Szkolenia aktualne

 • Pitching i prezentacje publiczne - webinar

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 17.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Pitching i prezentacje publiczne.

 • Jak napisać dobry abstrakt - webinar

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 15.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Jak napisać dobry abstrakt.

 • Prawo autorskie dla naukowców - webinar

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 10.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Prawo autorskie dla naukowców.

Kalendarz szkoleń

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 03.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Zarządzanie projektami badawczymi.

Celem zajęć jest wzmocnienie umiejętności uczestników z zakresu planowania i realizacji badań ze szczególnym uwzględnieniem aspektów umiędzynarodowienia, mobilności oraz tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy dla pracowników naukowych.

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do doktorantów i młodych naukowców chcących rozwijać się w zakresie zarządzania projektami badawczymi.

Termin: 03.12.2020 godz. 10:00-14:00

Korzyści dla uczestników: naukowcy uporządkują swoją wiedzę na temat podstawowych metod planowania i prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad procesowego zarządzania projektem naukowym. Ponadto poznają sprawdzone w ośrodkach polskich i zagranicznych sposoby systemowego wspierania naukowców w pozyskiwaniu środków grantowych, rozwijania mobilności oraz tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy dla badaczy z Polski i zagranicy. Po ukończeniu webinarium będą mogli opracować wspólną lub indywidualną strategię rozwijania i finansowania działań projektowych.

Opis zajęć: w ciągu ostatnich 20 lat wymagania stawiane naukowcom w zakresie planowania i realizacji badań, a także upowszechniania osiąganych rezultatów, uległy przeobrażeniu. Konsekwentnie rosną oczekiwania zarówno ośrodków badawczych, jak i doktorantów, studentów oraz innych beneficjentów działań naukowych, dotyczące komunikacji i współpracy badaczy z tzw. otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni. Dla pozyskania środków grantowych i efektywnego realizowania przedsięwzięć o charakterze zarówno czysto badawczym, jak i biznesowym, coraz ważniejsze staje się odpowiednie dobranie metod zarządczych i badawczych, członków zespołu oraz partnerów instytucjonalnych w kraju i za granicą. Obok stosowanych dotąd, „klasycznych” metod zarządzania projektami opartych na zestawie równolegle prowadzonych procesów pojawiły się nowe metodyki zwane zwinnymi, bazujące na szybkich i regularnych przyrostach wskaźników. Jaką metodę zarządczą wybrać? Jak planować, by z sukcesem zrealizować projekt? Z których narzędzi skorzystać? Na te oraz inne pytania odpowiemy na webinarium.

Harmonogram zajęć:

 1. Planowanie badań w praktyce. Metodyki, techniki i sprawdzone rozwiązania.
 2. Role badawcze i administracyjne w projekcie.
 3. Konsorcjum, partnerstwo i organizacja zespołu.
 4. Czynniki wpływu i motywatory wpływające na jakość i intensywność badań naukowych.
 5. Jak stworzyć atrakcyjne warunki pracy badawczej dla naukowców polskich i zagranicznych?
 6. Jak zachęcić naukowców do ubiegania się o granty?

Prowadząca: dr Justyna Małkuch-Świtalska – researcher developer, certyfikowany coach, Associate Trainer brytyjskiej organizacji trenerów akademickich Vitae (The CRAC, Cambridge), juror konkursu Three Minute Thesis® (2019 i 2020). Autorka książki: „Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce” (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020). Członek zespołu badawczego Université de Lorraine, wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji (2011-2017). Jako ekspert Komisji Europejskiej (H2020-MSCA-SwafS-COFUND) specjalizuje się w projektowaniu i ewaluacji międzynarodowych programów szkoleniowych dla naukowców, analizuje też kompetencje oraz sytuację zawodową badaczy w Polsce i na świecie. Menedżer nauki z trzynastoletnim doświadczeniem, aktywnie uczestniczy w działaniach m. in. Klastra LifeScience Kraków i Wydawnictwa PWN. Jest pierwszym trenerem nauki zarejestrowanym na terenie RP, specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu karierą naukową, w tym w procesach rekrutacyjnych, bilansach kompetencji oraz aktywności naukowców w różnych gałęziach gospodarki. Od dziewięciu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, którego jest założycielem. Jest także pomysłodawcą Forum Karier Naukowych, którego pierwsza edycja odbyła się w kwietniu 2016 r. w Warszawie, oraz Business & Science Network zorganizowanego cyklicznie w Krakowie. Absolwentka szkół oraz kursów trenerskich w Polsce i we Francji, ma za sobą ponad 1000 godzin zrealizowanych szkoleń. Prowadzone przez nią działania objęły kilkadziesiąt uczelni polskich oraz kilkanaście zagranicznych, o zróżnicowanych profilach badawczych i dydaktycznych.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja trwa do 02.12.2020 r. poprzez poniższy formularz lub w razie występowania błędów, poprzez wysłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule proszę wpisać "ZARZĄDZANIE".

Rejestracja zamknięta

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Inspektor Ochrony Danych
Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować  za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Pani / Pana dane osobowe przetwarzamy, ponieważ:
 • wypełniamy obowiązki prawne ciążące na Administratorze – na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO*;
 • wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – na podstawie 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • wykonujemy zobowiązania umowne lub podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO;
W szczególnych sytuacjach mogą także istnieć inne powody przetwarzania danych tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda w zakresie i w celu udzielonym w treści zgody – art. 6 ust 1 lit. a RODOW przypadku kierowania do Nas korespondencji pocztą elektroniczną, drogą tradycyjną lub drogą telefoniczną niezwiązanej z usługami przez nas świadczonymi lub w związku z zawartą z nami umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłączenie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 1. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 1. Odbiorcy danych
Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Politechniki Białostockiej oraz mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Białostocką przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Politechnika Białostocka.
 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać ma zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 1. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy lub umowny lub warunek zawarcia umowy.W przypadku kierowania do Nas korespondencji pocztą elektroniczną, drogą tradycyjną lub drogą telefoniczną niezwiązanej z usługami przez nas świadczonymi lub inną zawartą z nami umową podanie danych jest wymogiem umownym i jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja.
 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Uczelnia nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorców danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnego obowiązku ich podania oraz potencjalnych konsekwencji niepodania danych, będą Państwu przekazane w momencie pozyskiwania danych w konkretnym celu. * – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)