Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z prośbą do środowisk naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych o wskazanie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Termin składania zgłoszeń upływa 30 września 2020 r.

Spośród zgłoszonych kandydatów do Rady wejdzie:

 • sześciu członków powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska naukowe, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe;

 • siedmiu członków powołanych spośród aktywnych zawodowo kandydatów wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe.

Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;

 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 3. posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności naukowej (działalność naukowa obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną).

Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję:

 1. rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni;

 2. dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;

 3. dyrektora instytutu badawczego;

 4. dyrektora instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 5. prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk;

 6. prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności;

 7. prezesa i wiceprezesa Centrum Łukasiewicz;

 8. przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej;

 9. przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

 10. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych;

 11. przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w:

 1. Komisji Ewaluacji Nauki;

 2. Komitecie Polityki Naukowej;

 3. organach Narodowego Centrum Nauki;

 4. organach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W celu zgłoszenia kandydata podmiot zgłaszający przesyła drogą pocztową na adres MNiSW lub poprzez ePUAP formularz. Zgłoszenie należy przesłać w terminie do 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie MNiSW.