrót mniejszy niż 50 milionów euro rocznie, lub dochód nie przekraczający 43 milionów euro.”
 • W celu potwierdzenia tego statusu, podczas rejestracji przeprowadzona zostanie odpowiednia ankieta. Wynik testu na MŚP pozwoli przedsiębiorstwu na złożenie oświadczenia wiarygodności.

Szczegółowe informacje wraz z testem sprawdzającym status firmy znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/growth/smes/

 

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 to oferta także dla instytucji publicznych i prywatnych.

 

Ponieważ rozwój gospodarczy Unii Europejskiej uzależniony jest od wielotorowego pobudzenia rozwoju i innowacji, bez znacznego postępu w tej dziedzinie rozwój gospodarki europejskiej nie pozwoli na szybki przyrost trwałych miejsc pracy oraz zamożność obywateli państw Unii.

 

Instytucje publiczne i prywatne mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach trzech głównych priorytetów:


I Doskonałość w nauce (Excellence in science) 

Priorytet ten obejmuje instrumenty umożliwiające instytucji publicznej lub prywatnej zwiększenie jej potencjału badawczo-rozwojowego poprzez goszczenie u siebie naukowców prowadzących badania naukowe, kształcenie kadry badawczej, a także wymianę pracowników i rozwój ich kompetencji. W ramach filaru dostępne są następujące instrumenty:

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych wspiera twórcze i innowacyjne pomysły na projekty badawcze o dużym stopniu naukowego ryzyka, prowadzące do ważnych i przełomowych odkryć we wszystkich dziedzinach nauki. Instytucja publiczna lub prywatna każdego typu ma możliwość pełnienia funkcji tzw. instytucji goszczącej, czyli instytucji, w ramach której projekt ten będzie realizowany powodując jednocześnie ogromny wzrost prestiżu tej instytucji na arenie międzynarodowej.

→ Więcej informacji

Innowacyjne szkolenie naukowców (Innovative Training Networks - ITN) 

Instrument służy kształtowaniu nowego pokolenia kreatywnych, innowacyjnych i przedsiębiorczych naukowców zdolnych stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom, będących w stanie przełożyć wiedzę i pomysły na produkty i usługi dla gospodarki i społeczeństwa.  Celem jest również usprawnienie i poprawienie jakości procesu szkolenia doktorantów i zwiększenie możliwości zdobycia pracy przez początkujących naukowców. W ramach instrumentu instytucja poprzez udział w konsorcjum może organizować szkoły letnie, specjalistyczne kursy i szkolenia, otwarte także dla naukowców oraz instytucji spoza konsorcjum instytucji tworzących projekt. W ramach instrumentu wyróżnia się trzy typy projektów: European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID), a także European Joint Doctorates (EJD).

→ Więcej informacji

Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (Research & Innovation Staff Exchange - RISE) 

Wspiera promowanie międzynarodowej i/lub międzysektorowej współpracy (w tym z krajami trzecimi) instytucji publicznych i prywatnych, poprzez wymianę pracowników naukowych, technicznych i kadry zarządzającej celem prowadzenia badań i zdobycia wiedzy dotyczącej m.in. komercjalizacji wyników badań, zarządzania projektami B+R oraz własnością intelektualną, metod pozyskiwania funduszy na badania naukowe. Umożliwia wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami z różnych sektorów nauki i gospodarki, wzrost potencjału i przewagi konkurencyjnej.

→ Więcej informacji

Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych (COFUND)

Celem instrumentu jest wzmacnianie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych wspierających doskonałość szkoleń naukowców, mobilność i rozwój kariery naukowej, czerpanie korzyści z wykorzystania funduszy strukturalnych. Wspieranie istniejących lub nowo utworzonych projektów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne szkolenia i mobilność naukowców. Instrument zapewnia dofinansowanie dla projektów składanych i realizowanych przez jedną instytucję w ramach programów doktoranckich i stypendialnych.

→ Więcej informacji

Europejska Noc Naukowców (European Researchers Night - NIGHT)  

Instrument służy wsparciu organizacji Nocy Naukowców, czyli wydarzenia, którego zadaniem jest przybliżenie społeczeństwu tajników zawodu naukowca, zwiększenie jego popularności wśród dzieci i młodzieży, a także zwiększenie świadomości społecznej w zakresie badań i innowacji. Założeniem programu jest organizacja „Nocy Naukowca” tego samego dnia w całej Europie, gdzie głównym adresatem będzie lokalna społeczność. Szczególna uwaga zostanie poświęcona uczniom i studentom oraz promocji europejskiego wymiaru badań i podejścia do równowagi płci w nauce i innowacjach. Program wymaga zaangażowania naukowców, których badania finansowane są ze środków Programu Ramowego Horyzont 2020.

→ Więcej informacji


II Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership)

Priorytet ma na celu przyśpieszenie rozwoju technologii i innowacji, które zapewnią podstawy działania innowacyjnym przedsiębiorcom i pomogą MŚP na terenie Europy zyskać pozycję wiodącą na światowych rynkach. W ramach priorytetu instytucje mogą skorzystać z następujących instrumentów:

Projekty badawcze i innowacyjne (Research and Innovation Actions - RIA)

W ramach instrument wsparcie zyskać mogą projekty prowadzone przez międzynarodowe konsorcja, których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii, produktów, usług i rozwiązań. Projekty mogą zawierać również elementy demonstracyjne lub pilotażowe. Instrument umożliwia wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach konsorcjum kliku podmiotów zorganizowanych (instytucje, jednostki akademickie, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, etc.) i dzięki temu opracowanie rozwiązań problemów będących przyczynkiem do zainicjowania realizacji projektu z wykorzystaniem instrumentu RIA.  

→ Więcej informacji

Projekty innowacyjne (Innovation Actions - IA) 

Instrument oferuje wsparcie projektów składających się gównie z działań nastawionych bezpośrednio na plany produkcyjne i/lub projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Działania projektowe mogą dotyczyć prototypowania, testowania, demonstrowania lub pilotażu produktu na dużą skalę przed wprowadzeniem na rynek. Projekty innowacyjne mogą w minimalnym stopniu realizować działania badawcze lub rozwojowe.

→ Więcej informacji

Działania wspierające i koordynujące (Coordination and Support Actions - CSA) 

Instrument dedykowany jest prowadzeniu działań koordynujących i wspierających realizację projektów badawczych i innowacyjnych realizowanych w ramach innych instrumentów (w szczególności RIA/IA). W ramach instrumentu dofinansowanie otrzymać można na organizację konferencji, warsztatów, promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej finansowanej na szczeblu krajowym, wspieranie realizacji programów ramowych definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi lub łącznymi inicjatywami oraz takie działania jak standaryzacja, upowszechnianie, sieciowanie, koordynowanie oraz wspieranie, organizowanie konferencji, spotkań, studia, wymiany personelu, wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich.

→ Więcej informacji

Budowa zdolności w zakresie transferu technologii (Capacity Building in Technology Transfer)

Instrument ma na celu wsparcie centrów transferu technologii działających przy uniwersytetach, instytutach badawczych oraz innych publicznych organizacjach, jak również funduszy działających na rzecz wspierania tych centrów. Przewidziane działania to m.in. mentoring zaawansowanych centrów, popularyzacja dobrych praktyk, coaching, etc.

→ Więcej informacji

Partnerstwo publiczno-prywatne (Public Private Partnerships)

Partnerstwo publiczno-prywatne jest instrumentem mającym na celu wdrażanie technologicznych map drogowych w określonych dziedzinach gospodarki. Wdrożenie następuje albo przez dedykowane konkursy (tzw. kontraktowe partnerstwa publiczno–prywatne) lub też poprzez tzw. Wspólne Inicjatywy Technologiczne.

→ Więcej informacji


III Wyzwania społeczne (Societal challenges)

Priorytet ten obejmuje zagadnienia o charakterze społecznym i te dziedziny, gdzie w opinii Komisji Europejskiej prowadzenie badań naukowych przyniesie Europie największe korzyści. W ramach priorytetu dostępne są następujące instrumenty:

Projekty badawcze i innovacyjne (Research and Innovation Actions - RIA)

W ramach instrument wsparcie zyskać mogą projekty prowadzone przez międzynarodowe konsorcja, których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii, produktów, usług i rozwiązań. Projekty mogą zawierać również elementy demonstracyjne lub pilotażowe. Instrument umożliwia wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach konsorcjum kliku podmiotów zorganizowanych (instytucje, jednostki akademickie, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, etc.) i dzięki temu opracowanie rozwiązań problemów będących przyczynkiem do zainicjowania realizacji projektu z wykorzystaniem instrumentu RIA.  

→ Więcej informacji

Projekty innowacyjne (Innovation Actions - IA)

Instrument oferuje wsparcie projektów składających się gównie z działań nastawionych bezpośrednio na plany produkcyjne i/lub projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Działania projektowe mogą dotyczyć prototypowania, testowania, demonstrowania lub pilotażu produktu na dużą skalę przed wprowadzeniem na rynek. Projekty innowacyjne mogą w minimalnym stopniu realizować działania badawcze lub rozwojowe.

→ Więcej informacji

Działania wspierające i koordynujące (Coordination and Support Actions - CSA)

Instrument dedykowany jest prowadzeniu działań koordynujących i wspierających realizację projektów badawczych i innowacyjnych realizowanych w ramach innych instrumentów (w szczególności RIA/IA). W ramach instrumentu dofinansowanie otrzymać można na organizację konferencji, warsztatów, promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej finansowanej na szczeblu krajowym, wspieranie realizacji programów ramowych definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi lub łącznymi inicjatywami oraz takie działania jak standaryzacja, upowszechnianie, sieciowanie, koordynowanie oraz wspieranie, organizowanie konferencji, spotkań, studia, wymiany personelu, wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich.

→ Więcej informacji

Przedkomercyjne zamówienia publiczne (Pre-commercial Procurement)

Działania podejmowane w ramach tego instrumentu mają na celu rozwój tworzenia ukierunkowanych innowacyjnych i przełomowych rozwiązań określonych potrzeb sektora publicznego i porównywanie lub zatwierdzanie pochodzących od różnych dostawców rozwiązań alternatywnych. PCP zastosowanie znajdą tam, gdzie istnieje potencjalnie duża liczba wykonawców mogących zaoferować rozwiązania alternatywne danego problemu, lecz zarazem nie ma pewności, które z oferowanych rozwiązań byłoby najbardziej efektywne w rozwiązaniu danego problemu sektora publicznego.

→ Więcej informacji

Zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (Public Procurement of Innovative Solutions - PPI)

Umożliwiają kilku nabywcom publicznym zakup i szybkie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań konkretnych potrzeb sektora publicznego, których albo w ogóle nie było do tej pory na rynku, albo też rozpowszechnione były jedynie na małą skalę w formie przedkomercyjnej. PPI dotyczy także rozwiązań, które mimo iż zostały przetestowane na małą skalę to brakuje zamawiających, którzy zdecydowaliby się zamówić innowacyjne rozwiązanie z jednoczesnym zobowiązaniem się do zakupu w przyszłości jego znacznej (krytycznej) ilości.

→ Więcej informacji

Nagrody motywacyjne (Inducement Prizes)

Instrument ten to zachęta do udziału w H2020 możliwie dużej liczby innowacyjnych podmiotów z sektora akademickiego i poza akademickiego przez zmniejszenie barier udziału dla nowych beneficjentów, innowacyjnych przedsiębiorców i raczkujących przedsiębiorstw (start-ups). Instrument ograniczy bariery wejścia na rynek i przyczyni się do zmobilizowania nowych talentów i uzupełnienia tradycyjnych instrumentów wsparcia, jak granty i stypendia. Instrument ma być inicjatorem badań nad problemami mającymi krytyczne znaczenie dla przyszłości Europy (tj. bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatyczne, starzenie się społeczeństwa, itp.). Nagroda przyznawana jest za osiągnięcie określonego rezultatu bez względu na poniesione koszty.

→ Więcej informacji


Cele szczegółowe uzupełniające 3 priorytety główne:

Teaming of Excellence - rozwój potencjału badawczego

Instrument służy niwelowaniu różnic  w zakresie innowacyjności regionów w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez tworzenie  w najmniej innowacyjnych państwach nowych/modernizację istniejących centrów badań i rozwoju w partnerstwie strategicznym z wiodącymi ośrodkami badawczymi z innego kraju UE/AC. Narzędzie wyklucza możliwość finansowania zakupu dużej aparatury/infrastruktury badawczej.

→ Więcej informacji

Twinning of Excellence - rozwój potencjału badawczego

Narzędzie wzmocnienia określonej dziedziny badań w instytucji, której działalność opiera się na wiedzy; wzmocnienie jest wynikiem łączenia potencjałów badawczych w określonej dziedzinie badań. Obejmuje działania w zakresie m.in. wymiany pracowników, wizyt eksperckich, krótkoterminowych tradycyjnych/wirtualnych szkoleń, warsztatów i konferencji, organizacji szkół letnich, itp.  

→ Więcej informacji

Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA Chairs)

Instrument ma na celu wsparcie uniwersytetów oraz innych instytucji badawczych o wyraźnym potencjale doskonałości badawczej dla umożliwienia im przyciągania i utrzymania wysokiej jakości zasobów ludzkich oraz wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości. Pozwoli to na uwolnienie ich potencjału i stworzenie lepszych warunków prowadzenia badań i działań innowacyjnych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a także na istotny wpływ na rozwój regionu.

→ Więcej informacji


Program Horyzont 2020 to także oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego oraz konkursy ogłaszane w ramach Programu EUROATOM

Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre - JRC)

Program Ramowy  Horyzont 2020 wspiera bezpośrednie działania naukowe i technologiczne nienależące do obszaru badań jądrowych prowadzone przez Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej. W skład centrum wchodzi siedem instytutów badawczych w pięciu krajach europejskich, a ich priorytetowe dziedziny aktywności obejmują następujące obszary: zrównoważony rozwój, zmiany klimatu, żywność, energia, transport, chemikalia, metody badań alternatywne wobec testów na zwierzętach, polityka badawcza, technologie informacyjne, materiały i metody referencyjne, biotechnologia, ryzyka, zagrożenia i skutki społeczno-gospodarcze.

→ Więcej informacji

Program Ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM)

Jest programem wsparcia badań jądrowych oraz szkoleń w tej dziedzinie, z naciskiem na  trwałą poprawę bezpieczeństwa nuklearnego, ochronę przeciwradiacyjną oraz bezpieczną dekarbonizację  systemów energetycznych. Program EURATOM wesprze wysiłki realizowane w trzech priorytetach programu Horyzont 2020: Doskonałość w nauce, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne. Pośrednio, EURATOM koncentrować się będzie na dwóch obszarach: fuzji jądrowej i ocenie przeciwradiacyjnej oraz na badaniach nad fuzją magnetycznie zamkniętą jako źródłem energii elektrycznej. Program ma za zadanie umożliwić Europie utrzymanie pozycji światowego lidera w bezpieczeństwie jądrowym i zarządzaniu odpadami radioaktywnymi oraz uzyskać najwyższy poziom ochrony przeciwradiacyjnej; program obejmie także badania nad wykorzystaniem radiacji w medycynie na potrzeby zdrowia. Zgodnie z traktatem założycielskim, program EURATOM trwać będzie 5 lat (od 2014 do 2018 roku).

→ Więcej informacji

szkolenia

DLA KOGO

Instrument MŚP skierowany jest do podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również mają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Zaproponowane innowacyjne rozwiązanie powinno adresować konkretny problem lub lukę na rynku. Preferowane są też rozwiązania, które plasują się wysoko w skali gotowości technologicznej (TLR 6) – „Demonstracja produktu – dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”. Aplikować mogą zarówno pojedyncze MŚP, ale także możliwe są konsorcja narodowe lub międzynarodowe, które składają się z MŚP.

CO OFERUJE

Wsparcie finansowe oferowane w zakresie instrumentu ma umożliwić skuteczną komercjalizację tego rozwiązania na rynku europejskim, poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną (Faza I), doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie gotowa do wdrożenia (Faza II) oraz opiekę ze strony ekspertów (Faza III). Wnioski projektowe w Fazie I i II instrumentu należy składać w określonych obszarach tematycznych. Dofinansowanym projektom przysługiwać będzie również wsparcie w postaci bezpłatnego coachingu oferowanego za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network.

Faza I – Studium wykonalności
Celem tego etapu jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii będących przedmiotem projektu. Ocena włącza także ewaluację potencjalnego ryzyka, zarządzanie własnością intelektualną oraz znalezienie partnerów do projektu. Rezultatem projektu jest sformułowanie wstępnego biznesplanu. Projekty, które zajmą najwyższe miejsca na liście rankingowej, w Fazie I otrzymają ryczałt w wysokości 50 000 euro. Czas trwania projektu w tej fazie wynosi do 6 miesięcy.

Faza II  Realizacja
Przedmiotem tego etapu jest przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji. Faza II przewiduje możliwość sfinansowania następujących działań: skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz powielanie rynkowe. Realizacja projektów objętych dofinansowaniem powinna trwać od 12 do 24 miesięcy, a wartość projektu zawierać się pomiędzy 0,5 a 2,5 mln euro to 70% kosztów kwalifikowanych dla projektu, w wybranych przypadkach może być to także 100%.

Faza III – Komercjalizacja i coaching
Projekty zakwalifikowane do tej fazy będą objęte pośrednim wsparciem polegającym na ułatwieniach w dostępie przedsiębiorstw do kapitałowych i dłużnych instrumentów finansowych, pomocy w networkingu, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz dotarciem z produktem na nowe rynki. Wsparcie będzie udzielone podmiotom, które otrzymały dofinansowanie w fazie 1 lub 2 Instrumentu MŚP.

WSPIERANE OBSZARY INNOWACJI W LATACH 2016-2017

 • Open Disruptive Innovation Scheme
 • Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs
 • Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to market
 • Engaging SMEs in space research and development
 • Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector
 • Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well
 • Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors
 • Supporting SMEs efforts for the development – deployment and market replication of innovative solutions for blue growth
 • Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system
 • Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility
 • Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials
 • New business models for inclusive, innovative and reflective societies
 • Engaging SMEs in security research and development

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW – CUT OFFs

Faza I
15 lutego 2017
3 maja 2017
6 września 2017
8 listopada 2017

 

Faza II
18 stycznia 2017
6 kwietnia 2017
1 czerwca 2017
18 października 2017

UWAGI

 • W ramach Instrumentu MŚP, przedsiębiorstwo jednorazowo może składać tylko jeden wniosek do Fazy I lub II w danym obszarze tematycznym. Kolejny wniosek można składać w momencie otrzymania wyników ewaluacji lub zakończenia realizacji projektu w dowolnej fazie.
 • Składanie wniosków, podpisywanie umów (Grant Agreement) odbywa się elektronicznie, poprzez Partcicpant Portal .

BAZA INFORMACJI

 POLECANE PUBLIKACJE

Działania informacyjne, w tym: 

 • dni informacyjne, których celem jest przekazanie podstawowych informacji na temat programu HORYZONT 2020, zasad uczestnictwa, aktualnych konkursów w poszczególnych obszarach tematycznych oraz innych możliwości wsparcia badań i innowacji;
 • prowadzenie krajowego portalu informacyjnego H2020 oraz portali regionalnych;
 • udostępnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.

Działania szkoleniowe, w tym: 

 • szkolenia/warsztaty tematyczne – m.in. z zasad przygotowywania i składania wniosków, aspektów finansowych i prawnych, zagadnień ochrony praw własności intelektualnej, zarządzania i rozliczania projektów;
 • szkolenia dedykowane – spotkania dopasowane do potrzeb grup odbiorców zainteresowanych wybranymi zagadnieniami związanymi z możliwością uczestnictwa w programie HORYZONT 2020. 

Działania mentoringowe:

 • wielotorowe działania wspierające o charakterze informacyjno-szkoleniowo-doradczym, dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych zespołów, określone w czasie i oparte na identyfikacji kluczowych obszarów zainteresowania. Ich celem będzie osiągnięcie przez zespół gotowości do podjęcia aktywnego uczestnictwa w inicjatywach Programu Ramowego HORYZONT 2020.

Działania konsultacyjne, w tym: 

 • indywidualne konsultacje realizowane drogą telefoniczną, e-mailową oraz bezpośrednio podczas spotkań, w zakresie wszystkich zapytań dotyczących i realizacji projektów w ramach programu HORYZONT 2020;
 • konsultacje wniosków projektowych przygotowywanych w ramach konkursów programu HORYZONT 2020;
 • pośredniczenie w poszukiwaniu partnerów, a także prowadzenie bazy ofert współpracy.

Powyższa oferta realizowana będzie przez ekspertów Sieci KPK we wszystkich regionach naszego kraju. Szczegółowe informacje i kontakty dostępne są na naszym portalu w zakładce Sieć KPK.

Komisja Europejska wystosowała zaproszenie dla indywidualnych naukowców oraz instytucji w celu stworzenia niezależnej bazy ekspertów, którzy mogą pomóc KE w jej pracach przy realizacji programów ramowych. 

 

Udział Polaków w panelach eksperckich jest nadal niewielki, a to niestety zmniejsza szanse polskich wniosków, dlatego też zachęcamy do zgłaszania się na ekspertów KE.

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ SIĘ NA EKSPERTA KE:

 • Ze względu na różnorodność wniosków, tak badawczych, jak i wspierających naukę ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo-rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle;
 • podstawowym wymogiem jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie; oraz przyzwoita (ale nie koniecznie doskonała) znajomość języka angielskiego;
 • do udziału w ocenie KE zaprasza nie tylko profesorów ale także doktorów, w tym bardzo chętnie młodych pracowników nauki, a także przedsiębiorców i administratorów (również magistrów). Wnioski składane do KE są bardzo różne i nie wszystkie to typowe projekty badawcze;
 • udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego zgłaszającego się eksperta, oznacza to, że nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy;

DODATKOWYM ATUTEM, KTÓRY MOŻE BYĆ BRANY POD UWAGĘ PRZEZ KE TO:

 • Doświadczenie w ewaluacji różnego rodzaju projektów;
 • Doświadczenie w realizacji i/ lub ocenie międzynarodowych projektów;
 • Znajomość obszaru przemysłowego i połączeń pomiędzy sektorem naukowym i przemysłowym;
 • Ekspert powinien być dyspozycyjny ponieważ KE określa termin i czas oceny projektów;

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W EWALUACJI PROJEKTÓW:

 • Doświadczenie zdobyte podczas oceny to zaoszczędzenie około 50% czasu poświęcanego na przygotowanie projektów do 7PR oraz ogromne zwiększenie szansy na odniesienie sukcesu czyli zaakceptowanie własnego projektu i otrzymanie funduszy unijnych;
 • Udział w ewaluacji jest doskonałą szkołą pisania projektów ponieważ daje możliwość zapoznania się z wieloma tak dobrymi, jak i słabymi wnioskami, a także poznania wymogów KE, które nie zawsze są jasno przedstawione w dokumentach;
 • Ocena dokonywana jest przez międzynarodowe gremium ekspertów, co jest okazją do poznania stanowiska i podejścia do oceny osób z różnych krajów, a także nawiązania zdobyte doświadczenie można wykorzystać przy pisaniu projektów własnych i instytucji macierzystej, a także przy tworzeniu jednostek zajmujących się pisaniem wniosków w poszczególnych instytucjach;
 • Za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje wynagrodzenie od KE: honorarium w wysokości 450 euro za każdy dzień pracy, a w przypadku oceny w Brukseli również dietę dzienną w wysokości 92 euro, dietę hotelową - 100 euro/doba oraz zwrot kosztów podróży. Przy czym ekspert musi początkowo opłacić koszty podróży, hotelu i wyżywienia z własnych środków, ponieważ KE całą należną kwotę przelewa na konto bankowe wskazane przez eksperta, w okresie do 2 miesięcy po zakończonej ocenie projektów. Ekspert także samodzielnie rezerwuje hotel (zwykle KE przesyła listę hoteli dogodnych ze względu na miejsce ewaluacji) oraz organizuje i opłaca podróż.

Granty badawczo-szkoleniowe MSCA umożliwiają przedsiębiorstwom rozwój innowacyjnych pomysłów, nawiązanie i pogłębienie współpracy z instytucjami badawczymi i organizacjami wywodzącymi się z szeroko rozumianego sektora pozaakademickiego oraz zaistnienie na międzynarodowym rynku badań i innowacji. Wartością dodaną projektów MSCA jest finansowanie działań w każdym obszarze badań i innowacji zgodnie z tematyką zaproponowaną przez wnioskodawców a także możliwość współpracy z instytucjami i naukowcami z całego świata. Dodatkowo projekty zapewniają środki na atrakcyjne wynagrodzenia dla nowo zatrudnianych naukowców, pokrywają koszty prowadzonych badań, oddelegowania pracowników, udział w szkoleniach i konferencjach oraz koszty administracyjne realizacji projektu.

Dla MŚP zainteresowanych zatrudnieniem doświadczonych naukowców: H2020 umożliwia zaproszenie naukowca z każdego kraju świata na okres od 12 do 24 miesięcy jako instytucji goszczącej realizującej indywidualny projekt badawczy (Individual Fellowships, European Fellowships lub Global Fellowships); albo zostanie instytucją, w której odbędzie on staż do 6 miesięcy.

Dla MŚP zainteresowanych współpracą z europejskimi instytucjami badawczymi lub dowolną instytucją, w tym przedsiębiorstwem z kraju pozaeuropejskiego: H2020 umożliwia udział w projektach RISE (Research and Innovation Staff Exchange) mających na celu wymianę wiedzy, pomysłów prowadzących do wypracowania nowych rozwiązań, produktów i usług. Polegają one na wymianie – do 12 miesięcy-pracowników (naukowcy, kadra zarządzająca, techniczna, administracyjna) pomiędzy instytucjami tworzącymi konsorcjum projektu i znajdującymi się w różnych regionach świata.

Dla MŚP zainteresowanych włączeniem się w szkolenia początkujących naukowców, w tym doktorantów: innowacyjne sieci szkoleniowe ITN (Innovative Training Networks) umożliwiają przedsiębiorcom udział w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych, w ramach których mogą zatrudniać naukowców od 3 do 36 miesięcy, organizować dla nich szkolenia, zapraszać na staże, a także realizować wspólne doktoraty. Umożliwiają one także udział pracowników w międzynarodowych szkoleniach organizowanych w ramach projektu.

Jeśli przedsiębiorca ma możliwości realizacji indywidualnego programu badawczo-szkoleniowego dla naukowców to może wystąpić jako instytucja prowadząca dofinansowany przez Horyzont 2020 międzynarodowy program (COFUND) studiów doktoranckich lubprogram grantowy dla doświadczonych naukowców z krajowymi lub zagranicznymi instytucjami z każdego sektora.

Ogólne informacje o celach i adresatach działań Marii Skłodowskiej-Curie w H2020.

W ramach programu na rzecz badań naukowych Horyzont 2020 na lata 2014–2020 Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) uruchomiły nowatorskie instrumenty finansowe i usługi doradcze – „InnovFin — Fundusze unijne dla innowatorów”, które mają ułatwić innowacyjnym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania.

Historia instrumentów

Instrumenty InnovFin czerpią z doświadczeń mechanizmu finansowania, który był oparty na podziale ryzyka – działał w ramach 7. Programu Ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR). Dzięki mechanizmowi opartemu o podział ryzyka, w latach 2007-2013 udało się przeznaczyć 11,3 mld euro na 114 projektów z dziedziny badań naukowych i innowacji. EBI udzieliło również pośrednikom finansowym gwarancji na wypłacenie pożyczek o wartości ponad 1,4 mld euro.

Aktualna edycja

W nowym okresie programowania, w odniesieniu do poprzedniej edycji tego instrumentu, UE i Grupa EBI zwiększyły swoje łączne wsparcie ponad dwukrotnie. Przewiduje się, że w latach 2014–2020 produkty InnovFin udostępnią przedsiębiorstwom ponad 24 mld euro na badania naukowe i innowacje. Zważywszy na specyfikę finansowania projektów przez EBI, które zazwyczaj finansuje do 50% kosztów inwestycji, szacuje się, że instrument InnovFin udzieli wsparcia ostatecznym inwestycjom w dziedzinie badań naukowych i innowacji o wartości 48 mld euro.

Dla kogo

Instrument InnovFin to szereg zintegrowanych i uzupełniających się narzędzi finansowania, obejmujących cały łańcuch inwestycji w badania naukowe i innowacje. Instrumenty te są dostępne dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz promotorów infrastruktur badawczych, na różnym etapie rozwoju, we wszystkich sektorach, krajach i regionach uprawnionych do udziału w programie[1].

Więcej informacji na temat instrumentów.

Cel instrumentu

Innowacje to kluczowa siła napędowa zrównoważonego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i zapewniającego Europie długoterminową konkurencyjność. InnovFin ma na celu zapewnienie innowacyjnym przedsiębiorstwom i innym podmiotom w Europie szybszego i łatwiejszego dostępu do finansowania.

Baza informacji

 

[1] W programie Horyzont 2020 biorą udział kraje Unii Europejskiej oraz kraje stowarzyszone z programem.

Lista krajów stowarzyszonych dostępna na: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf

zostań partnerem

HORYZONT 2020 stawia na wzmacnianie potencjału ludzkiego.

Realizacja tego celu jest możliwa dzięki bogatej ofercie finansowania badań, szkoleń czy dostępu do najlepszych infrastruktur badawczych, kierowanej do indywidualnych naukowców będących na różnych etapach kariery.

CO OFERUJE BADACZOM PROGRAM HORYZONT 2020? WYBÓR NALEŻY DO NAUKOWCA!!

I. AKCJE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie (inaczej nazywane stypendiami Marii Skłodowskiej-Curie) -  pod tym hasłem kryje się kilka rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych, kierowanych zarówno do instytucji, jak i indywidualnych naukowców. Mają na celu zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie, wzmocnienie potencjału ludzkiego, przyciąganie badaczy z całego świata, zainteresowanie młodych ludzi karierą naukową. Prestiżowe stypendia Marii Skłodowskiej-Curie zachęcają do mobilności, kluczowej dla rozwoju kariery naukowej i mającej duże znaczenie w transferowaniu wiedzy między państwami.

Generalna zasada, jaką powinien kierować się naukowiec korzystający z oferty stypendialnej Marie Curie, to ZASADA MOBILNOŚCI. Nie można wyjechać do kraju, w którym się przebywało (studia/praca) więcej niż w sumie 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. Pod uwagę brany jest stan na dzień zamknięcia konkursu lub wybrania przez hosta (w zależności od rodzaju stypendium).

Z JAKICH STYPENDIÓW MOŻNA SKORZYSTAĆ?

II. GRANTY EUROPEJSKIEJ RADY DS. BADAŃ NAUKOWYCH (EUROPEAN RESEARCH COUNCIL - ERC)

Granty ERC finansują wysokiej klasy badania pionierskie na poziomie europejskim. Zakładają dużą autonomię w wyborze dziedzin, interdyscyplinarność oraz mają przyczynić się do osiągnięcia najwyższego poziomu doskonałości europejskich badań naukowych wykraczających poza granice dzisiejszej wiedzy.

ERC wspiera indywidualne zespoły, najbardziej zdolnych naukowców, podejmujących ryzyko w badaniach, a także promuje doskonałość poprzez konkurencję na skalę światową. Istnieją cztery typy grantów tej instytucji: dla początkujących, usamodzielniających się i zaawansowanych badaczy oraz granty na rozwinięcie idei powstałych w trakcie badań wspieranych przez ERC (tzw. Proof of Concept).

 III. INFRASTRUKTURY BADAWCZE (RESEARCH INFRASTRUCTURES)

Akcja ta ma zapewnić jak najlepsze wykorzystanie i rozwój infrastruktur badawczych w Europie, zwłaszcza szerszy dostęp naukowców do istniejących infrastruktur. Są nimi m.in.: unikatowe laboratoria, muzea, biblioteki itp., a także tzw. e-infrastruktury.

 IV. OFERTA WSPÓLNEGO CENTRUM BADAWCZEGO (JOINT RESEARCH CENTRE)

Indywidualni naukowcy mają możliwość podjęcia współpracy z Wspólnym Centrum Badawczym  Komisji Europejskiej.  W skład JRC wchodzi Dyrekcja Generalna w Brukseli oraz siedem instytutów badawczych, zlokalizowanych w pięciu krajach europejskich, które oferują współpracę w różnej formie: praca czasowa, staże, stypendia, szkolenia, delegowani eksperci krajowi. Rodzaj podjętej współpracy zależy od konkretnego instytutu JRC ogłaszającego konkurs oraz od kwalifikacji samego zainteresowanego.

Instytuty JRC:

Ispra, Włochy
Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (IPSC)
Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (IES)
Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta (IHCP)

Geel, Belgia
Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów (IRMM)

Karlsruhe, Niemcy
Instytut Pierwiastków Transuranowych (ITU)

Petten, Holandia
Instytut Energii (IE)

Sewilla, Hiszpania
Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych (IPTS)

Działania wspierające na rzecz MŚP

Horyzont 2020 to nie tylko działania realizowane bezpośrednio przez MŚP, ale także szereg akcji podejmowanych przez inne podmioty na rzecz MŚP – jak np.: IPR Helpdesk, INNO-SUPs, działania sieci Enterprise Europe Network czy IPorta2. Akcje wspierające finansowane są w 100%.

Więcej informacji na temat akcji wspierających: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html