Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 10.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Prawo autorskie dla naukowców.

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom reguł prawnych, dzięki którym będą mogli prowadzić pracę naukową i dydaktyczną, nie naruszając przy tym cudzej własności intelektualnej, a także w pełni korzystać z własnego potencjału badawczego.

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do naukowców chcących rozwijać się w zakresie prawa autorskiego.

Termin: 10.12.2020 godz. 10:00-14:00

Korzyści dla uczestników: będą znali reguły prawne legalnego korzystania z cudzych utworów w celu własnej pracy naukowej i dydaktycznej. Zostaną również przedyskutowane aktualne realia prawne pracy naukowej w dobie pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej i rozpowszechniania utworów przez Internet. Dzięki udziale w webinarium uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób reagować na naruszenie ich praw autorskich (np. w formie plagiatu) oraz na jakie elementy zwracać uwagę przy zawieraniu klasycznych umów spotykanych w codziennej pracy naukowej – jak umów licencyjnych i wydawniczych.

Opis zajęć: Podczas webinarium uczestnicy pracują na przykładowych kazusach prawnych, aktach prawnych i umowach, które podlegają szczegółowemu omówieniu i wyjaśnieniu. Tematyka webinarium uwzględnia zarówno cechy charakterystyczne sektora naukowego, jak i już istniejący potencjał osobisty uczestników.

Harmonogram zajęć:

 1. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego – czym jest utwór i kim jest autor. Kiedy prawa autorskie do twórczości przysługują studentom, doktorantom, opiekunom naukowych, uczelni i grantodawcy;
 2. Jak legalnie korzystać z cudzej twórczości? Dozwolony użytek, licencje Creative Commons, prawo cytatu;
 3. Prawa autorskie w pracy zdalnej;
 4. Prawa autorskie do prac dyplomowych. Czym są pracownicze utwory naukowe;
 5. Umowy prawa autorskiego w codziennej pracy naukowca;
 6. Plagiat i autoplagiat – czym są i jak się przed nimi ustrzec.

Prowadzący: Mariusz Kusion – doradca prawny, certyfikowany trener nauki, publicysta, działacz organizacji pozarządowych. Ukończył studia prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim (2008 r.). Prowadzi własną Kancelarię Prawną Ars Iuridica Poprowadził ponad 500 godzin szkoleń dla pracowników naukowych, studentów, doktorantów, twórców, działaczy NGO oraz przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, komercjalizacji wiedzy, ochronie danych osobowych, współpracy międzysektorowej, prawie gospodarczym i administracyjnym, w tym prawie szkolnictwa wyższego. Z jego szkoleń skorzystały dotąd m.in.: Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Starostwo Powiatu Krakowskiego i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego. Od 2012 r. związany ze Stowarzyszeniem Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja trwa do 07.12.2020 r. poprzez poniższy formularz lub w razie występowania błędów, poprzez wysłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule proszę wpisać "PRAWO AUTORSKIE".

Rekrutacja zakończona

Administrator danychInformacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Inspektor Ochrony Danych
Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować  za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Pani / Pana dane osobowe przetwarzamy, ponieważ:
 • wypełniamy obowiązki prawne ciążące na Administratorze – na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO*;
 • wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – na podstawie 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • wykonujemy zobowiązania umowne lub podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO;
W szczególnych sytuacjach mogą także istnieć inne powody przetwarzania danych tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda w zakresie i w celu udzielonym w treści zgody – art. 6 ust 1 lit. a RODOW przypadku kierowania do Nas korespondencji pocztą elektroniczną, drogą tradycyjną lub drogą telefoniczną niezwiązanej z usługami przez nas świadczonymi lub w związku z zawartą z nami umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłączenie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 1. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 1. Odbiorcy danych
Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Politechniki Białostockiej oraz mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Białostocką przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Politechnika Białostocka.
 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać ma zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 1. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy lub umowny lub warunek zawarcia umowy.W przypadku kierowania do Nas korespondencji pocztą elektroniczną, drogą tradycyjną lub drogą telefoniczną niezwiązanej z usługami przez nas świadczonymi lub inną zawartą z nami umową podanie danych jest wymogiem umownym i jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja.
 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Uczelnia nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorców danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnego obowiązku ich podania oraz potencjalnych konsekwencji niepodania danych, będą Państwu przekazane w momencie pozyskiwania danych w konkretnym celu. * – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)