Wystartował konkurs na projekty badawcze realizowane przez zespoły z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Do rozdysponowania wśród polskich zespołów naukowych, które złożą wniosek  do końca 2020 r., jest 20 mln złotych.

 

CEUS-UNISONO to konkurs organizowany w ramach programu CEUS we współpracy wielostronnej z zagranicznymi instytucjami partnerskimi z Austrii (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF), Czech (Grantová agentura České Republiky, GAČR) oraz Słowenii (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS). Projekty zgłaszane do konkursu muszą spełniać kryterium badań podstawowych i obejmować badania zaplanowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z krajów uczestniczących w programie CEUS. Badania mogą dotyczyć wszystkich dyscyplin naukowych, a okres ich realizacji może wynosić 24 lub 36 miesięcy, w przypadku współpracy za Austrią – również  48 miesięcy. Realizacja pierwszych projektów rozpocznie się na początku 2021 r.

– Wydaje nam się, że w takiej regionalnej środkowo-europejskiej kooperacji tkwi duży potencjał. Oczywiście ważne jest, aby polscy naukowcy mieli jak najlepsze kontakty z krajami odnoszącymi na polu nauki największe sukcesy, takimi jak USA, Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, ale warto również zacieśniać współpracę z krajami naszego regionu, gdzie istnieje dużo bardzo wartościowych ośrodków naukowych. Liczymy, że w przyszłości do partnerstwa będą dołączać kolejne państwa, szczególnie zależałoby nam na Węgrzech – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Konkurs przeprowadzany będzie w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP). Rolę agencji odpowiedzialnej za przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych wniosków w obrębie swojego konkursu krajowego będzie pełnić FWF, GAČR lub ARRS, a od września 2020 r. – w ramach konkursu OPUS – także NCN. Dzięki zastosowaniu tej procedury możliwe będzie złożenie wniosku o finansowanie międzynarodowego projektu badawczego i przeprowadzenie jego oceny merytorycznej tylko w jednej agencji, w ramach standardowego konkursu krajowego oferowanego przez tę agencję, a następnie wsparcie projektu przez pozostałe instytucje w oparciu o wyniki tej oceny

Agencją wiodącą może być ta instytucja partnerska, która w przypadku projektu badawczego realizowanego we współpracy między zespołami badawczymi z dwóch krajów finansować będzie co najmniej 40% budżetu całego projektu zaplanowanego we wniosku wspólnym, a w przypadku projektu badawczego realizowanego we współpracy między zespołami badawczymi z trzech krajów – będzie finansować co najmniej 25% budżetu całego projektu.

– Konsorcja badawcze będą decydować o wyborze agencji, do której wniosek zostanie skierowany. Projekty wymagające finansowania grup badawczych z trzech lub dwóch krajów będą konkurować ze sobą na równych prawach, a doskonałość naukowa stanowić będzie kluczowe kryterium ich wyboru – dodaje prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN.

Zespół badawczy afiliowany w kraju agencji wiodącej będzie odpowiedzialny za złożenie wniosku wspólnego do tej agencji. Wniosek ten musi być przygotowany wspólnie przez wszystkie zaangażowane w dany projekt zespoły i spełniać wymogi agencji wiodącej. Dodatkowo, każdy z zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji partnerskiej, niebędącej agencją wiodącą, komplet wymaganych przez nią dokumentów, w tym m.in. wniosek wspólny, jeśli dana instytucja partnerska tego wymaga.

Terminy naboru wniosków wspólnych i wniosków krajowych wskazane są w ogłoszeniu o konkursie.

Planowana data ogłoszenia pierwszych wyników oceny to druga połowa 2020 r.