Projekt EHDEN (European Health Data & Evidence Network) ogłosił drugie otwarte zaproszenie dla MŚP do składania wniosków o szkolenie i certyfikację w celu przekształcenia danych dotyczących zdrowia z różnych formatów do wspólnego modelu danych OMOP. Konkurs ten otwarty jest do soboty 29 lutego 2020 r.

 

W ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych IMI2 realizowany jest projekt EHDEN (European Health Data & Evidence Network), którego celem jest sprostanie obecnym wyzwaniom w zakresie generowania informacji i dowodów na podstawie rzeczywistych danych klinicznych w skali globalnej, aby wspierać pacjentów, klinicystów, płatników, organy regulacyjne, rządy i przemysł farmaceutyczny w zrozumieniu dobrostanu, chorób, metod leczenia, wyników oraz nowych metod i urządzeń terapeutycznych.

Prowadzenie szeroko zakrojonych badań wymaga spełnienia jednolitych kryteriów w zakresie użytkowanych danych.

W ramach projektu w ciągu najbliższych pięciu lat zaplanowano ujednolicenie zapisów dotyczących ponad 100 milionów pacjentów w całej Europie z różnych obszarów geograficznych i różnych źródeł danych. Mapowanie danych dotyczących opieki zdrowotnej do OMOP-CDM (Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model) ułatwi ich ponowne wykorzystanie do różnych celów, usprawniając i przyspieszając podejmowanie decyzji dotyczących badań i opieki zdrowotnej z korzyścią dla całego świata. W tym celu EHDEN stworzy w Europie środowisko MŚP, które wspiera źródła danych i inne zainteresowane strony w mapowaniu i wykorzystywaniu danych.

Obecnie EHDEN ogłosił drugie otwarte zaproszenie dla MŚP do składania wniosków o szkolenie i certyfikację w celu przekształcenia danych dotyczących zdrowia z różnych formatów do wspólnego modelu danych OMOP. Konkurs ten otwarty jest od soboty 1 lutego do soboty 29 lutego 2020 (17.00 CET).

Szczegóły zaproszenia do składania wniosków dostępne są na stronie projektu.

Korzyści z udziału w konkursie dla MŚP:

 • Rozszerzenie swojego rynku:
 • Baza klientów i zasięg geograficzny
 • Zakres usług i produktów
 • Przyczynianie się do tworzenia nowych, wschodzących rynków dla nauk o danych:
 • Mapowanie danych zdrowotnych do OMOP CDM
 • Usługi w zakresie analizy danych dla małych i średnich firm biomedycznych
 • Projektowanie i wdrażanie infrastruktury
 • Umożliwienie badań o wysokiej przepustowości poprzez pomost pomiędzy użytkownikami danych i dostawcami danych
 • Szkolenie w zakresie korzystania z narzędzi OHDSI (Observational Health Data Sciences and Informatics) i analiz obserwacyjnych
 • Bieżące wsparcie i utrzymanie podłączonych danych oraz dostarczonych rozwiązań
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej w zakresie specjalistycznych umiejętności
 • Możliwość przyczynienia się do zmiany modelowego podejścia korzystnego dla zdrowia obywateli
 • Szybka kompensacja inwestycji w umiejętności
 • Otrzymywanie bezpłatnych szkoleń i certyfikacji
 • Zwiększenie możliwości przez włączenie się w społeczność open source
 • Dostępność dobrze prosperującej społeczności ułatwia praktyczne szkolenie nowych pracowników
 • Ułatwienie kontaktów i rozpoznawalności marki wśród kluczowych interesariuszy

Dane dotyczące opieki zdrowotnej mogą potencjalnie zmienić nasze rozumienie zdrowia, chorób i wyników, jednak obecnie są one rozproszone w wielu instytucjach i krajach, przechowywane w różnych formatach i podlegające różnym zasadom. Utrudnia to pełne wykorzystanie tych danych z korzyścią dla pacjentów.  Celem EHDEN jest urzeczywistnienie szeroko zakrojonej analizy danych na temat zdrowia w Europie. Projekt ma na celu osiągnięcie tego celu poprzez zbudowanie ogólnodostępnej sieci danych, która umożliwi dostęp do danych 100 milionów obywateli UE, znormalizowanych do wspólnego modelu danych. Sercem projektu będzie grupa przeszkolonych, certyfikowanych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) odpowiedzialnych za przekształcenie danych będących w posiadaniu szpitali na wspólny model danych. Dane pozostaną pod pełną kontrolą pierwotnego właściciela danych, co zapewni poszanowanie zasad etycznych i lokalnych przepisów dotyczących ochrony prywatności danych.