Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało broszurę, która zawiera opisy 70 najlepszych infrastruktur badawczych.

Spośród infrastruktur badawczych wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej 40 stanowią infrastruktury krajowe, 30 z nich ma natomiast wymiar międzynarodowy.

Broszura Polska Mapa Infrastruktury Badawczej

Nabór wniosków o wpisanie infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej został ogłoszony przez MNiSW w czerwcu 2019 r. Wpłynęło wówczas 146 spełniających wymogi formalne wniosków, z których każdy został poddany ocenie merytorycznej.

W wyniku oceny Zespół doradczy przedłożył Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacje w sprawie wpisania 65 najwyżej ocenionych przedsięwzięć na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Minister, przychylając się do rekomendacji Zespołu, podjął jednocześnie decyzję o umieszczeniu na Mapie 5 dodatkowych projektów, w odniesieniu do których istnieją międzynarodowe zobowiązania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

– Dla doskonałości badań naukowych kluczowe znaczenie mają dwa elementy – odpowiedni kapitał ludzki oraz nowoczesna infrastruktura badawcza. Ten drugi element jest podwójnie ważny, gdyż bez niego nie jest możliwe kształcenie na odpowiednim poziomie przyszłych kadr naukowych i naukowo-technicznych. Duże, strategiczne infrastruktury badawcze skupiają wokół siebie najlepszych badaczy oraz innowacyjne przedsiębiorstwa, co umożliwia rozwój gospodarczy oraz wzrost kapitału społecznego kraju. Posiadanie doskonałych laboratoriów, stosujących najwyższe standardy badań oraz kształcenia, stanowi zatem rozwojową konieczność dla każdego kraju. Polska Mapa Infrastruktury Badawczej jest narzędziem, które ma nam (administracji i środowisku naukowemu) ułatwić rozwój takich laboratoriów  – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

O dużym znaczeniu polskich infrastruktur badawczych wspomina również podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Grzegorz Wrochna:

– Kiedyś brak infrastruktury badawczej to była pięta achillesowa polskiej nauki. To powodowało, że mieliśmy małe szanse w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Łatwiej było laboratoriom, krajom, które mają tę infrastrukturę bogatszą, pozyskać środki na finansowanie przedstawionych przez nich projektów. To się w ostatnich latach zmieniło. Mamy już dużo infrastruktur badawczych w Polsce i chodzi o to, by wyłonić te najlepsze, by je dofinansowywać, rozwijać, aby Polska była pełnoprawnym członkiem europejskiej przestrzeni badawczej.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej zawiera 70 przedsięwzięć podzielonych, wzorem klasyfikacji stosowanej przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych, według sześciu obszarów badań, tj.:

  • nauki techniczne i energetyka (14 projektów);
  • nauki o Ziemi i środowisku (5 projektów);
  • nauki biologiczno-medyczne i rolnicze (16 projektów);
  • nauki fizyczne i inżynieryjne (23 projekty);
  • nauki społeczne i humanistyczne (6 projektów)
  • cyfrowe infrastruktury badawcze (6 projektów).

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.