Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć w projektach współpracy (collaborative projects) realizowanych w ramach trzech filarów Horyzontu 2020 – Doskonała baza naukowa, Wiodąca pozycja w przemyśle oraz Wyzwania społeczne. Projekty badawcze (research and innovation actions – RIA) i innowacyjne (innovation actions – IA) realizowane są w konsorcjach projektowych składających się z min. trzech partnerów pochodzących z trzech różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 [1]. Są to projekty typu top-down, czyli przedsięwzięcia, w których cele, rezultaty oraz obszary B+R+I zdefiniowane są w Programach Pracy.

Projekty badawcze (RIA) dofinansowywane są w 100%. Ich celem jest ustanowienie nowej wiedzy lub zbadanie wykonalności nowej technologii, produktów, procesów, bądź usług. Projekty innowacyjne (IA), czyli projekty typu close to market, finansowane są w 70% (lub w 100% dla podmiotów o charakterze niezarobkowym). Ich zadaniem jest przygotowanie technologii do wdrożenia. Działania mogą obejmować przygotowanie prototypów, testowanie, demonstrację, projekty pilotażowe, walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe.

Obszarami badawczymi, w których udział MŚP jest szczególnie oczekiwany, są kluczowe technologie prorozwojowe (Key Enabling Technologies – KET). Zaliczono do nich nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologie, mikro- i nanoelektronikę, fotonikę oraz zaawansowane technologie wytwarzania. Badania prowadzone w tych obszarach obejmują etapy od walidacji technologii na poziomie laboratoryjnym do zaawansowanych demonstratorów i linii pilotażowych.

Prace badawcze prowadzone w ramach tego Doskonałej bazy naukowej w celu Przyszłe i powstające technologie (Future and emerging technologies – FET) stanowią dopełnienie i kontynuację badań prowadzonych w zakresie grantów Europejskiej Rady Badań. Oczekuje się, że działania w obszarze FET będą zbliżały do siebie podmioty z obszaru nauki, technologii i innowacji. Badania mają być realizowane w ramach współpracy i będą prowadzone przez międzynarodowe konsorcja.

Budżet tego Celu Szczegółowego wynosi ponad 2,7 mld euro. 40% tego budżetu będzie przeznaczone na działanie FET Open, mające na celu wspieranie obciążonych wysokim ryzykiem wizjonerskich projektów badawczych we wszystkich obszarach nauki i technologii, bez definiowania konkretnego zakresu tematycznego, aktywnie pobudzając do niekonwencjonalnego sposobu myślenia. Działanie FET Proactive ma na celu wspieranie rozwoju wybranych nowatorskich obszarów poprzez finansowanie badań w tych obszarach oraz stymulowanie rozrostu i strukturyzacji środowisk naukowych i przemysłowych wokół takich obszarów. W ramach działania FET Flagship realizowane będą interdyscyplinarne i międzysektorowe inicjatywy badawcze na dużą skalę mające na celu ustanowienie wiodącej roli Europy we wspieranych obszarach. Obecnie ustanowione są dwie takie inicjatywy: dla badań nad grafenem oraz badań nad ludzkim mózgiem.

 

[1] Lista krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 dostępna jest na stronie: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf

 

Więcej informacji na temat ogłaszanych konkursów dostępnych jest na stronie: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Fast Track to Innovation (FTI) to akcja pilotażowa zaplanowana na lata 2015 r. i 2016 r. Budżet inicjatywy na poszczególne lata wynosi po 100 mln euro. Co roku Komisja Europejska zamierza wesprzeć od 50 do 70 projektów, a zakładany na dzisiaj stopień sukcesu to 5-10%. FTI wspiera zaawansowane i wyspecjalizowane rozwiązania B+R, m.in. działania związane z wyznaczaniem standardów, zaawansowanym testowaniem, pilotaże i demonstracje, walidacja w warunkach rzeczywistych, certyfikacja i walidacja modelu biznesowego.

Ewaluacja projektów jest znacznie szybsza w porównaniu z innymi projektami innowacyjnymi, a time-to-grant (czyli czas od momentu zamknięcia konkursu do rozpoczęcia projektu) w tym schemacie wynosi 6 miesięcy. Maksymalna wielkość grantu to 3 mln euro, a poziom dofinansowania 70%. Podmioty non for profit (np. uniwersytety, instytuty badawcze) mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%.

DLA KOGO

Fast Track to Innovation dedykowany jest innowacjom, które wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na rynku oraz mają szansę na sukces. Inicjatywa dotyczy pomysłów w dowolnym obszarze technologii i jest dostępna dla wszystkich podmiotów prawnych w UE i w krajach stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020.

WYMAGANIA

W ramach inicjatywy FTI wymagane jest:

 • utworzenie konsorcjum projektowego, składającego się z min. 3 i max. 5 partnerów z krajów członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych z Horyzontem 2020. W przypadku konsorcjum składającego się z 3-4 partnerów, przynajmniej 2 powinny stanowić podmioty prywatne (private for profit), w przypadku konsorcjum składającego się z 5 partnerów, wymaganych jest min. 3 partnerów biznesowych
 • opcjonalnie 60% budżetu grantu powinno trafić do sektora prywatnego
 •  innowacja powinna znaleźć się na rynku w ciągu 36 miesięcy (od rozpoczęcia projektu), wyjątkiem są rozwiązania z zakresu zdrowia
 • wspierane rozwiązania powinny być dojrzałe – na poziomie min. TRL 6, a w przypadku innowacji nie-technologicznych wykazywać podobny poziom. FTI ma doprowadzić technologię do poziomu 9, aby mogła być wdrożona na rynek i przynieść korzyści gospodarce i społeczeństwu europejskiemu.

OBSZARY TEMATYCZNE

 • Wiodąca pozycja w obszarze technologii wspomagających i przemysłowych: ICT, nanotechnologie, zaawansowana produkcja i przetwarzanie, zaawansowane materiały, biotechnologia, przemysł kosmiczny
 • Wyzwania społeczne: zdrowie, rolnictwo, gospodarka morska i biogospodarka, energetyka, transport, ochrona klimatu i środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami i surowcami oraz problematyka społeczna i bezpieczeństwo obywateli.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W 2016 R.

 • 15/03/2016
 • 01/06/2016
 • 25/10/2016

Ewaluacja wniosków projektowych będzie trwała do 3 miesięcy.

PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE WNIOSKÓW

Konsorcjum projektowe musi spełniać przedstawione wymagania, aby móc złożyć wniosek projektowy. W przypadku niewystarczającej liczby partnerów z sektora prywatnego system nie pozwoli na złożenie wniosku. Ponadto partnerzy będą musieli przejść przez serię pytań, które zweryfikuje potem KE. Długość wniosku projektowego wynosi 30 stron.

Wniosek będzie oceniany według następujących kryteriów:

 • wpływ
 • doskonałość
 • implementacja.

Logika wniosku powinna opierać się na business planie i uwzględniać następujące elementy: m.in.:

 • dane dotyczące rynku
 • strategię związaną z prawami własności intelektualnej
 • dane finansowe
 • planowany zwrot z inwestycji i poziom inwestycji.

Istotna jest także europejska wartość dodana projektu, jak również innowacyjność projektu (beyond current state of the art).

JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁA OCENA

Wnioski projektowe będą ocenione przez panel ekspertów, którzy mają wiedzę o rynku i doświadczenie biznesowe oraz inwestycyjne. Projekt powinien zdobyć min. 12 na 15 punktów, aby znaleźć się na liście rankingowej. Najistotniejsze kryterium ewaluacyjne to wpływ (Impact) – tutaj należy otrzymać min. 4 z 5 punktów.

W przypadku projektów, które otrzymają taką samą liczbę punktów, decydujące będą następujące elementy:

 • liczba punktów otrzymana w zakresie kryterium wpływ
 • wielkość budżetu dedykowana MŚP
 • liczba partnerów przemysłowych, którzy biorą udział w Horyzoncie 2020 po raz pierwszy (newcomers)
 • liczba partnerów przemysłowych, równowaga płci w konsorcjum projektowym.

KIEDY MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ WYNIKÓW

Jeśli projekt otrzyma mniej niż 12 punktów, wnioskodawcy otrzymają wyniki zaraz po jego ewaluacji. Konsorcja, których wnioski dostaną 12 i więcej punktów, otrzymają wyniki dopiero po zakończeniu danej tury procesu ewaluacji. Ponowne złożenie wniosku będzie możliwe dopiero po otrzymaniu wyników.

UMOWY GRANTOWE

Konsorcja, których wnioski zostaną dofinansowane, podpiszą z KE umowę grantową bez procesu negocjacji. Wysokość zaliczki będzie regulowana każdorazowo w umowie, maksymalnie może wynosić ona 90%. Maksymalna długość projektu to 36 miesięcy, natomiast spodziewana średnia długość to 24 miesiące.

UWAGI

Partnerzy z krajów trzecich mogą być włączeni w projekt, ale jedynie jako podwykonawcy po spełnieniu określonych warunków.

BAZA INFORMACJI

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

 • 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
 • dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
 • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

 

W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro.

 

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach:

 uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe: 

 oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

 

Przykładowe zagadnienia przekrojowe w H2020:

 • ułatwianie drogi „od pomysłu do przemysłu”
 • interdyscyplinarne i międzysektorowe badania naukowe i innowacje
 • nauki społeczne, ekonomiczne i humanistyczne
 • wspieranie funkcjonowania i realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Unii Innowacji
 • poszerzenie uczestnictwa w badaniach naukowych i innowacyjności w UE
 • współpraca z państwami trzecimi
 • zaangażowanie MŚP w badania naukowe i innowacje oraz szersze uczestnictwo sektora prywatnego
 • zwiększenie atrakcyjności zawodu naukowca
 • ułatwianie ponadgranicznej i międzysektorowej mobilności naukowców.

 

Oficjalne dokumenty programu H2020

Program Eurostars-2

To program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej wspierania, w oparciu o art. 185 Traktatu Europejskiego, projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. Nowością w stosunku do innych programów jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie do 2 lat od jego zakończenia. Program EUROSTARS jest realizowany w oparciu o sieć Narodowych Biur EUREKI, przedstawicieli państw członkowskich w Grupie Wysokiego Szczebla EUREKI oraz Sekretariat EUREKI. Obecnie, program Eurostars (lata 2008-2013) otwarty jest dla uczestników z 33 państw zrzeszonych w Eureka (28 państw członkowskich UE i 5 państw stowarzyszonych z 7PR) + UE, Eurostars 2 powinien działać w tym samym zakresie.

Konsorcjum: powinno składać się z przynajmniej jednego MŚP wykonującego działania B+R w międzynarodowej współpracy z innym MŚP lub innego typu jednostkami z danego łańcucha dostaw (tj. uniwersytety, instytucje badawcze).

Szczegółowe informacje: http://www.eurostars-eureka.eu/

Priorytet DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA (24 441,1 mln euro)

Priorytet Doskonała baza naukowa (Excellent science) ma na celu wzmocnienie jakości bazy naukowej Unii i podniesienie konkurencyjności badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej w skali globalnej.

Składa się z następujących celów szczegółowych: