1 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło kolejną edycję programu „Granty na granty – promocja jakości III”.

Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną.

Przedsięwzięcie jest swego rodzaju kontynuacją strumienia finansowania określanego nazwą „Granty na granty” (dotychczas realizowanego jako program, obecnie przedsięwzięcie).

O dofinansowanie mogą ubiegać się: uczelnie; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium RP oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową.

Wniosek składa się nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC.

W przypadku wniosku projektowego, którego:

  1. ocenę KE albo zaproszenie do II albo III etapu konkursu o grant ERC wnioskodawca

  2. zaproszenie do II albo III etapu konkursu o grant ERC wnioskodawcaotrzymał w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 1 sierpnia 2020 r., termin upływa w dniu 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW.